Kumpulan Paparekan Bahasa Madura

Arti Kata Paparekan atau Papareghan

Paparèkan otabâ papparèghân èngghi panèka tamaso' ḍâ' macemmèpon pantun otabâ puisi kona. Bhângonna jâ'-sajâ'â Gurindam ḍâlem bhâsa Malayu, èngghi panèka ghâḍhuwân ḍuwâ' otabâ empa' bhâris sè ghuru laghuna bâḍâ neng nga'-tengnga'an bhâris bân è pongkasanna.

parikanSumber Gambar : sindonews.com

Dhinèng paddhâ otabâ bhâris ḍâlem paparèkan bâḍâ sè ḍâḍuwâ', sapaddhâ sè kapèng sèttong bhibhidhânna, sapanddhâ polè sè kapèng ḍuwâ' tegghesânna.

Manabi paddhâna bâḍâ pa'-empa', ḍu paddhâ sè kapèng sèttong mènangka bhibhidhânna tor ḍu paddhâ sè kapèng ḍuwâ' mènangka tegghesânna.

Sè èmaksod ghuru laghuna bâḍâ è nga'-tengnga'an tor è pongkasan okara èngghi panèka sapaddhâ èbâgi dhâddhi ḍuwâ' ghuru laghu. Langkong bisa ngaghâli ngèrèng talèktèghi conto paparèghân sè kadhâddhiyân ḍâri ḍu bhâris è bâbâ panèka :

        Ajhâmo nèr-mennèran
        Bilâ tatemmo ngèrsengngèran

Paddhâ sè kapèng sèttong ghuru laghu sè kapèsan bâḍâ neng keccap mo ḍâri oca' ajhâmo, bân ghuru laghu sè kapèng ḍuwâ' bâḍâ neng keccap ran ḍâri oca' mennèran.

Dhinèng tegghesânna kodhu noro' ghuru laghu paddhâ sè kapèng sèttong (bhibhidhân), jughân kodhu èbâgi dhâddhi ḍuwâ' ghuru laghu. Ghuru laghu sè kapèsan bâḍâ neng keccap mo ḍâri oca' tatemmo, bân ghuru laghu sè kapèng ḍuwâ' bâḍâ neng keccap ran ḍâri oca' sengngèran.

Dhâddhi ajhâmo jhuḍhuna sareng tatemmo tor nèr-mennèran jhuḍhuna sareng ngèr-senggèran. Ka'ḍinto sè abhidhâ'âghi paparèkan sareng pantun.

$ads={1}

Kumpulan Contoh Paparekan Bahasa Madura Dua Baris 

Paparèkan ḍâlem bhâsa Madhurâ panèka sakalangkong bânnya'na, dhân kaulâ ampon makompol pan-saponapan contona paparèkan sè èponḍhut ḍâri pan-saponapan sombher, jhughân ḍâri paparèkanna rèng seppo kona.

Èyatorè maos paparèkan è bâbâ panèka sè kadhâddhiyân ḍâri ḍu bhâris (paddhâ)
Anggâ' calorong bhâko ampek
Anggâ' è lorong bengkona bhirsek

Alako taḍâ’ koḍungnga
Tatemmo paḍa gudungnga

Ajhâmowa nèr-mennèran
Bilâ tatemmo ngèr-sengngèran

Arè kemmès dhina bâghi
Kana' nangès rèya rogi

Bânnè jhukong ḍu parao
Bânnè ḍhukon ḍu tao

Bilâ ngakan kakennyangen
Dhaddhina bâlâng kètengngen

Bisa aghendhir ta’ bisa ngegghung
Bisa ajhijhir ta' bisa nembhung

Bisa ngebbhâs ta' bisa nyabâ'
Bisa ngabâs ta' bisa ngèbâ

Bisa aghâmbhâng ta' bisa aghenḍhing
Bisa nyambhâng ta' bisa nyanḍhing

Blârâk klarè trèbung manyang
Bârâs marè tèḍung nyaman

Bhâko pènang nangka sakerra'
Soko tanang mata mancella'

Beng-tambeng bhâko
Sè la tambeng pengko

Ca'na Jeppang tapè Nèppon
Ca'na ghâmpang tapè maghippon

Cacèng tana cacèng olo’
Orèng sala serrèng tako'

Cang-ancang sokkor kopi
Pang-dhippang sokkor soghi

Colo' paka' ngakan ghâbhus
Toro' oca' rèya bhâghus

Dhudhul bajhigghâ
Benḍhul bugghigghâ
Ḍing-tabhârinḍing nalè'è paghâr
Ḍing-ngènḍing nyarè'è kabhâr

Dul - nang - ènang
Orèng ghunḍul naè' pènang
 
Entar mancèng ollè jhuko'
Kana' lancèng jhâ' aroko'

Ghângan tarnya' jhuko' lajur
Mon bângal ḍâ' enna' mon tako' ondhur

Ghâr-âghâr ḍaunna nangka
Bhajheng ajhâr dhâddhi mengka

Jhâ' ḍâ' ngaḍâ'
Dâgghi' èkennèng saḍâ'

Jhâ' mon-tèmmonan perrèng kèya
Jhâ' mon-semmonan orèng kèya

Jhâjhâ tarona
Jâ-ngajâ karè terrona

Jhuko' kabân jhuko' langghung
Mon bân-abân kodhu tèḍung

Jhâ' mon-tèmmonan rantè kèta
Jhâ' mon-semmonan ngartè kèya

Kembhâng paḍi kembhâng slasè
Entar manḍi ollè bhersè

Komak kèng ta' akombi'
Ommat kèya kèng ta' anḍi'
 
Kembhâng ghâḍḍhing bâu ro'om
Prabân raddhin kodhu santon

Karowa'an karènèngan
Sè towa’an sè akonèngan

Kembhâng paḍi kembhâng nylateng
Èntar manḍi Ollè ghânṭeng

Kocor kalabân ghâddhuna
Atempor paḍâ bhuḍhuna

Klanceng potè mara marḍâ
Pabhâjheng nyarè èlmo aqidâ

Kènca palotan
Kanca rèya tarètan

Klaras klarè trèbung manyang
Bârâs marè tèḍung nyaman

Kalong manè' nyang-kornyangan
Lorong kènè' pangongngangan

Kèr-palèkkèr taèna embi'
È kèr-pèkkèr ta' noro' anḍi'

Katonon kajuwân jhâtè
Alalakon kodhu ngastètè

Kaju kerrèng sangghu matè
Ma' acerrèng dhika anapè

Kacèpot ghulâna mèra
Sala lopot nyo'ona sapora

Kor-palokkor taèna embi'
Kor-sokkor ollèna dhibi'

Kèr-palèkkèr calaṭṭongnga embi'
È kèr-pèkkèr ontongnga dhibi'

Leng-èleng lebbhâ' buwâna
Leng-celleng seḍḍhâ' robâna

Lèntè salèntèya anḍhâna taḍâ’
Bhaṭè èbhâṭèya bhânḍhâna taḍâ’

Lorong kènè' pèngghir ḍâjâ
Pongghi' kènè' omor ngoḍâ

Mano' kwacè mèlè bhighi
Pènter soccè buḍḍhi tèngghi

Mon ajhâmo copaaghi
Mon tatemmo sapaaghi

Mano' poter kaka' towa
Orèng pènter asakola

Mantan lakè' binè'
Cèṭakka keṭṭang kèkkè' rengngè'

Mon abhânta jhâ' to' koto'
Mon acaca jhâ' to' ngroto'

Mellè beḍḍhus regghâ asor
Kana' bhâghus anḍhâp asor

Mano' poter ca' lonca'an
Sè la soker pa' sapaan

Mon caratcat la amonyè
Tanḍhâna osoma anyè

Mèna è met-remmet
Ngèna jhâ' nget-bhânget

Nèngnèng monyèna ejjhâm
Orèng klambhi konèng ollèna ngènjhâm

Ngobbâr roman kalarèna
Bhakal nyaman buḍi arèna

Nangghâ' bherrâs rebbhung ghângan
Abâ' bârâs tèḍung nyaman

Ngakan bursè bi' cangkaro'
Ta' anḍi' pèssè jhâ' ro' noro'

Ngala' mrongghi ngèbâ arè'
Mon la soghi jhâ' rè' cerrè'

Namen tales pèngghir paghâr
Abâ' males sengka ajhâr

Nanyenna ḍâunna perrèng
Jhâ' naperna è bengkona orèng

Nyarè monḍhu nemmo tales
Orèng bhuḍhu nèko males

Nanyennana ḍâun gheḍḍâng
Jhâ' naperna mon ta' èyonjhâng

Perrèng oḍi' ghâbây lèncak
Orêng oḍi' kodhu pèlak

Perrèng oḍi' nèng sabuko
Orèng oḍi’ kodhu alako

Pak-tèpak ghulana celleng
Tapakpak paḍâ gânṭeng

Pa' lèmpong paḍi ghâghâ
Ḍâpa' nèngkong ta' ngennèng jhâghâ

Perrèng oḍi’ nèng salonjhur
Orèng oḍi’ kodhu jhujhur

Perrèng oḍi’ ghâbây tètè
Orèng oḍi’ kodhu ngastètè

Pak-tèpak bâḍâ ghulâna
Tapakpak paḍâ Madhurâna

Pak-tèppak bâḍâ krenneng
Tapakpak paḍâ senneng

Pa' empa' jhâjhân kacèpot
È pa' pateppa' kaḍhâng ghi' lopot
 
Perrèng towa mat-romatè
Orèng towa mat-hormatè

Perrèng kèng ta' Arèbbhung
Orèng kèya kèng ta' ambung

Pak-tèpak bâddhâllâ Bhângkalan
Tapakpak paḍâ bângalan

Pak-tèpak sangona ajhâr
Tapakpak paḍâ senneng ajhâr

Perrèng kèya kèng ta' ghumbhus
Orèng kèya kèng ta' bhâghus

Petteng calèmodhân
Orèng ghânṭeng asongodhân

Perrèng oḍi’ ghâbây pancoran
Orèng oḍi’ kodhu atoran

Pak-tèpak klabân ghulâna
Tapakpak paḍâ terrona

Pak-tèpak bâḍâ sasoko
Tapapak paḍâ alako

Perrèng kèya kèng ta' oḍi’
Orèng kèya kèng ta' anḍi'

Pa' empa'a lalèma'a
Ta' nyapaa bârâmmaa

Perrèng raja epalanyo'
Orèng rajâ ta' ngennèng nyono'

Pak-tèpak campor tajhin
Tapakpak paḍâ raddhin

Pak-tèpak bâḍâ nyèyorra
Tapakpak paḍâ pènterra

Pak-tèppak arobâ potè
Tapakpak paḍâ ngastètè

Pa' lopa' bâḍḍhâna èngghu
Pa teppa' kalamon nèngghu

Perrèng oḍi’ èpamanjheng
Orèng oḍi’ kohu bhâjheng

Perrèng oḍi’ ghâbây bhuḍhâk
Dhaddhi orèng oḍi’ ajjhâ' ghenḍhâk

Perrèng è toko' dhâddhi matèna
Orèng aroko' ngobbhâr pèssèna

Pak-tèpak bâḍâ ghulâna
Tapakpak paḍâ ghilâna

Pak-tèpak ghulâ lejjhur
Tapakpak paḍâ jhujhur

Pak-tèppak baḍâ apen
Tapakpak paḍâ prèmpen

Perrèng oḍi’ nèng kolla
Orèng oḍi’ kodhu asakola

Perrèng oḍi’ ghâbây sropong
Orèng oḍi’ ghântèng tolong

Perrèng oḍi’ ghâbây tèngghâr
Orèng oḍi’ kodhu sabbhâr

Pak-tèppak campor sokon
Tapakpak paḍâ rokon

Perrèng oḍi’ ghâbây paghâr
Dhâddhi rèng oḍi’ jhâ' korang ajhâr

Perrèng oḍi’ ghâbây karanjhâng
Orèng oḍi’ kodhu abhâjâng

Perrèng oḍi’ kaghâbây tekken
Oreng oḍi’ kodhu prèmpen

Râs-bherrâssân tan-plotanan
Lâs-bellâsân tan-tarètanan

Renngè' regghu gheppa' ra
Bu' ènè' nèngghu koca' ra

Sampan parao
Tabu' lapar taḍâ’ tao

Sampèr sarong ka poncana
Orèng ontong bânnya' kancana

Sapa bârâ' ro mano' poter ca'-lonca'an
Ta' enga' lambâ' ro sèla soker pa'-sapaan

Sè kobâsa jhât nèserran
Bilâ dibâsa nyarè kapènterran

Sè nyarè bi' alèng-lèng
Sè èsarè lèng-ngalèlèng

Satè ra'-ora' Ionṭong karèna bâ'âri'
Ta' anḍi' pèssè jhâ' ra' para' karè nèngkong ta' èberri'

Tembhâng pangkor nyang-kornyangan
Orèng ḍâpor nyang-kennyangan

Ta' ngèḍing berta
Jhâ' ana'na man samber buta

Tambâ jhâto, tambâ kèlang
Tambâ lako, tambâ pakan

Tè ghettè oto' lanjhâng
Pangastètè kalamon majâng

Ta' nemmo temmo èrèng
Tatemmo temmo senneng

Tèghettè bâḍâ ghulâna
Tè-ngatè paḍâ Madhurâna

Tèghettè jhâgung oḍi’
Pangastètè dhâddhi orèng oḍi’

Tèghettè pakanna cèlèng
Pangastètè akanca malèng

Ta' aranca' ta' aramo'
Ta' acaca ta' akèmo'

Tebbâ' tabing paḍi ghâghâ
Abâ' gherring ta' ngenning jhâghâ

Tèghettè jhâghung sangngar
Tèngatè apolong bân rèng songar

Tongkol sèrèkajâ
Tokol pakajâ

Tambâ pako tambâ kèlan
Tambâ lako tambâ pakan

Tellor bucco' ajjhâ’ èrrep
Bilâ maso' kodhu sèrep

Tes-karates jhâghung oḍi’
Tes-mapantes ta' noro' anḍi'

Kumpulan Contoh Paparekan Bahasa Madura Empat Baris

Paparèkan sè kadhâddhiyân ḍâri empa' bhâris jhughân akadhi paparèkan sè kadhâddhiyân ḍâri ḍu bhâris. Bhidhâna namong manabi bâḍâ neng paddhâ otabâ bhâris bhibhidhân sareng tegghessânnèpon.

Bhibhidhânna kadhâddhiyân ḍâri ḍu paddhâ, jhughân tegghessânna kadhâddhiyân ḍâri ḍu paddhâ.

Sapaddhâ jhughân bâḍâ ḍuwâ' ghuru laghu, bâḍâ neng è tengnga'anna paddhâ tor pongkasanna paddhâ. Paddhâ kapèng ḍuwâ' kantos empa' ghellâ' bhâng-sèbângnga ghuru laghuna bâḍâ ḍuwâ ḍuwâ'.

Langkong ngaghâli èyatorè panjhennengngan talèktèghi conto paparèkan sè kadhâddhiyân ḍâri empa' padhhâ è bâbâ panèka :

        Ajâm panḍâ' èco-pecco
        Alobur bâḍḍhâi kèrèng
        Mon ta' enḍâ' èco-koco
        Jhâ' lèbur congocowan orèng

Ghuru laghu paddhâ sè kapèng sèttong bâḍâ neng keccap ḍâ' ḍâri oca' panḍâ' èpongkasè ghuru laghu neng keccap co ḍâri oca' pecco, tegghessânna bâḍâ neng paddhâ kapèng tello' è keccap ḍâ' ḍâri oca' enḍâ' èpongkasè ghuru laghu neng keccap co ḍâri oca' cokoco.

Dhinèng ghuru laghu padhhâ sè kapèng ḍuwâ' bâḍâ neng keccap bur ḍâri oca' alobur èpongkasè ghuru laghu rèng ḍâri oca' kèrèng, tegghessânna bâḍâ neng paddhâ kapèng empa' è keccap bur ḍâri oca' lèbur èpongkasè ghuru laghu neg keccap rèng ḍâri oca' orèng.

Dhâddhi panḍâ' jhuḍhuna sareng enḍâ', pecco jhuḍhuna sareng cokoco. Alobur jhuḍhuna sareng lèbur, kèrèng jhuḍhuna sareng orèng. 

Èyatorè maos paparèkan è bâbâ panèka sè kadhâddhiyân ḍâri empa' bhâris (paddhâ)
Ajâm panḍâ' èco-pecco
Alobur bâḍḍhâi kèrèng
Mon ta' enḍâ’ èco-koco
Jhâ' Ièbur ngocoan orèng

Bengko rosak sarta dhuksak
Sabhârâng tabingnga bhuwâl
Bengko rosak ghi' ta' èsak
Râng-bhârâng taḍâ’ è jhuwâl

Bherrâs plotan sella ghulâ
Ghâbây Ièmbur jhâ' ghut-segghut
Maddhâ trètan noro' bulâ
Ajjhâ' Ièbur ajârunggut

Bârunengnga ngennèng mènnya'
Èrampat sè amacaa
Jhâ' neng-senneng bâḍâ è dhunnya
È akhèrat è sèksaa

Dhâghing kata' palèng powa
Taḍâ’ ongghu ra'-ora'na
Ngèding oca'na rèng towa
Ajjhâ' sangkal sa oca'na

Ḍâ' ḍâjââ ḍâ' lao'a
Mèkol lanḍu' ngeppè' buku
Asomajâ jhâ' noro'a
Pokol bâllu' ḍateng ongghu

Bâḍâ nyangsang è pakèbânna
Bânnabân èntara nyassa
Jhâ' sang-posang pamolèna
Najjân kèbân anḍi' rassa

È cang-koncang komèrèna
Èkoncang komèrè kotong
Jhâ' sang-posang pamolèna
Sè èkaposang èkarontong

Gheḍḍhâng sabhâ ampon nongkol
Ghadhebbhungnga jhâ' ca-cacca
Bilâ dhika apol-kompol
Patè-ngatè sè acaca

Ghâi' bintang ghâgghâr bulân
Paghâi'na pangghângnga ajâm
Kaka' èntar ghân sabulân
Paèntarra nangghâ'â bâjâng

Ghâghâmbhâng kaju angsana
Bilis ghâtel è ranca'na
Etèmbhâg ka ponapana
Sakèng nèser ka oca'na

Ghâi' bintang ghâgghâr bulân
Paghâi'na klènceng potè
Kaka' èntar ghân sabulân
Sapaghi'na bhâreng alè'

Jhâmbhu bârâ' jhâmbhu dhâdhu
Cè' lebâssâ abâsânna
Sè bârinto dhaddhi padhu
Pon ta' lèbur bekkasânna

Karato' nèko wa-towa
Bâdhâna pèrèng sarombân
Bârinto dhika taowa
Bhidhâna orèng bi' kèbân

Ka Bhâli nangghâ' sarkajâ
Peddhâ bâḍḍhâi bubu
Mon paghi' bulâ pon rajâ
Amèḍhâ ḍâ' rama èbhu

Lorong kènè' pèngghir ḍâjâ
Kalènceng potè mara tonjhung
Pong ghi' kènè' omor ngoḍâ
Pabhâjheng nyarè èlmo aqidâ
 
Mano' kwacè nyarè bighi
Lamon Iarang mellè tonjhung
Pènter soccè buḍḍhi tèngghi
Ajhi Iarang lebbi monjhung

Mellè cangkèr è pasar mènggu
Ejâ-kajâ kèng terrona
Mon èpèkkèr klabân ongghu
Nyata rajâ panarèmana

Namen maghi' tombu sokon
Cabbhi jhâmo nèko ranran
Orèng oḍi’ kodhu rokon
Kabbhi pasarmo jhâ' tokaran

Nono opak nono kèpèng
Nono bhândheng ḍâ' marḍâna
Mon èkoca' jhâ' nampèlèng
Nèko seḍḍheng bân salana

Ngarè' lalang ngèbâ kalèlès
Les-palessa ngennènga nila
Bulâ palang ta' tao nolès
Ḍâri malessa asakola

Ngangghuy songko' ḍâri ghluddhru
Asarongan nompa' vèspa
Ta' noro' ḍhâbuna ghuru
Salanjhângnga abâ' nèspa

Ngobbhâr dhupa ḍâlem roma
Klambhi tebbâ' asarongan
Jhâ' Ioppa bhuṭok sèramma
Buwâ lebbhâ' long-polongan

Ngarè' belta ngèbâ saḍâ'
Mon motta è kèbâ kèya
Taḍâ’ kasta nèng è yaḍâ'
Ghi' kasta è buḍi kèya

Ngala' mènnya' asoroya
Ngala' kaca tabing ḍâjâ
Kodhu ènga' sèpat asorra
Nyopprè abâ' ajhina rajâ

Ngarè' lalang tombu ghânjhi
Ngowan bhellu ka labbhuwân
Bulâ palang ta' tao ngajhi
Tabhâlillu ka tabbhuwân
 
Nyabâ' tales ḍâri bhânjhâr
Palaèn ḍâri ghettana
Abâ' males sengka ajhâr
Samangkèn karè kastana

Bhânter ceppet ngonjhem tèngkas
Kana' pojhur nemmo pacè
Pènter cakep tajhem tangkas
Kanṭè jhujhur atè soccè

Perrèng pettong potè-potè
Ètèk kosta ḍâ' ghulina
Reng lalakon pangastètè
Ma' ta' kasta ḍibudina

Pèr-èpèran jhârân lèma’
Jhârân celleng taḍâ’ bunto'na
Kèr-pèkkèran kanca bânnya'
Ajhâr abhâreng bânnya' ollèna

Pangalkal dhâghing olorra
Ghanèko ghadhu bhân arè
Mon cengkal ka pètotorra
Tanto buḍḍhu buḍi arè

Sapa dhika anḍi' tarnya'
Kaju ghabhus èter-ènter
Sapa dhika anḍi' ana'
Sèla bhâghus lagghi' pènter

Sampèr sarong ka poncana
Ngobbhar roman kalarèna
Orêng ontong bânnya' kancana
Bhakal nyaman buḍi arèna

Salokkè' tamennê binès
Bân-abân tamennè jhâi
Mon orèng sakè' ngès-nangês
Dhinêng kèbân neng-enneng bhâi

Pao keccè' kalèllèyan
Somorra bâḍâ è ḍâjâ
Tao lècèk sakalèyan
Saomorra ta' è parcajâ

Sabbhân jhum'at maca slawat
Mon kaangghep paḍâ latèn
Parlo sèhat sarta kowat
Teng-teng teggep lahèr bhâtèn
 
Tarnya'na ronto bhiruna
Ala-ola jhuko' bhândheng
Na' kana' nèko kodhuna
Asakola kodhu bhajheng

Ta' enḍâ' nyampang lorongnga
Lorongnga tombuwi jlanter
Ta' enḍâ' ngala' toronna
Toronna orèng ta' pènter

Ta' enḍâ' nyampang lorongnga
Lorongnga tombuwi mondhu
Ta' enḍâ' ngala' toronna
Toronna orèng bhuḍhu

Ta' enḍâ' nyampang lorongnga
Lorongnga tombuwi kolat
Ta' enḍâ' ngala' toronna
Toronna orèng ta' pèlak


Saka'ḍinto pan-saponapan contona papparèkan sè ampon èyatorraghi sareng dhân kaulâ, moghâ bâḍâ'â manfaatta ḍâ' ka sadhâjâ ana' potona rèng Madhurâ

Apa Komentarmu?

Komentar yang dirasa merugikan situs ini akan dihapus. Terima kasih telah berkunjung

Lebih baru Lebih lama