Struktur Drama

PANGAJHÂRÂN 4
Tama: Kaaghâma'an
DRAMA
Lalampa'an 1
Indikator
3.4.1 Menjelaskan Struktur Drama

abang becak

Bâgiyânna Drama (Struktur Drama)

Ka’angghuy papaḍḍhâng ka’aghâmaan bhâdhân kaulâ sareng panjhennengngan sabellunnèpon jhâr-ajhârân bhâb drama ngèrèng kaèmodhi pan-saponapan bâburughân beccè' sè kodhu è yèstowaghi bhâdhân kaulâ sareng panjhennengngan, è yantaraèpon:

Bhâdhân kaulâ sareng panjhennengngan kodhu teptep èmot sala sèttong saloka sè monyèna Manossa Namong Dhârma. Sè maksottèpon manossa ta' ghâḍhuwân ghuli enneng dhibi', manossa namong atarèka tor ajhâlânnaghi carèta sè ampon katolès, sè nantowaghi pa-ponapana èngghi Sè Kobâsa, Mèlaèpon, kodhuna teptep abhântal sahâdâd sapo' iman asandhing Rosulullah, jhâ' kantos adigâng adigung adiguna.

Bhâdhân kaulâ sareng panjhennengngan kodhuna ngèstowaghi saloka sè monyèna Bhupa' Bhâbhu' Ghuru Rato. Moaksottèpon kodhu ngolma’è bân ata’at ka eppa’ sareng embu’ sè ampon ngarabât ngopènè kaulâ sadhâjâ kabit ḍâri ghi’ bhâji’ kantos dhibâsa sangkèn, ta’ kèngèn cangkolang komalancang ḍâ’ kaḍuwâna amarghâ riḍâ’na Allah panèka aghumanto ḍâ’ ka riḍâ’na rèng seppo ḍuwâ’, sabhâligghâ bhendhuna Allah panèka jhughân aghumantong ḍâ’ ka bhendhuna rèng seppo ḍuwa’. Salaèn ḍâri rèng seppo ḍuwâ ghuru jhughâ parlo èta’atè, manabi eppa’ bân embu’ panèka mènangka rèng seppo bhâdhân dhinèng ghuru panèka mènangka rèng seppona bhâtèn, dhâddhi dhârâjhâddhâ panèka samè akadhi rèng seppo ḍuwâ. Sabânnè polè pangabhâktè ka rato panèka jhughân kodhu èpasekken ḍâlem atè, ata’at ka rato panèka jhughân tamaso’ ḍâ’ ka kawâjibhânna kaulâ sadhâjâ. Sè èmaksod rato è ka’ḍinto èngghi bânnè rato namong neng dhunnya panèka anangèng maksottèpon Sè ngaratonè ḍâ’ alam sajhâghâd èngghi panèka Ghustè Allah Sè amorbhâ jhâghâd.

Sa’amponna panjhennengngan ampon ngaghâli ponapa ka èssèna bâburughân è yattas ghellâ’ samangkèn sabellunnèpon panjhennengngan ajhâr bhâb bâgiyânna drama ngèrèng kaèmodhi areng-sareng ponapa sè èmaksod sareng drama. Drama èngghi ka’ḍinto angghidhân sè aghâmbhârrâghi kaoḍi'ân tor bâtegghâ manossa ḍâlem tèngka ghuli sè èlakonè (dipentaskan) ḍâlem pan-saponapan onḍhâghân. Bhâb ka’ḍinto ampon onèng èjhârbâ’âghi neng semester 1 sareng semester 4 bhâb drama. Panjhennengngan kèngèng mokka’ polè manabi ampon kaloppaè. Nangèng è bâbâ ka’ḍinto bhâḍhi èjhârbâ’âghi sakonè’ ka’angghuy nga’-ngènga’è ponapa sè èyajhâri ḍhimèn ghi’ kellas X bân kellas XI.

$ads={1}

Bâgiyânna drama èngghi ka'ḍinto :

 1. Prolog / Pamokka'
  Prolog aropa'aghi pamokka' / kadhâddhiyân sè kabidhân ḍâlem drama. Ḍâlem prolog bisa makennal asmana panjhâk/ panglako sè otama ḍâlem carèta (pelaku utama). Jhughân ajhârbâ'âghi rèng-orèng kasebbhut, aghâmbhârraghi katerrangan (setting) tor laènnèpon.
 2. Dialaog / monolog (èssè'èpon)
  Aropa'aghi pakakas kèyasan kaangghuy aghuna'aghi panjhâk (tokoh) sè èyarep bisa aghâmbhârraghi kaodi'ân / kadhâddhiyân tor bâtek ḍâri bhân-sabbhân orèng sè amaèn ḍâlem carèta. Saè carètaèpon orèng sè palèng parlo (pelaku utama) dâlern carèta, jhughân carètaèpon rèng-orèng sè laèn (pelaku sampingan).
 3. Epilog / Panotop
  Epilog aropa'aghi pongkasan/ kèng-bingkèng ḍâri drâma sè ta' bisa ècarèta'aghi polè. Panotop drama ghumantong ḍâ' èssè'èpon drama. Bisa ètotop sareng kasossa'an, otabâ ètotop sareng kabhunga'an.
 4. Pangarep
  Pan-ponapan sè parlo ètèro, tantowèpon sè aropa kasaèyan. Dhinèng pa-ponapa sè ta' parlo ètèro, sè aropa kajhubâ'ân.
Èyatorè maos bâca'an drama è bâbâ ka'ḍinto!

Pabèca'an Ongghâ Hajji

Para panjhâk (pelaku)
Sami'un = Pabèca'an
Halima = Rajina Sami'un
Anwar = Pottrana Sami'un
Hatija = Pottrana Sami'un
Toni = Kancana Anwar
Imam = Orèng Soghi
Sa'wi = Orèng Mèskèn
Surawiya = orèng mèskèn
Kurnadi = Lora Sakola'an SMP

È sèttong malem nalèka tèra' bulân, Sami'un adhikanè rajina.

Sami'un :

Lè' Halima!

Halima :

(Nalèka apèt-leppèt sassa'an, lajhu nyandher sarta mator), Ponapa Ka'?

Sami'un :

Nèko' ḍâ’ânto bulâ bâḍâ parlona!

Halima :

Parlo ponapa Ka'? Torè ḍhâbuwâghi!

Sami'un :

Sabbhân taon bilâ nèngalè jâma'ah haji rabu ḍâri tana soccè, aèng mata bulâ aghârâbhâs ta' èkennèng tambhâ'.

Halima :

Èngghi Ka', kaulâ èngghi jhughân. kadhi ponapa sennengnga orèng sè alampa'aghi ibâḍâ haji.

Sami'un :

Ta' ghânèko, mon bulâ bân dhika coma' karè terrona sè ongghâ'â hajji.

Halima :

Bhunten Ka', ta' èpangghi. Allah Maha ngoladhi sareng maha mèyarsa ḍâ' sadhâjâ ponapa sè èlakonè sareng ommaddhâ.

Sami'un :

Oca'na dhika ghânèko bhenḍher, Lè'. Maddhâ paḍâ lakonè papakonna jhâuwi laranganna.

Halima :

Èngghi ka', insya Allah!

Kacarèta'a pottrana Anwar SMP kellas 8, dhinèng Hatija SD kellas 4. sèttong malem paḍâ jhâr-ajhârân. Sè kaḍuwâ paḍâ bâḍâ PR Bhâsa Madhurâ.

Anwar (Acaca dhibi' atènat Apa yâ bhângsalanna nangka. Pas nèlpon ḍâ’ kancana sè anyama Toni). Halo, assalamualaikum...

Toni :

Waalaikum salam..... bâḍâ apa War?

Anwar :

Sèngko' anya'-tanya'a, Ton.

Toni :

Iyâ, apa sè etanya'aghiyâ bâ'na? Pola sèngko' tao.

Anwar :

Apa bhângsalanna nangka Ton? Toni O, jârèya. Andhurin rajâ, War.

Anwar :

Panebbhussâ kan bisa, nyangka?

Toni :

Iyâ ollè, carana aghuna'aghi ḍâlem okara bisa kan?

Anwar :

Iyâ bisa. Sakalangkong yâ. Assalamu alaikum

Toni :

Sabhâligghâ. Wâalaikum salam.

Hatija :

Bulâ bâḍâ PR Bhâsa Madhurâ kèya ka'. Sajjhâna atanya'a ka Toni.

Anwar :

Apa jârèya, Lè'? Pola sèngko' tao.

Hatija :

Parkara parèbhâsan, Ka'.

Anwar :

Apa parèbhâsanna, Lè'?

Hatija :

Napè artèna akanṭa patè' bân kocèng, Ka'?

Anwar :

O, jârèya artèna orèng sè satarètan segghut atokaran.

Hatija :

Alhamdulillah, pojhur bulâ bân dhika ta' tao atokaran ka'. Jhâ' anowa èkoca' akanṭa patè' bân kocèng.

bâkto Anwar sareng Hatija alako PR, Hlima malebbhet, lajhu marèksanè ḍâ’ tra-pottrana.

Halima :

Apa bhâi na'-kana' rèya sè èkarembhâk, yâ?

Hatija :

Bhunten, ma' panèka bâḍâ PR Bhâsa Madhurâ.

Halima :

Apa jârèya, bhing?

Hatija :

Akanṭa pate' bân kocèng.

Halima :

Abbâ, apa artèna jârèya bhing?

Hatija :

Orèng satarètan sè segghut atokaran.

Halima :

Alhamdulillah, sèngko' bhunga bhing, bâ'na bân kaka'na ta' tao èkaèḍing atokaran.

Anwar
Hatija :

Sadhâjâna panèka kan baburughânna eppa' sareng emma'

Halima :

Orèng towa Sè kemma Sè ta' bhunga'a mon na'-ana'na kabbhi sarta paḍâ atong rokon ta' atokaran. toro' oca'

Anwar
Hatija :

(Nonḍu' abâ'na asokkor bisa mabhunga orèng towana).

Halima :

Tapè sènga' yâ, bânnè pèra' satarètan bhâi sè ta' ollè atokaran.

Anwar :

Sareng pasèra polè ma', sè ta' kèngèng atokaran?

Halima :

Bân ca-kancana ḍimma bhâi kodhu parokon kèya. Kaènga'è ḍhâbuna para seppo, kènca palotan, bilâ kanca tarètan.

Anwar
Hatija :

Èngghi ma', ḍhâbuna emma' bhâḍhi èbhuntèl è ḍâlem atè.

Halima :

Mon mare PR-ra pas dung-tèdung, satèya ella malem. Lagghuna ma' ta' ṭakèṭas sè asakola'a.

Anwar
Hatija :

(Pâḍâ maso' ka pangkèngnga bâng-sèbâng).

Para maos, Sami'un sabbhân arè èpon sè abèca'è kèngèngnga obâng langkong ḍâri kaparlowan rè-saarè'èpon. Langkongngèpon èsèmpen kaangghuy kaparlowan laènnèpon. È sèttong arè kalerressan arè Jum'at Sami'un kalowar kaangghuy mèca'è. Salèrana ampon arembhâk sareng rajina jhâ' manabi arè Jum'at ta' monḍhudhâ ongkos ḍâ' rèng-orèng sè nètènè bèca'na. Nèyattèpon kaangghuy asadâka.

Sa'wi :

Ca' bèca', noro'a.

Sami'un :

(Abhiluk pas nyandher) Mèyosa ka'ḍimma, Pa'?

Sa'wi :

Ka jhâlân Pahlawan ghi, semma' ḍâ’ kantor Balai Dhisa. Saponapa Pa'?

Sami'un :

Torè ongghâ. Parkara ongkos, ghâmpang ḍhâgghi'ân.

Sa'wi :

(Ongghâ, ḍâlem atèna acaca, mandhâr ta' laranga ongkossa bèca' rèya). Panjhennengngan èka'ḍimma kalongghuwânna, Pa'?

Sami'un :

Compo' kaulâ Panarokan semma' ka masjid.

Sa'wi :

Ambu è aḍâ'ân pa', panèka' ampon ḍâpa’. Saponapa ongkossa, Pa'?

Sami'un :

Bhunten, ta' mabi ngongkos.

Sa'wi :

Abbâ, aponapa? Ampon nèka' obâng kaulâ bâḍâ

Sam’un :

Bhunten, ta' sapanèka manabi arè Jum'at kaulâ pajhât ta nyo’on ongkos. nèyat asadâka'a.

Sa'wi :

Alhamdulillah, mator sakalangkong èngghi, mandhâr kèngènga ghântè sè arajâ'ân.

Sami'un :

Amin!

Para maos, arè ghâpanèka Sami'un mowa' 6 orèng. Jhâ' sakènga ngongkos sadhâjâ ampon kèngèng Rp, 75.000,- Allah Maha Kobâsa, Allah Maha ngoladhi ḍâ’ sadhâjâ pan-ponapan sè kadhâddhiyân è bhumè. È sèttong arè Sami'un katamoyan Pa' Kurnadi Lora Sakola'an SMP.

Kurnadi :

Assalamu alaikum...

Sami'un :

(Kalerresan abhersè'è bèca'na, ngatorè salam) Walaikum salam. Lèngghi, Èyatorè lèngghi pa'. Saporana compo' bhâdhân kaulâ car-kalacèr kadhi ka'ḍinto. (Sambi mateppa' korsèna).

Kurnadi :

Saporana kaulâ agânggu, Pa'.

Sami'un :

Bhunten ta' agânggu Pa'. Mala bhâdhân kaulâ mator sakalangkong panjhennengngan kasokan alèngghi ka ka’ḍinto. Lè', nèko' bâḍâ Pa' Kurnadi. (Sami'un adhikanè rajina).

Halima :

Panjhennengngan pa', saè ka’ḍinto?

Kurnadi :

Alhamdulillah, èngghi saè.

Sami'un :

Nyo'ona sapora, longghu seppè, namong èng-aèng ka’ḍinto pa'. (Halima ngatorè aèng ḍhâ'âr).

Kurnadi :

Ampon cokop, mator sakalangkong. Panyabis kaulâ bâḍâ parlo ka panjhennengngan.

Sami'un :

Èyatorè ka’ḍinto, ponapa kaparlowannèpon ḍhâbuwâghi.

Kurnadi :

Kaulâ ḍâ' ka'ḍinto parlo masra'aghiyâ obâng ka panjhennengngan.

Sami'un :

Obâng? Obâng ponapa ka’ḍinto, Pa'?

Kurnadi :

Pottrana panjhennengngan, Anwar kèngèng bhântowan obâng ḍâri pamarènta, bânnya'na sajuta.

Sami'un :

Alhamdulillah, mator sakalangkong ka'ḍinto, Pa'.

Halima :

(Mèyarsa pottrana jhâ' kèngèng bhântowan obâng lajhu nyandher sambi mator). Mator sakalangkong ka'ḍinto Pa', sadhâjâ bhântowannèpon panjhennengngan.

Kurnadi :

Èngghi obâg panèka pajhât hakka Anwar sè kodhu èpaḍâpa’, rassana cokop kaulâ nyo’on pamèt. Assalamu’alaikum

Sami’un
Halima :

Wa’alaikum salam.

Para maos. Sami'un sareng sadhâjâ tra-potrana samè bhunga, ta' nyangka jhâ' kèngènga obâng. Kalagghuwânnèpon lerres arè Jum'at akadhi biyasa Sami'un mangkat abmèca'è kalabân nèyat ta' monḍhudhâ ongkos.

Surawaya :

(Abâlânjhâ ka pasar alomampa ta' nètenè bèca' lantaran ta' ghâḍhuw ân ongkos).

Sami'un :

(Nyemma'è Surawiya sè alomampa, sarta atanya), Mèyosa ḍâ’ ka'ḍimma bhi'?

Surawiya :

Bulâ ka pasara, na'.

Sami'un :

Nyara eterraghiyâ sareng kaulâ bhâi.

Surawiya :

Sakalangkong na', bulâ ta' ghâḍhuwân ongkos.

Samitun :

Bhunten bhi', ta' mabi ongkos.

Surawiya :

Engghi madḍhâ. (Sambi ongghâ Surawiya acaca ḍâlem atèna, "Bhâghus ongghu atèna orèng rèya").

Sami'un :

Panèka ampon ḍâpa' bhi'.

Surawiya :

Engghi. (Surawiya toron ḍâri bèca'na). Sakalangkong ghi, mandhâr ollèya ghântè sè arajâ'ân.

Ta’ abit saponapa bâḍâ orèng lakè' toron ḍâri motor, katèngalanna orèng soghi.

Imam Hanafi :

Ca', bèca'...., ka BRI ghi.

Sami'un :

Èngghi nyara. (Sami'un apèkkèr ḍâlem atèna, orèng rèya ta'atanya ongkossa, rassa orèng soghi).

Imam Hanafi :

Ambu è aḍâ'ân ghi pa'.

Sami'un :

Èngghi pa'.

Imam Hanafi :

(Toron ḍâri bèca'na sambia ajhuluwaghi obâng Rp.50.000 ḍâbuna) neka' ongkossa pa'.

Sami'un :

Bhunten ta' mabi pa'.

Imam Hanafi :

Aponapa, korang èngghi?

Sami'un :

Bhunten ta’ sapanèka, kaulâ ampon anèyat manabi arè Jum’at asadâka’a ongkossa bèca' pasâra'a bisaos sè nètènè bèca' kaulâ.

Imam Hanafi :

Èngghi. sakalangkong ghi. È ka'dimma kalongghuwânna sampèyan pa'?

Sami'un :

Compo’ kaulâ è dhisa Panarokan semma’ ka masjid.

Para maos, arè ghâpanèka jhâ' sakènga monḍhut ongkos kèngèngnga mèca’è RP. 50.000,- È Sèttong bâkto lerres arè Jum'at saamponna Sami'un mowa' tello kalè ta' nyangka tapangghi polè sareng Imam Hanafi.

Imam Hanafi :

Abbâ pa', ma' jhuḍhu nèka' apangghi polè.

Sami'un :

Èngghi, jhuḍhu. Ongghâ pa'.

Imam Hanafi :

Ka Lonnalon ghi.

Sami'un :

Alongghuwâ ka pasèra?

Imam Hanafi :

Ka kanca Sè mèyosa ka tana soccè, Pa'.

Sami'un :

(Akarettek ḍâlem atèna, kaleressan sè dhâddhi pèkkèranna). È ka'ḍimma pa'?

Imam Hanafi :

Nèka' È aḍâ'ân. ampon cokop. Nèka' ongkossa pa'. (Toron ḍâri bèca' sambi ajhuluwâghi obâng RP. 50.000,- ).

Sami'un :

Ampon, ampon nyo'ona sapora amarghâ ampon èkanèyat ngabidhi ghi' ḍhimèn mola.

Imam Hanafi :

Mator saklangkong ghi, mandhâr kèngènga ghântè sè arajâ'an.

Sami'un :

Èngghi, amin.

Para maos, Sami'un tokang bèca' salèrana sareng rajina cè’ bhâjhengnga sè alako ibâḍâ, kong-langkong ibâḍâ solat sè lèma bâkto. Salèrana segghut aburuk tra-pottrana ngèngèngè solat sè lèma bâkto. Lerres arè Kemmès dung-onḍung arè, salèrana katamoyan Imam Hanafi.

Imam Hanafi :

Assalamu alaikum

Halima :

Waalaikum salam. (Halima kalowar sareng rokona, amarghâ pareppa'na ngajhi saamponna asolat Asar). Alongghuwâ ka pasèra pa'?

Imam Hanafi :

Ponapa lerres ka'ḍinto kalongghuwânna Pa’ Sami'un?

Halima :

Èngghi, èngghi lerres pa'. Nyara alèngghi, alèngghi pa'? (Halima adhikanè rakana).

Sami'un :

Panjhennenggan pa’. Saporana compo' kaulâ kadhi ka'ḍinto.

Imam Hanafi :

Bhunten ta' aponapa, kaulâ bâḍâ parlona ka panjhennengngan.

Sami'un :

Èngghi, parlo ponapa pa'? Nyara ḍhâbuwâghi.

Imam Hanafi :

Kaulâ terro nyambhudhâ KTPna panjhennengngan sareng KTPna rajina.

Sami'un :

KTP? Bhâḍhi ponapa KTP pa'?

Imam Hanafi :

Manabi panjhennengngan sareng rajièpon kasokan, sareng kaulâ bhâḍhi èḍâptarraghiyâ kaangghuy ongghâ hajji.

Sami'un :

Ponapa? Ponapa ta' sala mèreng kaulâ pa'?

Imam Hanafi :

Bhunten, panjhennengngan ta' sala mèyarsa. Kaulâ sareng robiyâ ampon lastarè arembhâk kaangghuy mamèyos panjhennengngan sareng rajièpon ḍâ’ tana soccè.

Sami'un :

Mangkèn pa', (Sami'un berka' ka ḍâlem nyarè rajièpon) Lè' lè'!

Halima :

(Duli nyandher pas mator) Bâḍâ ponapa ka', ma' akadhi orèng posang?

Sami'un :

Nèko' ḍâ’ânto lè'! Tamoy ghârowa ngaghungè hajhât mamangkadhâ bulâ bân dhika ḍâ’ tana soccè.

Halima :

Ponapa? (Halima lajhu kalowar mangghi'i tamoyya sè ètoro'è sareng Sami'un). Ponapa lerres pa', panjhennengngan mamangkadhâ kaulâ sareng kaka' ḍâ’ tana soccè?

Imam Hanafi :

Èngghi, Allah maghuli kaulâ sareng robiyâ kaangghuy mamangkat panjhennengngan sareng Pa' Sami'un ḍâ' Tana Soccè.

Halima
Sami'un :

(Mèyarsa ḍhâbuna tamoyya, sè kaḍuwâ lajhu paḍâ asojut nyokkorè dà' sadhâjâ rahmattèpon Allah sè Maha Aghung. Aèng socana ta' èkenneng tambhâ', sambi mator) Ya Allah, Junandhâlem Maha Kobâsa Ghustè, Junandhâlem Maha Soghi ya Allah, sè ampon aparèng kanè'madhân ḍâ' abdhi dhâlem sabhâlâ.

Imam Hanafi :

Ampon, bhâdhân kaulâ nyo'ona paamèdhân, bhâdhi palèman.

Sami'un :

Èngghi, mator sakalangkong pa', mandhâr kèngènga bâlessân sè satèmbhâng ḍâri Ghustè Allah SWT.

Imam Hanafi :

Amin..... Assalamu alaikum.

Sami'un :

Waalaikum salam

Para maos, saamponna lastarè ajhâlânè manasik haji, Sami'un sareng rajina jhughân Imam Hanafi sareng rajina napa' ḍâ’ baktona mangkat ḍâ' Tana Soccè. Rèngkessèpon carèta, jâma'ah hajji ampon tandhuk ḍâ’ Mekkah.

Sami'un :

Lè', madḍhâ jâ-kajâ alako ibâḍâ è Tana Soccè nèko.

Halima :

Èngghi ka', manabi ta' jhur-pojhur taḍâ’ dhâdhikan ḍâri Allah kaangghuy ongghâ hajji.

Sami'un :

Oca'na dhika ghânèko bhender, napè polè macem bulâ bân dhika. È dinto pabânnya' aparnyo'onan ḍâ’ Allah sè Maha Aghung.

Halima :

Èngghi ka', parkara ghâpanèka ampon bâḍâ è pèkkèran kaulâ.

Sami'un :

Bân kodhu kaènga'è, è tana soccè nèko kabhâghusân bân kajhubâ'an ghâmpang kadhâddhiyân. Molana dhika bân bulâ kodhu ngastètè.

Halima :

Èngghi, insya Allah.

Kacatora Imam Hanafi sareng rajièpon sè kaḍuwâ jhughân cè' bhâjhengnga alako ibâḍâ è tana soccè. Saamponna kalakowan wâjib sareng sonnat ampon lastarè sadhâjâ èlakonè è Mekkah jhughân Madinah, samangkèn ampon ḍâpa’ ḍâ' bâktona palèman ḍâ’ asallèpon bâng-sèbâng.

Samangkèn Sami'un sareng rajina ampon tandhuk ḍâ’ dhisana.

Sami'un :

Lè', parjhâlânan bulâ bân dhika ḍâ' tana soccè akanṭa orèng amèmpè.

Halima :

Ponapa maksoddhâ ka', kaulâ ta' ngartè.

Sami'un :

Mon ènga' è bâkto bhuru mangkat, parjhâlânan cè' jhâuna. Bâjâ napè nèko pon bâḍâ è ḍinto polè.

Halima :

Ḍhâbuna sampèyan lerres ka'. Panèka sèttong tatengnger jhâ' kaulâ sareng sampèyan onèng bâḍâ è tana soccè.

Sami'un :

Maḍḍhâ parajâ sokkorra ḍâ' Allah Sè Maha Aghung, mandhâr bulâ bân dhika dhâddhiyâ haji sè mabrur.

Halima :

Èngghi Ka', amin....!

Para maos, pasèra'a bisaos ta' mèlè mèskèn otabâ soghi, manabi ampon èkasokanè sareng Allah Sè Maha Aghung masṭè kadhikan kaangghuy alampa'aghi ibâḍâh hajji èngghi ka'ḍinto rukun Islam sè kapèng lèma'. Manabi mètorot hokom akkal, katon ta' kellar/ ta' mampo manabi orèng mèskèn akadhi Sami'un sè èpasṭèya kaangghuy alampa'aghi ibâḍâh hajji. Ka'ḍinto aropa'aghi kaca kebbhâng ḍâ' bhâdhân kaulâ sadhâjâ jhâ' Allah Maha Kobâsa. Mèlaèpon bhâdhân kaulâ sareng panjhennengngan ngèrèng ngastanè ponapa'a bisaos, ajhâlânè kalabân lodhâng pangghâliyân/ èhlas, asokkorè ponapa sè èparèngngaghi sareng Allah. Manabi èparèngè soghi, ngèrèng pabânnya' asadâka tor palèbur atattolong orèng sè mèskèn. Insya Allah manabi saka’ḍinto bhâkal kèngèng bâbâles ḍari Allah.

CONTO VIDEO DRAMA



Apa Komentarmu?

Komentar yang dirasa merugikan situs ini akan dihapus. Terima kasih telah berkunjung

Lebih baru Lebih lama