KUMPULAN PANTUN BAHASA MADURA

bukupantunSumber Gambar : piqsels.com

Samangkèng bhâdhân kaulâ bhâḍhi ngatorraghi pan-saponapan contona pantun Madhurâ sè ampon èpakompol ḍâri pan-saponapan sombher.

Dhinèng sè èsambhât pantun panèka ampon èjhârbâ’âghi neng matèri bhâsa Madhurâ sè abhul-ombhul JENIS DAN STRUKTUR PUISI.

Pantun panèka tamaso’ ḍâ’ ka macemmèpon puisi kona sè carana ngagghit kodhu apandhuman ḍâ’ gherrogher sè ampon ètantowaghi. Akadhi ghuru laghuna kodhu abhângon a-b,a-b otabâ a-a,a-a tor è ḍâlem sèttong paddhâ anḍhegghân (bait) bâḍâ 4 paddhâ/bhâris, paddhâ sèttong sareng paddhâ ḍuwâ' mènangka bhibhidhân (sampiran), dhinèng paddhâ tello' sareng empa' mènangka èssè.

Samoghâ pantun sè ampon èpakompol è bâbâ ka’ḍinto dhâddhiyâ lantaran sennengnga pangghâliyânna panjhennengngan pola bâḍâ sè karaddhu èyatorè ponḍhut nangèng sombherrâ kodhu jhâ’ paèlang.

Pantun sè bhâḍhi èyatorraghi ḍâ’ panjhennengngan è bâbâ ka’ḍinto ampon èpaghâlimpo’-ghâlimpo’ mètorot macemmèpon èngghi panèka :

Daftar Isi
PANTUN AGHÂMA
PANTUN BÂBURUGHÂN BECCÈ’
PANTUN NYARÈ ÈLMO
PANTUN LAKÈ BINÈ
PANTUN TARÈSNA
PANTUN PALEGGHIRÂN


PANTUN AGHÂMA

Calana napè, calana sè kona
Sè kona calana èsolam
Aghâma napè sè samporna
Sè samporna aghâma Islam

Mellè lonṭong labân èlat
Ngèbâ èlat arè satto
Sè sèttong maca syahâdât
Ḍuwâ’ shalat lèmâ bâkto

Ngèbâ calo’ arè salasa
Èkakana ghân sabhighi
Saamponna ḍâ’ ka Mekka
Ḍâ’ baitullah ongghâ Hajji

Namen bhâko mon èsèram
Najjân lesso bânnya’ obâng
Lamon ngako oreng Islam
Sabbhân bâkto wâjib bhâjâng

Lanjhâng panḍâ’ tolang roso’
Lem ḍâḍâna bâḍâ atè
Bhâjâng wâjib kalabân khoso’
Sowarghâna èkaollè

Ghân salonè mon nangkana
Èkakana kaḍuwâi
Ngalakonè parènta-Na
Laranganna èjhâuwi

Rèng tanè èntar ka kolla
Pamangkaddhâ bâjâ lagghu
Ngalakonè parènta Alla
Ghânjhârânna rajâ ongghu

Mellè temmo nemmo korma
Bâḍâ takèr ḍâun bhiru
Nyarè èlmo èlmo aghâma
Ta’ mèkkèr kennengngan jhâu

Ngèrat biḍhik ghân salonè
Kennèng èrat sambi nembhâng
Shalat wâjib èlakonè
Dhinèng sonnat yâ ta’ tobâng

Ka dhisa mellèya panḍân
Lèbâddhâ ajhâlân nèttèng
Apasa bulân ramadân
Abiddhâ sabulân bhentèng

Santrè ajhâr neng madrasa
Pamokka’ molaè alip
Molaè pajjhâr apowasa
Dhinèng abhuka ḍâpa’ mangrib

Mellè temmo ḍâ’ Narokan
Sakalasa pas èbâcco
Bânnè ghun ta’ ngènom ngakan
Rèng apasa nahan napso

Kapalla mattrussa sanga’
Tasèllem kakabbhi matè
Bhâttalla apasa bânnya
Orèng Islam bi’ tè-ngatè

Rantang potè èlapèsè
Rantang mèra lèbâr sara
Otang pèssè majâr pèssè
Orang pasa majâr pasa

Ghellângnga ḍâri salaka
Bhângonna apalè’ obi
Sèyangnga dhika apasa
Malemma dârus tarabi

Saropèya pèssè manat
Dhu’ummaghi ḍâ’ rèng ngemmès
Bâḍâ kèya pasa sonnat
Iyâ rèya sennèn bân kemmès

Nyassa marèna èsèram
Ka arèsan nyambu’ lottrè
Apasa hokomma haram
Neng tellasan iḍul fittri

Kalabbhina kennèng ghâut
Kalambu sabâ’ lomarè
Dhing pasana Nabi Dâud
Ta’ bu-ambu ella’ saarè

Nagghâ’ sabu bân komancèr
Èkakan mot-kelmodhân
Ajjhâ’ ragu bân kabâtèr
Pasana masèhat bhâdhân

Arè salasa ḍâ’ Tana Mèra
Ngèbâ marongghi bhâḍḍhâ talam
Marè apasa rèya apèttra
Nyokobhi rokonna Islam

Obhât mèra tambhââghi
Jhâ’ loppa dhuli assaèn
Zâkat pèttra dhu’ummaghi
Ḍâ’ fukara’ pakèr mèskèn

Kala’aghi no’ poterra
Korong kerrep ghâbây bâḍḍhâ
Orèng soghi ta’ apèttra
Jhâ’ ngarep maso’ sowarghâ

Dhâmar tèra’ èpoterra
Neng pang-pang aghântong tèngghi
Coma pèra’ majâr pèttra
Rèng sorang saghântang bhâi

Pèrèng talam èssè katkat
Èpatoron è tanèyan
Rèng Islam masṭè azâkat
Sataon nèng sakalèyan

Ajhâr silat ḍâlem ejjib
Messin oḍi’ lajhu nyettir
Majâr zâkat ampon wâjib
Ḍâri bhâji’ bhuru lahir

Kalènṭang buwâna marongghi
Èkella ta’ ḍhik lejjhâr
Ta’ ghâmpang dhâddhi rèng soghi
Zâkaddhâ wâjib èbâjâr

Atarèka ngokèr labâng
Samarèna nolès sorat
Sanḍhekka lakar lowang
Ambâ’ânna neng akhèrat

Ḍâ’ roma mangkat motorra
Sakabbhinna kèbâ’âghi
Ta’ coma azâkat pèttra
Sadâka jâriyâ iyâ bâghi

Ka panglèghur asakola
Lèbât koṭṭa masṭèyaghi
Sajân lèbur asadâka
Bherkat arta sajân soghi

Labun solam ghâbây lama’
Bhântalla èkèbâ’âghi
Rukun Islam kapèng lèma’
Ḍâ’ Baitullah ongghâ Hajji

Mara nèyat mellè sikat
La tekka’ patot ghighina
Sèra kowat dhuli mangkat
Ḍâ’ Mekka terros ka Madina

Ḍâri sabâ nèntèng kombhâ
Sè ngèbâ ḍing-tabhârinḍing
Atawâf alènglèng ka’bâ
Safa marwâ sa’i ngènḍing

Ajhâr massa’ kella cèlo’
Sajân lemma’ masang bujâ
Hajâr Aswâd neng mor lao’
Pancoran emmac neng è ḍâjâ

Buḍu’ dhârâ nyama pejji
Tomang bessè nyama kompor
Ngalakonè ibâdâ Hajji
Jhâ’ toman caca sè kotor

Ghâltè’ tèma keddhi’ ghâbul
Kalèmbângnga takaè’ mancèr
Tawâf sa’i bi’ tahallul
Tong-sèttongnga ajjhâ’ cèccèr

Neng sasaka pako bâut
Krènnèngan ghâgghâr ka bâbâ
Neng arofa alako wukuf
Kennengngan sè mustajâbâ

Ngala’ jita èbhit-sebbhit
Sambi mèkkèr èra-kerra
Musdâlifa wâjib mabit
Mèlè bikèr kaangghuy jumra

Palappa ana-bârna
Èpèyara ètanèyan
Musdâlifa pas ḍâ’ Mina
Lako jumra ta’ sakalèyan

Tèmon bhlungka’ cabbhi campor
Ella dhâddhi arojhâghâ
Lamon dhika hajji mabrur
Alla jhânjhi engghân sowarghâ

PANTUN BÂBURUGHÂN BECCÈ’

Ngala’ cobbhu’ bâḍḍhâ sèrè
Sèrè beccè’ temmo ora’
Bhupa’ bhâbhu’ kanèserrè
Jhâ’ sampè’ alabân oca’

Amènnya’a acokora
Asèsèr akaca tanto
Kaènga’è sè mèyara
Pèkkèr sossa tompang lesso

Ngala’ aèng labân maddhu
Dhuli totta’ kajhâmowa
Ḍâ’ rèng towa ana’ kodhu
Toro’ oca’ salanjhângnga

Klambhi potè sapa rowa
È tanangnga ngèbâ sorat
Mon abhâktè ḍâ’ rèng towa
Salamet dhunnya akhèrat

Mèghâ’ ebbhu’ arè satto
Arè ahad pamolèna
Bhupa’ bhâbhu’ ghuru rato
Èhormat ḍâ’ pèlèyanna

Abèca’an tor-taantor
Ngalèbâdhi patamanan
Sakanca’an kodhu akor
Bi lebbi satarètanan

Kalambi kotang èjhâi’
Sè ngarang orèng bâluto
Sè lebbi ghâmpang aberri’
Sè korang senneng èbhânto

Pèrèng cangkèr lem lomarè
Èsabâ’ ètata marè
Orèng mèskèn kanèserrè
Atana’ asella arè

Campor ba’mi pola bânnè
Jhâ’ palappaè bhâbâng tèmor
Silaturrahmi rèya lakonè
Nya’ rajhekkè lanjhâng omor

Ta’ ka ḍâpor ngala’ toḍi’
Lebbi serrèng sènga’ cambur
Anḍhâp asor èkaanḍi’
Kabbhi orèng paḍâ lèbur

PANTUN NYARÈ ÈLMO

Mellè temmo sabbhân lagghu
Pamolèna narèma sorat
Nyarè èlmo patarongghu
Kaangghuy sangona akhèrat

Ḍâ’ bâru terros pellèyan
Arè rebbhu ḍâ’ sarongghi
Ḍâ’ ghuru è sakola’an
Napè ḍhâbu èstowaghi

Ka kajhâr ka kalasan
Sakobhengnga bhângon bunter
Bhâjheng ajhâr ros-terrosan
Ombhâlânna tanto pènter

Nemmo tèmon bân dhâlima
Maḍḍhâ pèlè jhuluwâghi
Èlmo umum bân aghâma
Paḍâ sarè ongghuwâghi

Tèmon samangka konḍur cacca
Bhâḍḍhââghi pèrèng bunter
Lamon dhika lèbur maca
Bhâkal dhâddhi orèng pènter

PANTUN LAKÈ BINÈ

Orèng tanè ngonḍhu sokon
Aghâgghârân ghân sakonè’
Lakè binè kodhu rokon
Jhâ’ tokaran soal kènè’

Alajârân aèng kènè’
Pamolèna ngèbâ oḍâng
Pangasèlan nè’-sakonè’
Bâlânjhâna èpamenḍâng

Ngala’ ghentong ḍâ’ pamoro
Èsajjhâ’â kalagghuwânna
Sala sèttong anḍi’ kalèro
Sè rajâ’â pangabbhruna

Ètampanè maghi koran
Pamacana jhâ’ kabhuru
Lakè binè jhâ’ tokaran
Rajhekkèna lè ta’ jhâu

Ḍâ’ ḍâjâ mèghâ’â sapè
Ḍâ’ bârâ’ mèghâ’â jhârân
Ḍâ’ sadhâjâ jhâ’ kaloppaè
Sè èpènta kajhembhârân

PANTUN TARÈSNA

Ngerra’ koko ghân sakonè’
Klabân laddhing ḍâ’ paksèna
Sèra nèko dhika alè’
Prabân raddhin seḍḍhâ’ robâna

Ka taratè pajikaran
Terros ngara ḍâ’ ka lènteng
Sabbhân arè kèr-pèkkèran
Ngantos dhika ta’ ḍhik ḍâteng

Ka poterran ngèbâ koḍung
Ngèbâ sampèr kaèn jita
Kèr-pèkkèran ta’ ḍhing tèḍung
Sè èpèkkèr coma dhika

Jhuko’ jhubit jhuko’ tono
Palappaè jhâ’ papoṭṭon
Bulâ abit ta’ atemmo
Saarè rassa sataon

Samilyar tambâ saratos
Saèbu ghi’ ollèna kemma
Ta’ kellar bulâ sè ngantos
Kabhuru sè tatemmowa

Ḍâ’ bârâ’ bâḍâ sapèna
Bâḍâ ngotep cè’ kajâna
Jhâ’ kaberrâ’ dhika atèna
Bulâ tettep sè tarèsna

Ka bâluto lèbât talang
San-mèsan ḍâ’ ka sarongghi
Dhing èsto maḍḍhâ maèlang
San-rasan jhâ’ èḍingngaghi

Akalambhi bârna bhiru
Sè potè pegghâ’ talèna
Dhika jhâu bulâ jhâu
È atè taḍâ’ engghânna

Nyèkot klambhi kaèn kaci
È pabâli marghâ buḍḍhu
Dhika mojhi bulâ mojhi
Moghâ dhuli bâḍâ jhuḍhu

Asalebbâr bârna celleng
Sabbhu’ tanto paḍâ bâḍâ
Dhika ngombâr bulâ senneng
Ongghu èsto ta’ ḍhâ-kènḍhâ

Jhuko’ kopè’ jhuko’ bhândheng
Lalèma’ dhâddhi sasanga’
Nèko alè’ bulâ ḍâteng
Pasemma’ dhuli pasemma’

Ka ghunong ngala’ nyarowan
Tanto senneng ka maddhuna
Atè bhingong ta’ karowan
Bârinto rassana rèng tarèsna

Ngala’ bennang bâna nangka
È angghi’ padhâddhi kaèn
Bulâ senneng ḍâ’ ka dhika
Jhâ’ sampè’ bâghi rèng laèn

Romanna mon paḍina
Dhinèng toḍi’ iyâ laddhing
Èmanna mon ta’ dhâddhiyâ
Karè kolè kennèng seddhing

Ma’ olar olar alèngker
Olar sanca mara lenggen
Ta’ kellar bulâ sè nèser
Coma dhika ka ngen-angen

Ka pasara mellè kaèn
Kalambhi potè èsèkota
Ta’ kèra nyarè rèng laèn
Jhânjhi matè labân dhika

Bijjhân arta’ bârna bhiru
Soro soḍu ghân sabighi
Najjân ella’ tasè jhâu
Mon jhuḍhu masṭè apangghi

Rakara bâḍḍhâna ghulâ
Ghulâ potè ḍâlem kanṭong
Ta’ kèra pèsa bân dhika
Jhâbhâ matè sala sèttong

Kalambhina cè’ potèna
Èsèkot kalabân ghuntèng
Mon jhânjhina cè’ masṭèna
Sè ngantos samalem bhentèng

Mellè terrong ghân sasèbâ’
Billâ mata kajhâmowa
Sè kerrong ta’ kennèng tambhâ’
Bilâ kèya sè tatemmowâ

Sampèr sarong è bâḍḍhâna
Sè sèttong angghuy sapowan
Pèkkèr kerrong ka robâna
Atè bhingong ta’ karowan

Ka ghunong ngala’ nyarowan
Kopè bellâ kabâḍḍhââ
Atè bhingong ta’ karowan
Napè bulâ katambhââ

Mon mènnya’na mènnya’ solar
Mènnya’ messèn ampon sobung
Mon ènga’ rassa ta’ kellar
Sèyang malem ta’ nyeḍḍhâ tèḍung

Ka tajjhân molonga sabu
Paghâi’na ghâlâ pappa
Sanajjân lè’ paḍâ jhâu
Ta’ kèra bulâ sè loppa

Ḍâ’ kamar ngala’a sampèr
Bâḍâ ngotep sampè’ loka
Jhâ’ mangmang lè’ jhâ’ kabâtèr
Bulâ tettep anḍi’ dhika

PANTUN PALEGGHIRÂN

Ka Ghiliyâ ataḍâ ombâ’
Bâḍâ ombâ’ taḍâ’ ghilina
Abinèya taḍâ’ enḍâ’
Bâḍâ enḍâ’ taḍâ’ ghighina

Ngala’ lalang ngèbâ ghuntèng
Lalang panḍâ’ cè’ bânnya’na
Abâ’ palang bulâ tèttèng
Jhâlân taḍâ’ teppa’na

Ḍâ’ ngenḍâ’ ngajhumè tolang
Sajân segghut sampè’ nèlèng
Mon abâ’ nojjhunè palang
Gut-margut èsangka malèng

Dhâlima  mèra cè’ manèssa
Ètambi’ sambi rèng-mèrèng
Ḍimma bulâ ta’ ngennessa
Bâḍâ embi’ nopè solèng

Wâ-buwâân neng è sabâ
Kala’anna semmo ènṭèng
Kabâḍâ’ân pon aobâ
Bânnya’ tèkos nabâng kocèng

Sabbhân arè ghângan kangkong
Kerra’aghi ètong-potong
Kanèserrè lengngen tokkong
Akalambhi atong-ghâttong

Ma’ ellang ellangnga bhiru
Ellang potè mènta kokès
Ma’ palang palanga ghâllu
Sala bincè mata birkès

Ngarè’ lalang bhiru bhiru
Ngarè’ kangkong bâghi embi’
Abâ’ palang palang ghâllu
Karè nèngkong ta’ èberri’

Nyarè tolang ka ghir sèrèng
Pamèkolla not-pennodhân
Abâ’ palang lakè tèttèng
Dhing ajhâlân jet-onjeddhân

Mellè sabbhu’ ngèbâ ḍhuḍḍhut
Dhuli mangkat kèbâ pèssèna
Anapè tabu’ ma’ jeḍḍut
Kan jeḍḍut bâḍâ èssèna

Satèna ampon èpèkol
Lambâ’ mola èkasangkol
Nyamana lè-pèlè bukkol
Nyatana ollè rèng ḍhingkol

Mellè nangka sabâ’ cemmong
Èkakana sabâ’ ḍiyâ
Anapè dhika ma’ bhingong
Calanana panḍâ’ salajâ

Ollè sorat ḍâri bangko’
Kaḍung ghâmpang pas ètelko’
Malarat dhâddhi rèng bungko’
Tèḍung ghentang mara dhâlko’

Ka jâgâlân ngèbâ sapè
Sambhudhân panyèmbu otang
Sè ajhâlân ta’ tè-ngatè
Jherbhâdhân labu napang

Macco blinjo alè’-palè’
Namen terrong è tèngghina
Loco ongghu dhika alè’
Sala kelpong taḍâ’ ghighina

Apa Komentarmu?

Komentar yang dirasa merugikan situs ini akan dihapus. Terima kasih telah berkunjung

Lebih baru Lebih lama