MEMBUAT KALIMAT DAN PARAGRAF LALONGET

PANGAJHÂRÂN 5
Tèma : Kasusastraaan
Oca' Lalongèt
Lalampa'an 2


Indikator
4.5.1 Membandingkan penggunaan bahasa dalam teks sastra dengan teks non sastra.
4.5.2 Membuat kalimat yang memuat oca' lalongèt,
4.5.3 Menulis paragraf yang memuat oca' lalongèt, 

Bâtegghâ Bhâsa Ḍâlem Bâca'an Sastra (Karakteristik Bahasa dalam Teks Sastra)

Bâca'an (teks) ḍâlem sastra èyarep aropa'aghi bâca'an sè bisa mataghiyur sadhâjâ orèng. Saè sè maos, kong-langkong ḍâ’ sadhâjâ orèng sè mèyarsa'aghi. Nyopprè bâca'an sastra ka'ḍinto bisa mataghiyur sadhâjâ orèng, parlo bâḍâna bhâsa rarengghân. Bhâsa rarengghân bâḍâ sè nyambhât bhâsana sastra, bâḍâ jhughân sè nyambhât panyeḍḍhâ'na bhâsa. Serrèèpon bhâsa rarengghân ka’ḍinto bânnya' macemma, tanto bisaos manabi aghuna'aghiyâ sè akor otabâ sè cocok sareng kaparlowannèpon. Dhâddhi ta' kèngèng sambhârângan aghuna'aghi manabi ta' cocok sareng kaparlowannèpon. 

Bâtegghâ bhâsa ḍalem bâca'an sè bânnè sastra (karakteristik bahasa dalam teks non sastra)

Manabi è ḍâlem bâca'an sè bânnè sastra ta' marlowaghi bâḍâna bhâsa rarengghân. Dhinèng bâca'an sè bannè sastra bisa aropa: narasi, eksposisi, deskripsi, persuasi otabâ argumentasi.

$ads={1}
Èyatorè maos bâca'an sè bânnè sastra è bâbâ panèka!
Alas Jhâ' Sak-rosak

È jhâman samangkèn è man-ka'ḍimman kennengngan saè tana Jhâbâ, Sumatra, Sulawesi, Kalimantan sareng salaènnèpon alas ampon bânnya' sè rosak. Ka’ḍinto lalakonna rèng-orèng sè ta' tangghung jâwâb. Rèng-orèng ka'ḍissa' mogher ka'-bhungka'an sè bâḍâ è alas kalabân sambhârângan, kantos alassa dhâddhi ghunḍul.

Bâḍâna alas sè ghunḍul bisa maḍâteng bânjir, tana ghujur (longsor), sarta aèng sombher dhâddhi kènè'. Manabi ampon saka’ḍinto bisa maḍâteng acem-macem kasossa'an ḍâ’ sadhâjâ orèng. Bânjir bisa malanyo' compo', kèbân pèyara'an, men-tamennan bânnya' sè matè. Saka’ḍinto jhughân bâḍâna tana sè ghujur bisa marobbhu compo’ sareng ka'-bungka'an sè èkaparlo. Neng sombher aèng sè kènè' ta' bisa nyokobhi kaparlowannèpon mahlok oḍi', mèlaèpon sadhâjâ mahlok sè oḍi' marlowaghi aèng sè cokop.

Mèla ḍâri ka'ḍinto nyara bhâdhân kaulâ sareng ajunan sadhâjâ bisa'a mèyara ka'-bhungka'an sè bâḍâ è alas kantos ta' maḍâteng acem-macem kasossa'an ḍâ’ pasèra'a bisaos.

Caraepon Nyerrat okara/Paragraf sè Aghuna'aghi Oca' Lalongèt

Manabi bhâḍhi nyerrat okara otabâ paragraf sè aghuna'aghi oca' lalongèt ta' kèngèng bân-sarobân, nangèng kodhu akor sareng kaparlowan tor ngèrèng ḍâ' gher-ogherrèpon sè bâḍâ. Ompamaèpon, ḍâlem abhâḍhi okara bhângsalan sè kodhu bâḍâ è ḍâlem okara èngghi ka'ḍinto bhângsalan sareng panebbhussâ, parèbhâsan ta’ kèngèng èbâ-obâ, aghem ponapa bâḍâna, ompama bâḍâ parèbhâsan nompa' jhârân apajungan, ta' kèngèng èyobâ nètènè jhârân apajungan. Manabi sala caraèpon aghuna'aghi bânnè langkong saè, mala langkong ta' saè otabâ jubâ' okaraèpon. Salaèn conto sè abhul-ombhul Abâlânjhâ è attas, bhâḍhi kaator conto è bâbâ ka'ḍinto.

Nyara kaghâli bâca'an sè aghuna'aghi oca' lalongèt è bâbâ panèka!
TERRO AMANTOWA

Halim mènangka sala sèttong na’-kana' lancèng sè kaonang anḍhâp asor tor salagghi' ngokowè tatakrama adhât parnata kona, Abâ'na salagghi' kellas X SMA. Tèngka lakona saè jhughân bhâsana cè' alossa. Abâ'na ta' onèng masongkan pangghâliyânna rèng seppona. Ta’ onèng rassana lècèk ḍâ' rèng seppona jhughân orèng laèn, amarghâ èmot ḍhâbuna guruna, jhâ' orèng jhujhur matè ngojhur.

È settong bâkto, sabellunna mangkat asakola, nèngalè emma'na maranta dhâghânganna lajhu nyandher nolongè maranta. Emma'na pas aḍhâbu, "Ella ta' osa na’, bâ'na ḍâgghi' tellat se asakota'a." Halim ajâwâb, "Bhunten ta' aponapa, Ma'".

Saamponna lastrè sè nolongè, Halim nyongkem ḍâ’ rèng seppona, amèt kaangghuy mangkat asakola. "Kaulâ mangkadhâ, Ma’". Emma'na aḍhâbu, “iyâ na’ perrèng malang è songay, ngastètè è jhâlân. Halim nyambhit polè, "Èngghi ma', jhughân kaulâ samangkèn ulangan Bhâsa Madhurâ, nyo'ona dhuwaèpon malar moghâ kèngènga asèl sè saè. "Emma'na aḍhâbu pole, "lyâ na', masṭè, malar moghâ ollèya nilai bhâghus. Senga' yâ, ngalakonè ulangan jhâ' angkalowang kènè', jhâ' ru-kabhuru, ḍâgghi' lalakonna bâ’na kerras ta'akerrès".

Saka’ḍinto sè èlakonè Halim sè sabbhân arèna, lèbur abhânto lalakonna rèng seppo, anḍhâp asor ka pasèra'a bisaos, bhâjheng sè asakola. Ngaonèngè ḍâ' tèngka lako tor bâtegghâ Halim sè saka'dinto, sadhâjâ orèng sè ghâdhuwân pottrè parabân samè buwâ cèlo', ngalâcèr terro amantowa. 

Oca' lalongèt sè bâḍâ neng bâca'an è attas èngghi ka'dinto:
  • anḍhâp asor (oca' camporan sè ghâḍhuwân artè samè)
  • tatakrama adhât parnata kona. (Okara kakanṭân sè ghuru sowara)
  • orèng jhujhur mate ngojhur (parèbhâsan)
  • perrèng malang è songay (bhângsalan)
  • angkalowang kènè' (bhângsalan)

Apa Komentarmu?

Komentar yang dirasa merugikan situs ini akan dihapus. Terima kasih telah berkunjung

Lebih baru Lebih lama