PANGALEMMA BADAN BAN PANYALENA

OCA' PANGALEMMA BHÂDHÂN BÂN PANYALÈNA

ilustrasi-wanita-cantikSumber Gambar : manado.tribunnews.com


Oca’ pangalem saèstona ampon onèng èjhârbâ’âghi neng artikel otabâ materi sè abhul-ombhul Pangalemma Anggota Badan panjhennengngan bisa ngoladhi polè neng bhul-ombhul ghâpanèka.

Samangkèng bhâdhân kaulâ bhâḍhi nambâi pan-saponapan oca’ pangalem sareng oca’ panyalèna bhâdhânna manossa.

Oca’ pangalem panèka èghuna’aghi nalèkana bâḍâ orèng mojhi ḍâ’ bhâdhânna orèng laèn ta’ jhujhuk ètotorraghi nangèng ngangghuy oca’ kèyasan sè sakèrana kapèyarsa’anna bisa dhâddhi èndhâna. Sanarè akadhi panèka oca’ sè èpèlè ta’ sarombân oca’ nangèng kodhu akor sareng tegghessâ.

Sapanèka jhughân oca’ panyalè èghuna’aghi nalèkana bâḍâ orèng nyalè ḍâ’ bhâdhânna orèng laèng ta’ jhujhuk ètotorraghi kalabân salerressa nangèng ngangghuy oca’ kèyasan, saèngghâ orèng sè kacalè ta’ aromasa abâ’na ècalè.

È jhâman samangkèng manabi ètalèktèghi ampon rangrang orèng sè aghuna’aghi oca’ kèyasan panèka amarghâ ampon bânnya’ kana’ ngoḍâdhân sè ta’ ngaghâli ḍâ’ ka oca’ panèka.

Mèla ḍâri ka’ḍinto kaulâ aromasa cè’ parlona kaangghuy maḍâpa’ ca’-oca’ panèka ḍâ’ ka panjhennengngan sadhâjâ nyopprè ta’ èlangnga ca’-oca’ panèka.

È bâbâ ka’ḍinto ampon èpakompol pan-saponapan oca’ pangalem bân oca’ panyalè sè èponḍhut ḍâri pan-saponapan sombher tor ḍhâbuwèpon rèng kona.

Èyatorè manabi bisa ca’-oca’ panèka apallaghi nyopprè è buḍi arè manabi ampon èkaparlo bisa jhujhuk panjhennengngan angghuy nalèka èkabhuto kaangghuy ngalemma orèng otabâèpon nyalèya orèng.

OCA’ PANGALEMMA BHÂDHÂNNA MANOSSA

Nyamana Pangalemma
Alèssa Nangghâl sakalèan, Anḍâun mèmbhâ.
Atèna Bhunga, Ayem, Kasokan.
Bângkongnga Nakèr lèmas, Bhukor nongngèp, Manjhâng èlang.
Bettèssa Poḍhâk nyongsang, Ngembhâng poḍhâk.
Bibirrâ Jherruk salonè, Manggis ngarengngat, Dhâlima, Marekka.
Bâuna Ro'om.
Bulu kèjhâ'na Nyekkar tanjhung.
Bhâuna Bhiḍhâng, Bhâu tèmbhângan.
Bhâdhânna Bârâs, Seggher, Sèhat, Manjhângan rampèng.
Cacana Paè' maddhu.
Ḍâina Angapèṭèng, ḍai kapèṭèng.
Ḍâḍâna Lapang ngaḍheppak, Jheppak.
Elongnga Marsèng, Abhangngèr bâjâng, Ngaleppon nongko'.
Ghârighi'na Angrajhung ḍuri.
Ghighina Mangkar ranca', Abighi tèmon, Ambhâliling, Molu kombâng.
Ghellungnga Ambhukot nongngep.
Kole'na Anyèor ghâḍḍhing, Angheḍḍhang lomot, Ngonèng langsep.
Kakarebbhânna Abhânṭèng tato.
Kaparèkasanna Nyaop sèka’
Komèssa Alala' nènggha’.
Kolè'na sè konèng Emmas è sanglèng, konèng monḍhu.
Kolè'na sè celleng Celleng manggis.
Lè'èrra Ngalong tontonan, Angghulu manjhângan.
Matana Mella' ta' mare, Bintang kartèka, Morka'.
Mowana Ambulân Pornama.
Nasèbbhâ Bhâjjrâ, Pojhur ontong.
Obu' bâlintèk Malè' katopa'.
Obu' lanjhâng Nyasar bângkong, Nyasar tombet, Anḍânandân.
Obânna Nyambhel bijjhân.
Oḍi'na Moljâ, Tremtem.
Palèmbâyyâ Meltàs Manjhâlin.
Pajhâlânna Nètèr kalènang.
Palèrègghâ Bhânṭèng akèrèk.
Pangabâssa Dhâmar kaangènan.
Paghèllâ'na Mèsem bâlibis.
Partèngka’na Anḍhâp asor.
Pangalamanna Jhembhâr.
Paennengnga Ngamantan anyar.
Palakona Addreng parèkas, Bhânṭèng tato.
Pèkkèranna Nyaghârâ, Ayem jhembhâr.
Parabâânna Anyomampay, Mandhâ' bhumè, Gâgâ', Soghâ'
Pèpèna Andhurin salènèng, Ngalompang.
Pokangnga Abaru loros, Mokang jherring.
Ropana Raddhin, Gânṭeng.
Rokonna Kanṭa mè-èmè bân mèntona.
Sosona Nyengkèr ghâḍḍhing.
Sowarana Lemma' manès, Aghur.
Sokona Ngokot manjhângan.
Sèpatta Bellâsân, Sabbhâr, Lambhâ'.
Tengngana Angghâghâttèng.
Tombeddhâ Nellor Mano'.

 

OCA’ PANYALÈNA BHÂDHÂNNA MANOSSA

Nyamana Panyalèna
Alèssa Ngola' bhulu.
Bângkongnga Tèpos, Sèrpot.
Bettèssa Ḍâber, Berber, Kèras.
Buri'na Sèpèt, Nojjhing, Kancot.
Bujhellâ Akennong, Budhung
Bughiggha Sangko', Bungko', Tekkok.
Bibirrâ Dhâlbik, Dhângngèr, Ghâlbâ.
Buluna Nyarenggi.
Bhâuna Aponok, Abhutol.
Cangkèmma Cangkè', Nyakèl.
Cètakka Anyèor bâghung, Benjut.
Colo'na Macoccong, Marongos, Pèrot, Manyonyot.
Ḍâina Nonong, Ghânol.
Dâḍâna Amano' ngaḍâk.
Èlongnga Pèse', Mergâng, Pernong.
Ghârighi'na Koṭol, Kèṭṭèng.
Ghighina Dhângnga', Rongghâ, Nyorngat.
Kokona Lanṭèk, Pèlaren.
Komèssa Jârâmbeng.
Kopèngnga Koper, Mekkar.
Kolè'na Bhellâng, Lampang, Rangas, Kèrkèr.
Lè'èrra Langgâ', Pèrket.
Lengenna Ḍhingkol, Cèkot.
Matana Lènglang, Bhulâk, Kèler.
Mowana Pocet, Pejjâs, Pellay, Carokko.
Obu'na Nyarenggi, Jârumbun, Gherrâ.
Parobâânna Ta' oḍhes, Ta' ḍhessa, Gherrâ, Règgik.
Pokangnga Loros.
Pèpèna Kèlpot, Kèlpong.
Roso'na Ngarantang.
Ropana Jhubâ'.
Sokona Nyebbhir, Ajârâpa.
Sowarana Sengngong, Sengseng, Perrè'.
Tabu'na Ghilbât, Jeddut, Meldis, Kèlpong, Kelpès.
Tanangnga Kasar, Rangas.
Tengngana Ngejjeng, Tekko’, Bungko’.
Tèngkeltènganna Bengbeng.
To'oddhâ Rèngkot, Ghaṭèk.
Tombeddhâ Nyebbir, Nerbâk, Nèrbak.

 

Saka’ḍinto ca’-oca’ pangalem bân ca’-oca’ panyalèna bhâdhânna manossa sè bisa bhâdhân kaulâ atorraghi ḍâ’ ka panjhennengngan sadhâjâ.

Manabi bâḍâ ca’-oca’ sè laèn ḍâri ca’-oca’ è yattas ngèrèng èyatorè tolès neng kolom komèntar nyopprè bisa èpamaso’ jhughân ḍâ’ ka ghâlimpo’na oca’ ghâpanèka.

Akhèr okara, ngèrèng kaulâ jhâk-ngajhâk ḍâ’ ka panjhennengngan kaangghuy bisa ngèrèng jhughân noro’ pato malanggheng dhâdhingghâlânna rèng seppo otabâ rèng kona.

Ka’ḍinto parlo terros è siyarraghi ḍâ’ ka sadhâjâ ngangoḍâdhânna rèng Madhurâ, nyopprè sajân bânnya’ orèng sè senneng ajhâr tor mertè bhâsa Madhurâ panèka.

Manabi kaulâ sareng panjhennengngan ta’ parduli ḍâ’ ka parkara ka’ḍinto èngghi tolos bhâsa Madhurâ panèka bisa èlang mosna ta’ kalabân bâḍâ karèna sanajjân sakonè’.

Sè langkong parlo èngghi panèka kaulâ sadhâjâ bisa ngabidhi ḍâri bhâlâ karabhât dhibi’, manabi sadhâjâna orèng Madhurâ ana’ potona èyajhâri bhâsa Madhurâ kalabân saè tor lerres masṭèna kakabâtèranna para seppo, para pamertè bhâsa Madhurâ ta’ kèra kadhâddhiyân.

oca' pangalemma bhâdhân bân panyalèna

oca' pangalemma badan ban panyalena

oca' pangalemma beden ben panyalena

Apa Komentarmu?

Komentar yang dirasa merugikan situs ini akan dihapus. Terima kasih telah berkunjung

Lebih baru Lebih lama