Kosa Kata Tingkatan Bahasa Madura Terlengkap

Kumpulan Kosa Kata Tingkatan Bahasa Madura Terlengkap

bukukosakataSumber Gambar : www.liputan6.com


Bâgiyân-bâgiyân tingkatan bahasa Madura (onḍhâgghâ bhâsa Madhurâ) ampon èjhârbâ’âghi neng artikel sè abhul-ombhul Tata Cara Menggunakan Tingkatan Bahasa Madura.

Dhinèng carana ngangghuy tingkatan bahasa Madura (onḍhâgghâ bhâsa Madhurâ) ampon èjhârbâ’âghi neng artikel sè abhul-ombhul Tingkatan Bahasa Madura.

Baca juga artikel Tingkatan Bahasa Madura di sini

Sabellunnèpon panjhennengngan nerrossaghi maos otabâ nyarè ca’-oca’ tingkatan bahasa Madura panèka langkong saè maos ḍhimèn macemmèpon tor carana ngangghuy akadhi sè ampon èsebbhut neng è yattas ghellâ’.

$ads={1}

È bâbâ ka’ḍinto pan-saponapan oca’ sè èpakompol kaangghuy nyopprè ghâmpangnga panjhennengngan nyarè oca’ sè ta’ èkaghâli ponapa bhâsa èpon.

Ca'-oca' panèka èsoson mètorot abjad èpon nyopprè ghâmpang sarèyanna.

A
Onḍhâk Manḍhâp Onḍhâk Tengnga Onḍhâk Tèngghi
Abâ’ Abâ’ Salèra
Abâcco Abâcco Atoro
Abâk Abâk Akadhi
Abâlâ Abâlâ Mator, Aḍhâbu
Abâs Abâs Oladhi, Parèksanè
Abhâkalan Abhâkalan Apacangan
Abhâlâ Abhâlâ Araji, Arobiyâ
Abhânta Abhânta Nganḍhika, Aḍhâbu
Abhâreng Abhâreng Asareng
Abinè Abinè Araji, Arobiyâ
Acaca Acaca Nganḍhika, Aḍhâbu
Acarok Acarok Congkra
Aḍâ’ Aḍâ’ Taḍâ’, Sobung
Aḍâ’ Aḍâ’ Ajunan
Aḍâ’ân Aḍâ’ân Ajunan
Addhu Addhu Aben
Adhândhân Adhândhân Abusana
Adhek Adhek Jhumenneng
Aḍhep Aḍhep Ajunan
Agâ’ Agâ’ Kadhi
Aghâbây Aghâbây Abhâḍhi
Aghellâ’ Aghellâ’ Kasokan
Ajhâk Ajhâk Atorè
Ajhâlân Ajhâlân Alomampa, Mèyos
Ajjhâ’ Empon Ampon
Akabin Akabin Anèka
Akanṭa Akanṭa Akadhi
Akemmè Akemmè Abhânyo, Asennè
Akento’ Akento’ Acenḍes, Akobâjâ
Akerrak Akerrak Adhubâjâ
Alako Alako Ngasta
Alè’ Alè’ Raji, Jâji’
Alès Alès Mèmbhâ
Amè’ Amè’ Manabi
Amèmpè Amèmpè Asopenna
Ana’ Ana’ Pottra, Pottrè
Anḍi’ Ghâḍhuwân Ngaghungè
Angghuy Angghuy Aghem
Antèng Antèng Sengkang, Mellar
Aoseng Aoseng Asèssè
Apa Napè Ponapa
Apasa Apasa Asiyâm
Apècet Apècet Aorot, Aoro’
Apello Apello Akarènget
Ara Ara Ajhâp
Araop Araop Atekkas, Adhâmo
Arapa Anapè Aponapa
Arèya Anèko, Anèka Panèka, Ka’ḍinto
Aropa Aropa Katèngal
Arowa Ka’rowâ Ghârowa, Èngghârowa
Asompa Asompa Asopata
Atanya Apètanya Monḍhut Parèksa
Atè Atè Pangghâliyân
Atemmo Katemmo Apangghi
Atèya Atèya Kaulâ, Abdhina
Atokar Atokar Congkra, Apadhu
Atolo Atolo Akramas

B
Onḍhâk Manḍhâp Onḍhâk Tengnga Onḍhâk Tèngghi
Bâ’na Dhika Sampèyan, Panjhennengngan, Ajunan, Junan Dhâlem
Bâḍâ Bâḍâ Taksè
Bâghi Bâghi Parèngngaghi, Atorraghi
Bâli Bâli Tolak
Bân Bân Sareng
Bângkong Bângkong Bhukor
Bângtowa Bângtowa Saseppo, Bângaseppo
Bârâmpa Sanapè Saponapa
Bârâmpa Kadhinapè Kadhiponapa
Bârâs Bârâs Saè
Bâriyâ Bârinto Sapanèka, Saka’ḍinto
Beccè’ Beccè’ Saè
Beḍḍhâ Beḍḍhâ Ghânḍhâ, Konyo
Bengko Compo’ Kalongghuwân, Dhâlem
Berrâ’ Berrâ’ Ambet
Berri’ Berri’ Parèngè
Bettès Bettès Poḍhâk
Bhâdhân Bhâdhân Salèra
Bhâghus Bhâghus Saè
Bhâi Bhâi Bisaos
Bhâkal Bhâkal Pacang
Bhâlâ Binè’ Bhâlâ Binè’ Robiyâ, Raji
Bhâlâ Lakè’ Bhâlâ Lakè’ Raka
Bhânta Bhânta Andhika, Ḍhâbu
Bhântal Bhântal Kajhângsèra, Jhângsèra
Bhâreng Bhâreng Sareng
Bhâu Bhâu Tèmbhângan, Pamèḍhângan
Bhenḍer Bhenḍer Lerres
Bhibbhi’ Bhibbhi’ Nyannya
Bhuju’ Bhuju’ Aghung
Bibir Bibir Laṭè
Binè Binè Robiyâ, Raji
Binè’ Binè’ Pottrè, Èstrè
Buḍi Buḍi Bingkèng
Bugghik Bugghik Bingkèng
Bujhel Bujhel Poser
Bulu Bulu Oles
Bulu Kèjâ’ Bulu Kèjâ’ Èdhep
Bun-Embunan Bun-Embunan Merco

C
Onḍhâk Manḍhâp Onḍhâk Tengnga Onḍhâk Tèngghi
Ca’na Ca’na Ca’èpon
Caca Caca Anḍhika, Ḍhâbu
Cangkèm Cangkèm Dhâgu
Carèta Carèta Ḍhâbu
Cator Cator Ḍhâbu
Cè’ Cè’ Sanget
Cèccèr Cèccèr Kadhingghâlân
Cèngkol Cèngkol Sèkot
Ceppet Ceppet Èngghâl
Cobâcco Cobâcco Patoroan
Coco’ Coco’ Sengkal
Cokor Cokor Paras
Colo’ Colo’ Lèsan
Coma’ Coma’ Namong
Congngo’ Congngo’ Oladhi, Parèksanè
Copa Copa Èdhu

D
Onḍhâk Manḍhâp Onḍhâk Tengnga Onḍhâk Tèngghi
Ḍâ’ Kanna’ Ḍâ’ Kanna’ Ḍâ’ Ka’into
Ḍâ’ Kassa’ Ḍâ’ Kassa’ Ḍâ’ Ka’ḍissa’
Ḍâ’iyâ Sapanèka Saka’ḍinto
Ḍâi Ḍâi Raè, Bâdhâna
Ḍâmma Ka’ḍimma Ḍâ’ Ka’imma
Ḍântè’ Ḍântos Antos
Ḍâpa’ Sampè’ Tandhuk
Ḍâteng Ḍâteng Rabu
Dhâghâ Dhâghâ Kantos
Ḍhâmmang Ḍhâmmang Kantos
Dhibi’na Dhibi’na Salèrana
Dhina Dhina Dhingghâl
Dhuli Dhuli Èngghâl
Dhullu Dhullu Ḍhimèn, Ḍhingèn
Ḍimma Ḍimma Ka’emma, Ka’ḍimma, Ka’imma
Ḍinna’ Ḍinto Ka’ḍinto, Ka’into
Ḍissa Ḍissa Ka’ḍissa’
Ḍiyâ Ḍinto Ka’ḍinto, Ka’into

E
Onḍhâk Manḍhâp Onḍhâk Tengnga Onḍhâk Tèngghi
Ella Empon Ampon
Eller Eller Ajhâb
Èlong Èlong Pangambhung
Emba Emba Aghung
Embu’ Embu’ Èbhu
Emmak Emmak Ka’ Emmas
Enḍâ’ Poron Kasokan
Ènga’ Ènga’ Kadhi
Ènga’ Ènga’ Èmot
Enjâ’ Enten Bhunten
Ènjhâm Ènjhâm Sambhut
Ennè’ Ennè’ Anom
Èntar Èntar Mèyos

G
Onḍhâk Manḍhâp Onḍhâk Tengnga Onḍhâk Tèngghi
Ghâbây Ghâbây Bhâḍhi
Ghâllu Ghâllu Ḍhimèn
Ghârighi’ Ghârighi’ Rajhungan
Ghellâng Ghellâng Bingghel
Ghellem Poron Kasokan
Gherring Anglo Songkan
Ghibâ Ghibâ Bhâkta
Ghibhâng Ghibhâng Sengkang, Karabu, Mellar
Ghighi Ghighi Bâjhâ
Ghighir Ghighir Dhuka
Ghuttè Ghuttè Anom

J
Onḍhâk Manḍhâp Onḍhâk Tengnga Onḍhâk Tèngghi
Jângghu’ Jângghu’ Komès
Jârèya Ghânèko, Nèko Ghâpanèka, Èngghâpanèka
Jhâghâ Jhâghâ Bungo
Jhâmo Jhâmo Lolo
Jhebbhing Jhebbhing Pottrè
Jhennat Matè Sowarghâ
Jhilâ Jhilâ Èlat

K
Onḍhâk Manḍhâp Onḍhâk Tengnga Onḍhâk Tèngghi
Kabâsa Kabâsa Kobâsa
Kabbhi Kabbhi Sadhâjâ
Kabin Kabin Nèka
Kaca Kaca Pangoladhân
Kacong Kacong Pottra
Kaḍhik Kaḍhik Mabi
Kaka’ Kaka’ Ka’ Emmas
Kaka’ Emmak Ka’ Emmas
Kakan Teḍḍhâ Ḍhâ’âr
Kala Kala Kabun
Kala’ Kala’ Ponḍhut
Kalambhi Kalambhi Rasokan
Kalamon Kalamon Manabi
Kalong Kalong Sangsang
Kanalè Katèngal Kaoladhân
Kandhi Kanto Parèng
Kangsè Kongsè Kantos
Kanna’ Kanto Parèng
Kanṭa Kanṭa Kadhi
Karep Karep Karsa
Kaso Kaso Kasot
Kaso’on Kaso’on Sakalangkong
Katèḍungan Katèḍungan Pasarènan
Katoju’ân Katoju’ân Kalongghuwân
Katonḍu Katonḍu Ngantok
Kembhâng Kembhâng Sekkar
Kemmè Kemmè Sennè
Kennèng Kennèng Kèngèng
Kennyang Kennyang Sampè
Kento’ Kento’ Cenḍes, Kobâjâ
Kerrès Kerrès Posaka, Abinan
Kèya Kèya Jhughân
Kobher Kobher Kongan
Kobhurân Kobhurân Pasarèyan, Asta
Koko Koko Kanaka
Kompoy Kompoy Bâjâ
Kopaḍâng Kopaḍâng Raceng, Cemmer
Kopèng Kopèng Karna

L
Onḍhâk Manḍhâp Onḍhâk Tengnga Onḍhâk Tèngghi
Laèr Laèr Bhâbhâr
Lakè Lakè Raka
Lako Lako Lampa
Lambâ’ Lambâ’ Ḍhimèn, Ḍhingèn
Laon Laon Lèrè
Lè’èr Lè’èr Ghulu
Lèbât Lèbât Langkong
Lebbi Lebbi Langkong
Lècèk Lècèk Ceddrâ
Lekkas Lekkas Èngghâl
Lèncak Lèncak Ambin
Lengngen Lengngen Ghulungan
Lesso Lesso Kaso
Loppa Loppa Kalèp

M
Onḍhâk Manḍhâp Onḍhâk Tengnga Onḍhâk Tèngghi
Mabâ Manḍhâp Anḍhâp
Maca Maca Maos
Majit Majit La’jun
Malar Malar Moghâ
Mandhâr Madhâr Moghâ
Mandhi Mandhi Saktè
Manḍi Manḍi Asèram
Manjheng Ngadhek Jhumenneng
Mappa’ Mappa’ Nyosor
Mara Maḍḍhâ Nyara, Èyatorè
Marè Marè Lastarè
Masa’ Masa’ Mèla
Maskè Maskè Sanaossa
Mata Mata Ma’rèpat, Soca
Matè Matè Sèdhâ
Mèkkèr Mèkkèr Mangghâli
Mellè Mellè Monḍhut, Ngobângè
Mèna Mèna Mocang
Mennang Mennang Ongghul
Mènta Naḍḍhâ Nyo’on
Mèro Mèro Sèssè
Molaè Molaè Ngabidhi
Molang Molang Morok
Molè Molè Palèman

N
Onḍhâk Manḍhâp Onḍhâk Tengnga Onḍhâk Tèngghi
Nanak Nanak Anom
Nangès Nangès Molar
Narèma Narèma Monḍi
Negghu’ Negghu’ Ngastanè
Nèng Nèng Nangèng, Namong
Ngajhâr Ngajhâr Molang, Morok
Ngallè Ngallè Rabut
Nganḍung Bâberra’ Bhubhut
Ngangghuy Ngangghuy Ngaghem
Ngèḍing Mèreng Mèyarsa
Ngènep Ngènep Kèlem
Ngobu Ngobu Mèyara
Ngoḍâ Ngoḍâ Anom
Ngota Ngota Ngotta’
Noro’ Noro’ Ngèrèng
Nyaè Nyaè Aghung Pottrè
Nyalasè Nyalasè Nyekkar
Nyama Nyama Asma
Nyaman Nyaman Saè
Nyoro Nyoro Makon, Ngotos

O
Onḍhâk Manḍhâp Onḍhâk Tengnga Onḍhâk Tèngghi
Obâ’ Obâ’ Aghung
Obu’ Obu’ Rambhut
Oca’ Oca’ Ḍhâbu, Anḍhika
Olok Olok Dhikanè
Ombhâng Ombhâng Dhukanè
Omor Omor Juswa
Ongghu Ongghu Saèsto
Oseng Oseng Sèssè

P
Onḍhâk Manḍhâp Onḍhâk Tengnga Onḍhâk Tèngghi
Paḍâ Paḍâ Samè
Pajhât Pajhât Lakar
Pajung Pajung Songsong
Paman Paman Anom
Panemmo Panemmo Pamangghi
Pangkat Pangkat Dhârâjhât, Jhenneng
Parana Parana Sanget
Parènta Parènta Ḍhâbu, Tèta, Otos
Pèkkèran Pèkkèran Pangghâliyân
Pènjhung Pènjhung Semmegghân
Pèpè Pèpè Pangarasan, Ambhungan
Pèrèng Pèrèng Ambeng, Lantaran
Ponakan Ponakan Nanak
Roko’ Perro’ Osos

R
Onḍhâk Manḍhâp Onḍhâk Tengnga Onḍhâk Tèngghi
Rèmbi’ Rèmbi’ Rana’, Bhâbhâr
Rèpot Rèpot Rèkong
Rèya Nèko Panèka, Ka’ḍinto
Roko’ Roko’ Èsep
Roma Compo’ Kalongghuwân
Ropa Raè Salèra
Rowa Ka’rowa Ghârowa, Èngghârowa

S
Onḍhâk Manḍhâp Onḍhâk Tengnga Onḍhâk Tèngghi
Sabâriyâ Sabâriyâ Sapanèka, Saka’ḍinto
Sabbhu’ Sabbhu’ Panyèngset
Saellana Saemponna Saamponna, Salastarèna
Salebbâr Salebbâr Lancèngan
Sampèr Sampèr Sènjhâng
Sanḍal Sanḍal Katètèyan
Sapa Sèra Pasèra
Sapatu Sapatu Katètèyan
Sapo’ Sapo’ Oles, Kemmol
Sarong Sarong Sènjhâng Sarong
Satèya Sanonto Samangkèn
Sattanang Sattanang Saplaṭè
Sèḍâ Dhika Sampèyan, Panjhennengngan, Ajunan, Ajunan Dhâlem
Segghut Segghut Serrang
Sekken Sekken Koko
Sellèr Sellèr Kalangènan
Sello’ Sello’ Sesser
Sènḍo’ Sènḍo’ Lantaran
Sèngko’ Bulâ Kaulâ, Bhâdhân Kaulâ, Abdhina, AbdhiDhâlem
Sentar Sentar Karabu, Mellar
Soḍu Soḍu Lantaran
Soko Soko Padhâ
Songko’ Songko’ Kocca
Songot Songot Komès
Sopak Sopak Comara
Sorat Sorat Serrat
Soroy Soroy Serrat Jhungkat
Soso Soso Bhâjem

T
Onḍhâk Manḍhâp Onḍhâk Tengnga Onḍhâk Tèngghi
Ta’ Tao Ta’ Onèng Korang Onèng, Korang Parèksa, Dhukan
Ta’ Tao Bikan Ta’ Onèng, Korang Parèksa
Tabu’ Tabu’ Paḍâ’ârân
Taḍâ’ Taḍâ’ Sobung
Taè Taè Raceng, Cemmer
Tanang Tanang Asta
Tao Onèng Ngaghâli, Parèksa
Tèḍung Tèḍung Sarèn
Tèken Tèken Labhet
Tèngkeltèngan Tèngkeltèngan Panyèngsetta
Tengnga Tengnga Pongkoran
To’ot To’ot Ḍhengkol
Toḍus Malo Songkan
Toju’ Toju’ Alèngghi, Alongghu
Tolèsan Tolèsan Serradhân
Tompa’ Tompa’ Tètènè
Tongket Tongket Tekken, Jungkat
Toro’ Toro’ Èrèng
Toro’  Toro’ Anot
Toron Toron Manḍhâp
Toronan Toronan Teḍḍhâ’ân
Towa Towa Seppo
Iyâ Engghi Èngghi

 

Saka’ḍinto ca’-oca’ onḍhâgghâ bhâsa sè bisa èpapolong tor èyatorraghi ḍâ’ ka panjhennengngan, moghâ kalabân tarèka panèka kaulâ sareng panjhennengngan samangkèng ampon ngaghâli ḍâ’ bâsaèpon tong-sèttongnga parkara sè parlo èbhâsaè.

Tantona kaulâ sareng panjhennengngan ta’ apal ḍâ’ ka sadhâjâna oca’ ghâpanèka, nangèng kalabân bâḍâna oca’ sè ampon èserrat neng è yattas bisa’a dhâddhi ghâmpangngan ḍâ’ ka kaulâ sareng panjhennengngan ḍâlem nyarè ca’-oca’ sè bâḍâ bhâsaèpon.

Moghâ tarèka panèka andhâddhiyâghiyâ manfaatta ḍâ’ ka sadhâjâ tan-tarètan sè samè bhângsa Madhurâ. Manabi bâḍâ kakoranganna ngèrèng atorraghi neng è kolom komèntar è bâbâ ka’ḍinto.

Apa Komentarmu?

Komentar yang dirasa merugikan situs ini akan dihapus. Terima kasih telah berkunjung

Lebih baru Lebih lama