MENGUBAH PUISI JADI PROSA

PANGAJHÂRÂN 1
Tèma : Bhuḍhâjâ
PAPARÈKAN/PUISI
Lalampa'an 3
Indikator
3.1.6 Memparafrasè teks paparèghân/puisi

Caraèpon Ngobâ Paparèghân/Puisi Dhâddhi Ghâncaran/ Prosa

(Teknik Memparafrasè Teks Geguritan/ Puisi)

Kaangghuy ngobâ paparèghân/puisi dhâddhi ghâncaran (prosa) bâḍâ pan saponapan parkara sè kodhu èkaghâli, akadhi :

$ads={1}

  • Langkong ḍhimèn kodhu ngaghâli ḍâ' èssè'èpon puisi kasèbbhut. Manabi ampon èmaos sadhâjâ tantona onèng ka èssè ḍâri puisi ghâpanèka, manabi bâḍâ ca'-oca' sè ta' èkaghâli kodhu sarè ḍhimèn artèèpon neng è kamus.
  • È ḍâlem puisi bânnya' aghuna'aghi oca' kèyasan, majas, oca' pèlèyan/ diksi, oca lalongèt, mèlaèpon kodhu ongghu-ongghu ngaghâli. Ca-oca' kèyasan otabâ majas bisa èyartè'è kalabân nyarè ḍhimèn ponapa artè oca'na, saamponna panèka pas kèyassaghi ka pa-ponapa sè bâḍâ è ḍâlem oca' kèyasan ghâpanèka. Opamana oca'na èkèyassaghi ka bulân pornama ḍâlem okara "robâna amènḍhâ bulân pornama", èsarè ḍhimèn ponapa sèpat ḍâri bulân pornama ka'ḍinto. Dhinèng sèpat bulân pornama panèka tèra' mancorong tarkataran, èndhâ bân masenneng ka pangghâliyân, ta' panas rassana sanajjân bâḍâ è bâbâ'ânna. Manabi ampon èpangghi sèpatta bhârâng sè èkèyassaghi mèlana bhâḍhi ghâmpang ḍâgghi' ngobâ ka prosa.
  • È ḍâlem ghâncaran ta' kodhu aghuna'aghi bhâsa rarengghân/ Oca' lalongèt. Ngobâ puisi ka ghâncaran ta' kodhuna ngangghuy oca' rarengghân amarghâ prosa panèka mènangka jhâjhârbâ'ânna puisi sè èbhâḍhi prosa. Manabi lagghi' pagghun ngangghuy lalongèt mèla bhâḍhi malarat ḍâ' ka sè maos ponapa maksod ḍhâri puisi sè è bhâḍhi prosa ghellâ'.
  • Poko' pèkkèran ḍalem puisi ta' masṭè bâḍâ sèttong bait. Tarkaḍh âng poko' pèkkèran bisa bâḍâ è ḍu bâ'it otabâ tello bâ'it tor bisa jhughân langkong bânnya'. Dhâddhi kodhu èmaos sadhâjâ nyopprè bisa nantowaghi bâḍâ è saponapa bâ'it poko' pèkkèrannèpon puisi kasebbhut.
  • Okara sè aropa katerrangan ḍâlem ghâncaran sajân bânnya' sajân saè, nangèng sadhâjâna akor otabâ cocok sareng poko' pèkkèran sè bhâḍhi èjhârbâ'âghiyâ. sareng samacemma.


Eyatorè kaghâli areng-sareng puisi Madhurâ sè bâdhi èyobâ ḍâ' ghâncaran! 

Sateppong Mèbher
Hajhât bulâ neng ḍâḍâ nèko
Kantos sanonto taḍâ’ bâuna
Ta' kèpa' è kakan bâkto
Ta' cèya è terbâs angèn
Asabâb bulâ saḍârâ dhâging
È ḍâlem raghâna dhika

Peṭṭèghân puisi è yattas ghâncarânnèpon korang langkong akadhi ka’ḍinto

Hajhât saè orèng Madhurâ (sè ngangghit puisi) kaangghuy mamajhu Madhurâ kong-langkong parkara partanèyan sè ta' ghâmpang èlang. Ta' èlang sakonè'a sanaos è ḍâlem bâkto sè abit, sadhâjâna ta' parduli ḍâ’ pan-saponapan sè dhâddhi alangannèpon, mèlaèpon orèng kasèbbhut bâḍâ è Madhurâ.

Èyatorè maos puisi è bâbâ panèka
TANG NYABȂ GHUN SAKERRA’
Angghidhânna : Abdul Gani

Satèya sèngko’ manjheng
Mandheng tokang tèngghâr
Sarḍâḍu Bâlandhâ bân kamalaradhânna bhângsa
È lon-alon Lu’-ghulu’
Tang nyabâ pajhât ghun sakerra’
Tapè ta’ tako’ apèsa bi’ tang raghâ
Kalamon asabâb abhillâi naghârâ
Sèngko’ aromasa la ta’ sèsèp ḍâri pasthè
Tapè tolong lèllanè Tang mowa jhâ’ sampè’ tatoktok
Kalabân kamalaradhân bân sapatuna Bâlândhâ.
Tang nyabâ pajhât ghun sakerra’
Tapè ta’ tako’ èkala’ tokang tèngghâr Bâlândhâ
Ta’ tako’ lobângngâ tèngghâr èpamaso’ ka colo’
È ḍinna’ è lon-alon Lu’-ghulu’

Apa Komentarmu?

Komentar yang dirasa merugikan situs ini akan dihapus. Terima kasih telah berkunjung

Lebih baru Lebih lama