PAPADANNA OCA'

PAPAḌÂNNA OCA' BHÂSA MADHURÂ

SINONIM DALAM BAHASA MADURA

Kaangghuy jhukhuk nojjhu ḍâ' ka oca' papaḍânna sè èkasokanè panjhennengngan cokop ngettèk oca' è koṭak sarè è ka'dinto, otabâ jhujhuk klik horop sè ampon èsaḍiyâi è bâbâ panèka

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - Y - Z

Papaḍânna Oca' (sinonim/ papadanna oca') èngghi panèka bhângonna oca’ sè bhidhâ nangèng samè artèna. Biyasana oca’ panèka segghut èyoca’aghi sareng rèng Madhurâ sè bhidhâ kennengngan, nangèng bâḍâ jhughâ sanajjân saengghun ngagghuy oca’ panèka.

Sè ngagghuy ca’-oca’ panèka sakasokanna orèngnga bâng-sèbâng, artèna sobung gherrogher otabâ atoran sè kodhu ètoro'. Sanajjân bhidhâ oca’ nangèng orèng sè èyajhâk abu-ḍhâbu ampon ngaghâli ḍâ’ ka ponapa sè èmaksod.

È bâbâ panèka cemmacemmèpon papaḍânna oca’ sè ampon èpakompol ḍâri pan-saponapan sombher :

     A
Abâ’ = bhâdhân
Abhâktè = Asojut, nyongkem
Abheṭṭek = Amassa'
Abhillâi = Aparjuwângngaghi
Accèn = Seḍḍhâ'
Acem-macem = Ana-bârna
Aḍânga = Onga'
Addhreng = Tarongghu
Adhârâp = Ajhârâbhing
Adhungngèng = Acarèta
Aèmpor = Alèrpo', arènḍu
Aènter = Alènglèng
Aghâbây = Aghârâp
Aghânḍhu' = Anḍi'
Aghântè = Asalèn
Aghârâng = Acagghik, atokar
Aghubâng = Alobângè
Aghuḍhâ = Ca-nganca
Aghughu' = Aghighi'
Aghulek = Aghâluy
Aghulu' = Agâlunḍung
Aghulur = Aghuser
Aghung = Rajâ
Aghurghur = Akor-kor
Ajhâlânnaghi = ngalakonè
Ajhelling = Ngabâs
Ajhulu = Aberri'
Akanṭa = Akadhiyâ
Akasap = Alako
Akor = Rokon
Alorok = Nompo
Ambet = Berrâ'
Ambhek = Dhujân
Angèl = Sara, nyangsara
Angka' = Atèng
Angker = Berrit
Apalessèr = Akalènjâr
Aparmèsi = Apamèdhân
Apèsa = Mèyal
Arabâs = Abhâbhâd
Arampèt = Aḍhâmpè'
Arendem = Arem-rem
Aronḍing = Arembhâk
Artèna = Maksoddhâ
Asarat = Apaghâr
Asarenḍemman = Aro'oman
Asli = Mornè, sokkla
Asoson = Aèttap
Astabâ = Nèspa
Atambhâ = Ajhamo, aobhât
Atanḍâ' = Atangdhâng
Atang = Rata
Atong-rontong = areng-bhâreng
Awal = Kabidhân, molana
     B
Bâburughân = Bâbulângan
Bâca = Ajhi
Bâddhâl = Asal
Bâddhâlan = Ghâbâyân
Bâkto = Bâjâ, nalèka
Bângal = Tatak, peṭṭel
Bânjir = Bâ'â
Bânnya' = Sajhâghât
Bârâs = Sèhat, seggher
Bârâta = Las = las
Bârikkèng = Cerrè'
Beddhung = Bhirâng, cakkong
Begghâ = Renḍem
Berdhâ = Kennyang
Berka' = Buru
Berta = Kabhâr
Bhâb = hal, ngèngèngè
Bhâghus = Beccè'
Bhâjheng = pateng
Bhâk-rembhâk = Rapat
Bhâlâi = Calaka', kalèr
Bhâlângrat = Bhâlsat
Bhângka = Matè
Bhângon = Ropa
Bhântèngngaghi = Onjhebbaghi
Bhânto = Tolong
Bhânṭol = Cangkè'
Bhântowan = Ènjhâman
Bhârenteng = Ghu-ongghu
Bhâs-narabhâs = Tas-naratas
Bheḍḍhil = Tèmba'
Bhennol = Mencol
Bhentor = Tabbra'
Bhidhâ = Kacè'
Bhiluk = Pèngo, polang
Bhingong = Posang
Bhuḍhu = Du'u, genḍeng
Bhurungan = Tebbhâsân
Bhuto = Parlo
Bhuṭok = Rabu'
Bhutol = Kopè
Biasa = Lumbra
Bilu' = Pèṭok
Bitong = Bilâng
Blèk = Gembrèng
Bukka' = Songka', bukkal
Bungso = Ḍi-buḍi
Bur-bur = Tèr-tèr
Burung = Ta' tolos
Buta = Kècek
Buto = Pagghun, ghenna'
     C
Caca = Cator
Cacak = Coba', oddhi'
Cacat = corè
Caḍangan = Sèrep
Caḍḍhâng = Tangguk, capèng
Cakang = Parèkas, bhâjheng
Caltong = Sossa
Camaro = Padâ
Cambur = Paḍâ
Campa = Cèya
Canḍhâk = Tegghu'
Cangcang = Tangtang
Caos = Ator
Carcar = Cèr-cèr, caèr
Carèkkèng = Cerrè'
Carèmè = Ngalèpèk
Caremmet = Bâjhi'
Carobhu = Bân-sarombân
Carok = Tokar
Carpak = Lècèk
Caṭè = Cella
Cèccè = Tèttè
Cèlèngan = Sèmpennan
Cèlmot = Gheddhâ', kotor
Cèmot = Jhâu, ceppeng
Cèngcèng = Pèngkès
Ceppet = Lekkas
Cèrèt = Ekkan
Ceṭṭa = Terrang
Chatot = Jhumpot
Cobbhu' = Katèpè
Cocco = Jhujjhu
Coco = Soddhu'
Cocok = Paraddhu
Cocot = Cocco'
Coḍhut = Bhâbbhuru
Cokbâ = Tobâng
Cokka = Towa'
Cokobhân = Seḍḍhengngan
Coma' = Ghun
Comeṭṭè = Peccot
Copè' = Sempèt
Corot = Carat
Corpot = Lècèk
Coṭel = Ambu
     D - Ḍ
Ḍâ'-aḍâ'na = Lu-dhulluna
Ḍâḍâp = Rabeng
Dâdâr = Dâun kerrèng
Dâkka = Tama'
Dângdâng = sobbhluk
Ḍântè' = Antos
Ḍapa' = Tandhuk
Ḍârḍâr = Bukka'
Dhaddhi = Abujud
Ḍhâḍhâ = Laḍhân, ènṭèng
Dhâdhâlân = Lantaran, sabâb
Dhâghâ = Sampè', kantos
Dhâghâng = Sodhâghâr
Ḍhâkkala = Dhâdhâghân
Dhâlây = Jhemmor
Dhâlmos = Lampot, males
Dhâlubâng = Kertas
Dhâmar = Lampu
Ḍhâmmang = Èntèng
Dhândhân = Rèyas
Ḍhângkaḍhâng = Rangrang
Ḍhângkas = Nèngkè'
Ḍhângkè' = Rampèt
Ḍhâpplok = Towa, salpo'
Dhilbhâs = Onjheppaghi
Dhimpa = Empon
Dhinèng = Dhumèn
Dhippang = Dhipplak
Dhippang = Dhipplak
Dhullu = Lambâ'
Dhuluk = Lempo
Dhunnya = Alam, jhâghât
Dhunor = Tatangghâ, ro-soro
Dhuraka = Dhusa
Dhuriyâ = Ḍhengghi, bhengngès
Dhurnang = Marnèng
Ḍhuson = Ngoso', pegghel
Dibâ' = Barjânji
Dibâsa = Bhâllik
Ḍi'ḍi' = Kèsè', tampè
Ḍimma = Kemma
Ḍinna' = Ḍiyâ
Ḍugghâ = Sampè', ḍâpa'
Durdur = Lebbâs, massa'
     E - È
Ebbal = Tembhung
Èbhârengngè = Èkancaè
Èbhentor = Ètabbra'
Èbhu = Embu', emma'
Èbhutowaghi = Èparlowaghi
Èbiḍḍhi' = Èghiring
Èbin = Kèbân
Èbukka' = Èḍârḍâr
Èburug = Èbulâng
Ècalè = Èsèya
Ècanṭol = Èbhântol
Ècapo' = Èkennèng
Ecocorè = Èpakanè
Èdhâbu' = Ètajhâ'
Èdhungghep = Ètongngep
Èdhungghep = Ètongngep
Èghunḍul = Èkonyong
Èghursa = Esassa
Èghuruk = Èkoro'
Èjhâlânnaghi = Èlakonè
Èjhemmor = Èkènḍâng
Èkalèllo = Èkarèpot
Èkaloḍu' = Èghâluno'
Èkarèna = Èrèken
Èkasossa = Èkarèkong
Èkombi' = Èkolèt
Èkopènès = Èpèles
Èkopèyat = Èkabhâreng
Ekoṭem = Ètemtem
Èladhinè = Èrabât
Èlanglang = Èpellang
Èlorbâ = Èlombhâr
Èlorok = Ètompo
Èmo' = Rèpot, èbu
Enḍâ' = Ghellem
Engghun = Kennengan
Èntep = Totop
Èopènè = Èparatènè
Èpaddhek = Èpajhâghâ
Èparèksa = Ètalèktèghi
Èpasang  = Èpobu
Èpasraè = Ètètèbhi
Èpatar = Ètamen
Èpellèt = Èellap
Èpèngèt = Èkorong
Èpèngkal = Èkentor
Èpennyek = Ècemmek
Èperghem = Èkeppel
Èpèyal = Èpencar
Èpokol = Èghebbhu
Èrabek = Ta' èpèlè
Èraghâdhi = Èbhânḍhâi
Èrenḍem = Èbegghâ
Èsabbhâ = Èyèntarè
Èsangghu = Èsangka
Èsangka = Ètapsèr, èkèra
Èsantap = Esampar
Èsarambhâng = Ètèngghu
Èsasak = Èparèksa
Èsèghi' = Èsèbâ'
Èsèksèk = Èkerra'
Èsèlèn = Ètotta'
Èsembhur = Èjhâpaè
Èserbu = Èserrang
Èserser = Èyoser
Èsoal = Èsebbhâl
Èsoddhu' = Èsojhin
Èsoḍu = Èsènḍu'
Èsompet = Ètotop
Èsortèr = Èpèlè
Ètambâi = Èsèmbui
Ètampanè = Ètarèma
Ètampèk = Ta'ekendâ'i
Ètampèlèng = Ètapok
Ètampol = Èkala'
Ètandhu' = Ètenḍang
Ètarè' = Èsenta', èyambhât
Ètarèsnaè = Èkanèserrè
Ètarjhâ = Èkacar
Ètèlkap = Ètalkop
Ètèrèt = Ètajhâ'
Ètobi' = Èkobel
Ètolarè = Èyallè'è
Èyangka' = Èyatèng
Èyangkès = Èbâta'
Èyangko' = Èghibâ
Èyantos = Èḍântè'
Èyellap = Èserbèt
Èyembhân = Èyènḍḍhit
Èyolok = Ècellok
Èyolor = Èlarlar
     F
Faèdâna = Ghunana
Famili = Tarètan, bhâlâ
Fardu = Kodhu, Wâjib
Fasè = Apal
Fatwa = Pètodhu, bâburughân
     G
Gâji = Bâjârân
Gârji = Tokang jhâi
Gârunju = Peltong
Gembrèng = Blèk
Ghâ-rangghâ = Rang-rang
Ghâbâl = Mabhâl
Ghâbâr = Burung
Ghâbây = Rancang
Ghâbhek = Berrâ'
Ghâ'bur = Paṭṭès, paḍâ
Ghâghâman = Sanjhâta
Ghâlâ = i'ghâi'
Ghâli = Lèya'
Ghâluḍhuk = Kèlap, ghuntor
Ghâlugghu' = Ghugghu'
Ghâma = Pabhâlâ, pakanca
Ghâmbhâ' = Ghumbhus
Ghâmparan = Pacca'
Ghâmpèlan = Ngèco'an, ngala'an
Ghâmpèn = Kapor
Ghâncang = Santa', ceppet
Ghâncowan = Oronan
Ghângsè = Asa
Ghânjhel = Langghân, lampèn
Ghâpo = Lempo
Ghârâp = Ghâbây
Ghârḍâs = Tako'an, ghirâs
Ghârdu = Eppos jâgâ
Ghâriḍu = ènger
Ghârok = Taporop
Ghârreng = Poṭṭon
Ghârsang = Kerrèng
Ghâru = Korkor
Ghârus = Laghis
Ghâsar = Rajâ
Ghâssa' = Kebbhât
Gheḍḍhung = Tèmbo'
Gheddhur = Lempo, Lembè'
Ghellem = Enḍâ'
Ghemmè = Parèmpen
Ghempèl = Ghumbing
Ghenḍhâk = Ghâṭak
Ghenjhâ = Dhiddhâ'
Ghenna' = Cokop
Gherrâ = Ngaṭak
Gherring = Sakè'
Ghetton = Mengnga'
Ghibut = Lèrbut
Ghighir = Ngombhâng
Ghilirân = Ghântèyan
Ghimeng = Pakèbu
Ghumatè = Ghuongghu
Ghumbâng = Ghumbing
Ghumbhirâ = Bhunga
Ghumbi' = Ghumbâ'
Ghunana = Paidâna
Ghunḍhek = Tagher
Ghunḍul = Konyong
Ghungghung = Jumla
Ghupek = Ta'amonyè
Ghurnyèng = Ghurceng
Ghursong = Kosot
Ghuru = Ustad
     H
Hajhât = Karep
Hal = Bhâb
Halal = Èkhlas
Hambal = Babut
Hasèl = Ontong
Hasèyat = Ghunana
Hèlap = Loppa
Hèran = Mengnga'
Horop = Aksara
Hoso' = Kodhu
     I
Imam = Pangaḍâ', Katowa
Isim = Duwâ'
     J
Jâbâr = Lorghâ
Jâgâ = Toghui
Jahat = Ghâṭak
Jâkjâk = Oser, serser
Jâlma = Aropa
Jâma'a = Kanca
Jâmbân = Kakus
Jâmbângan = Ghenṭong
Jamènan = Tegghudhân
Jânggâl = Songar
Jârângan = Pennai, kaṭṭa
Jâsad = Bhâdhân
Jata = Bagiyân
Jâtèm = Ko'ong
Jedding = Pakèbân
Jhâbhân = Papolong
Jhâghâ = Manjheng
Jhâghât = Alam, dhunnya
Jhâjhâl = Oddhi, coba'
Jhâjhâr = jhijhir
Jhâjjhârâ = Maksod, artè
Jhâjjhuluk = Nyama
Jhâlân = Lorong
Jhâmpè = Jhâmo, lolo
Jhângka' = Korsè
Jhângkar = Mangghâr
Jhântol = Jhântèl
Jhâpa = Tambhâ
Jhârâghân = Katowa
Jhârbâ'âghi = Terrangngaghi
Jhârna' = Na'na', terrang
Jhebbhâ = Gheddhâ'
Jhebbhu = Bâcca
Jhejjher = Loros, Tarèk
Jhelling = Abâs
Jhembhâr = Senneng, Pèrak
Jhemjhem = Ayem, taremtem
Jherrâ = Ambu
Jhirâ' = Sèndhet
Jhubâ' = Ta' èsak
Jhujhu = Èdhulu
Jhujhuk = Teppa', terros, langsung
Jhujhur = Loros
Jhului = Berri'i
Jhuma'aghi = Angka'aghi
Jhumbu' = Jhimbi'
Jhumenneng = Engghun
Jhumpodhân = Tanèngan
Jhumpot = Caṭo'
Jhunjhungan = Pojjhâ'ân
Jhuno = Manot, norot
Jhupa = Coma
Jhurâng = Jhugghlâng
Jhurbhu = Ḍhuluk
Jhurut = Ngalotor
Jidur = Ghubhâ
Jilbab = Burgu', karoḍung, koḍung
Jita = Kaèn
Juljul = Tadâ' Pegghâ'na
Jurungan = Lènèngan
     K
Kabbhul = Katekkan
Kabhâr = Berta
Kabhet = Abit
Kabhuru = Kasusu
Kabilâng = Kabitong
Kabin = Nèka
Kabur = Samar
Kacamata = Tasmag
Kacatora = Kacarèta’a
Kacè' = Bhidha
Kacè' = Bhidhâ
Kaco = Ta' aman
Kaddhu' = Karong
Kaḍhâng = Kala
Kaḍhung = Rè-karè
Kala = Kabun
Kalap = Calaka'
Kalèbun = Patènggi
Kalem = Raca
Kalèr = Palang, katerghâ
Kalèro = Sala
Kamar = Pangkèng
Kampor = Soso
Kanca = Pakèt
Kanḍhâ = Ghâjhâ'
Kanḍhâng = Korong
Kandhel = Tebbel
Kangsè = Sampè'
Kanna' = Ḍinna'
Kaonang = Kalonta
Kaos = Ekkos
Kapèncot = Senneng
Kapèng = Nomer
Karana = Polana
Kareb = Enḍâ', Ghellem
Karem = Tasèllem
Karo' = Ghâru
Kasa'na = Monyèna
Kasang = Kanṭong
Kasèp = Lambat
Kaso = Lèmpo
Kasorang = Kadhibi'
Kas-rakas = Pasarpa
Katèbhân = Narèma
Katèla' = Ètangalè
Kateppa'an = Kabhenḍerân
Kaṭo' = Salebbâr
Katondu = Ngantok
Katoro' = Bhucor
Katorodhân = Katekka
Kèbâ = Ghibâ
Kèbân = Ebin
Kecco = Kotor
Kèkkè' = Bhângngès
Kellar = Kowat
Kelmo' = Peltèng
Kèlmos = Kèlmet
Kelmot = Keccot, Kennyot, kelnyot
Kembhuli = Karobhut
Kembung = Bârâ
Kempos = Kèlpes
Kenceng = Kareb
Kènè' = Kitti', kittil
Kennyang = Berdhâ
Kentor = Kotep
Kèpos = Kèro'
Kèrana = Jhaghana, palèngan
Kerra' = Sèksèk
Kerras = Ghenḍhâk
Kerrè = Kessèt
Kerrèng = Rangngo'
Kèter = lènglèng
Kobâsa = Kowasa
Kobâtèr = Mangmang
Kobher = Angghâl
Kobhurân = Makam
Kocèbhâ = Kasta, nèspa
Kohèr = Kètèr
Koko = Sekken
Kolang = Antèng
Kolbât = Kolot
Komet = Beḍḍhel
Komor = Peḍḍhis
Konco' = Cèd-oncèddhâ
Kongkongan = Èpèngèt
Konṭol = Sellot
Kontong = Polo'
Kopo = Lontès
Kopok = Tèngel
Korap = Labhur
Korcong = Rancap
Korè' = Coret
Korèng = Ghâlindrâng
Korpas = Ronto
Korpèng = Ghurbing
Koṭèt = Penṭè’
     L
Labân = Tangtang
Labât = Nyongngo'
Labây = Bennang
Labbus = Terros
Laghâr = Bârbâr
Lajângan = Kopè'an
lakar = Pajhât
Lalak = Panas, ojâng
Lambâ' = Bilân
Lamparan = Lama'
Lampot = Lemmos
Lampu = Dhâmar
Lanḍhu = Gembur
Lanḍhung = Lanjhâng, ngolor
Lanḍur = Lorghâ
Langghân = Lampèn
Langgheng = Kowat
Langlang = Pellang
Lanjhâng = Ngolor
Lanlan = Tèrè
Lantong = Lèṭṭeng
Lantor = Torot, lorbâ
Larès = Ghârus, maso’
Larot = Totop, kala'
Larsèp = Tajhem
Lasa = Atang
Lata = Ro'-noro'
Latèn = Opèn
Lebbhur = Jhurâ
Lècèk = Carpak, Corpot
Legghâ = Jhembhâr
Lejjhâr = Ancor, lejjhur
Lek-bhilek = Ru-bhiru
Lèkè = Soksok
Lèlla = Èkhlas
Lemmes = Lembè'
Lèmpet = Cetcet
Lèmpo = Kaso
Lèncak = Ranjang
Lènḍhâ = Lambhâ, Luman
Lèngghâ = Oca' asal
Lènyè = Ngennyer
Leplep = Katonḍu
Lèrdut = Lemmes
Lèrè = Raca, Laon
Lesso = Kaso
Lètèr = Gânyo', gâlânyo’
Lettè' = Tennar
Lo’la’ = buwi
Lobâr = Marè, Obus
Lokklak = Rosak, Bhirsek
Lola = Bungghân
Lola' = Notot
Lo'lo' = Lèmbher
Lomanjhâr = Lancar
Lomarè = Etto', eddu’
Lombir = Pacaca’an
Lompo = Ellos
Lonèyan = Lorèyan
Longghây = Kobher
Longsèr = Loros, Tarèk
Longsor = Ghujur
Loppa = Lalè
Los-ngellos = Sap-ngosap
Loyloy = Gâlaygây
     M
Macato = Masèwa
Maèmot = Maènga'
Maghupo = Maghipo, Maèmo'
Magi = Maro
Majit = La'jun
Makabin = Majhuḍhu
Malarat = Angèl, sara
Malejjhâr = Maancor
Mamalo = Matoḍus
Mamong = Lènglong
Manca = Nompo
Mancorong = Mancellong
Manḍhâp = Mapa'
Mandhâr = Malar moghâ
Mandhellik = Mancella'
Mangghâ = Tèghâ
Mangghâng = Alolop
Manggher = Nalè’è
Mangka' = Korang
Mangkana = Marghâna
Mangkat = Ajhâlân
Mangmang = Waswas
Mantep = Ghumatè
Maras = Ngèpèr
Marbân = Pangaḍa'
Mardhika = Bèbas
Marduwanè = Makkro
Marèksa = Nalètè
Marèngès = Nako'è
Marènta = Nyoro
Maret = Astèng
Marongo' = Marengngot
Maso' = Alebbhu
Masṭè = Tanto
Matao = Madhudhu
Matao = Maèbir
Matar = Namen
Mato = Pancet
Matong = Ngampong
Matoro' = Tètèp
Mobheng = Alènglèng
Mocèt = Abuwâ
Moḍḍhâ = Padḍhâng, palasdhâ
Mojhi = Mojhâ
Molaè = Mamolan, ngabidhi
Molar = Nangès
Mo'-ngomo' = Top-ngontop
Montè' = Moḍi
Morang = Posang
Morèd = Santrè
Morok = Molang
Mosèm = Osom
Moso = Sattro
Mostaèl = Lècèk
      N – Ng - Ny
Na'as = Apes
Nabur = Nyèrcèr
Naḍâ = Mènta
Naè' = Ongghâ
Na'-ghenna' = Sèrep
Naghennè = Negghu'
Najjân = Maskè
Nalangngaghi = Mellèyaghi
Nalè'è = Moghel
Nalkop = Nalkèp
Nalpè' = Nèmpèl
Nambâi = Noroghi, ngèmbui
Nambel = Nambâl
Nambu = Nembhung
Nampa = Nambi'
Nampè = Ngèsè'
Nampes = Nanca'
Nampol = Ngala'
Nampong = Nyèbâ'
Na'na' = Jhârna'
Nancel = Naser
Nanèng = Nakèr
Nang -nanang = Ta' lè-ollè
Nangèng = Tapè
Nangghisè = Ghârsang
Nangkar = Mekkar
Nangkep = Mèghâ'
Nangtang = Asasombhâr
Napa' = Tandhuk
Napang = Aḍhâlpang
Napok = Namper
Narè' = Najhâ'
Narèkaè = Marènta, nyoro
Narèma = Nangghâma
Nari = Nangdhâng
Nasèb = Takdir
Nasèhaddhâ = Pètodhuna
Nata = Nyoson
Natta' = Nyangko'
Nebbhâi = Abhersèyan
Nebbhâk = Napsèr
Nebbhâs = Abhurung
Nè'-ghennè' = Ato'-koto'
Nèkkang = Ajârâha
Nè'-konè' = nyè'-ènyè'
Nèlang = Nèlap, lèrang
Nèmbâ' = Nèngghâr
Nèmbâ = Nyello'
Nembhâng = Mamaca
Nèmbhârâ' = Osom ojhân
Nèmbhuk = Nambâi
Nèmor = Kerrèng, osom panas
Nempowaghi = Masraaghi
Nèngghâ' = Nongko'
Nèngghu = Nyongngo'
Nènggil = Mèngghir
Nèngkè' = Ḍhângkas
Nèngkong = Kor-markong
Neppo = Alpo', reppes
Nè-sabânnè = Nyalakanṭa
Nèser = Trèsna
Nèspa = Ngennes, kocèbhâ
Nèstès = Nèttè
Ngabâng = Ngabbher
Ngabâs = Ajhelling
Ngacakker = Ngerrok
Ngacèṭot = Ngacopok, ngalèpèk
Ngaco = Arosak
Ngagghâ = Ngojâk
Ngakan = Nganyang
Ngako = Ngangghep
Ngala = Ngabru
Ngala' = Ngèco'
Ngalang = Ngaḍḍhâng
Ngalem = Manja
Ngalèmès = Lècèn
Ngalèntèr = Abâru'
Ngales = Komet, cengkal
Ngallè = Nyèngghâ, nyèsè
Ngalolè = Loppa'an
Ngalotor = Ghagghâr
Ngalto' = Ngantol
Ngambâng = Ngantang
Ngambhul = Ḍhuson
Ngambut = Nombhuk
Ngampel = Nyambhellut, aghelbim
Ngampo = Retto, reppes
Nganḍhu = Nyèmpen
Nganḍut = Ngatteng
Ngangsor = Tapegghâ
Nganjhi' = Ngaret
Nganṭang = Molaè
Ngantem = Ngoṭem, Nerkem
Ngantos = Aḍântè'
Ngarang = Aghâbây
Ngarantong = Ngarantèng
Ngaraong = Ènger, rammè
Ngar-bâlângaran = Nga'jhinger
Ngarocoy = Acaca'an
Ngarongkong = Ta'aèssè
Ngeddem = Ngettek
Ngella = Ngolop
Ngembhân = Ngènḍèt
Ngemmès = Ta-mènta
Ngentor = Nyampat
Ngèpèr = Ngeppek
Ngerbung = Bânnya'
Ngerrong = Alobângè
Ngèsngès = Dhirdhir
Ngèyasè = Adhândhânè
Ngobbhit = Nyebbhit
Ngocèl = Nyècèl
Ngocer = Santa'
Ngojhur = Ngèjhir
Ngokop = Nyonson
Ngokop = Nyonson
Ngolap = Ngobhâl
Ngolngol = Taḍâ’ ghighina
Ngolor = Ngellay
Ngombâr = Metto
Ngoncèt = Ngonco'
Ngongngang = Nyongngo'
Ngongsi = Ngallè
Ngonjhâl = Takèrjhât
Ngonjhuk = Ngoddhâ
Ngonṭet = Ngorangè
Ngopa = Ngombhâl
Ngopèng = Ngèḍingngaghi
Ngorab = Alabhur
Ngorbing = Ngorpèng
Ngormong = Bhilek
Ngorngor = Ango'-ngo'
Ngoro' = Mècet
Ngoros = Ngontrol
Ngosè' = Ngobher
Ngosot = Nyattrika
Ngota = Ngowap
Ngowasaè = Ngobhâl
Noccèng = Nossèng
Nodhuwi = Noddhu
Nokèl = Noron, Nyonto
Nola' = Nampèk
Nolghes = Potong, tegghâs
Nolongè = Abhânto
Noltol = Nabâng
Nombhâk = Nyoddhu', nyoco
Nombhuk = Bânnya', sajhâghât
Nompa = Nolay
Nompo = Manca, alorok
Nongghâ' = Ta'-lancar
Nongghâl = Nyèttong
Nongghâng = Nyèa, nyella
Nongghul = Tèngghi
Nongka = Nonjhâng
Nongngo' = Ngobbhâr
No'-ngonno’ = Ḍep-ngenḍep
Nong-ronnong = Areng-bhâreng
Nonno' = Towa
Nonot = Jhuno, luman
Nopè = Nyerrop, nyebbhul
Noraè = Nètènè
Noron = Nyonto, neppa, nènḍhâ
Notal = Aghungghung, ajumla
Notot = Lolo'
Nyabbhâ = Amaèn, èntar
Nyacak = Ajhâjhâl
Nyaghârâ = Sabbhâr
Nyajjhâ = Nyèpta
Nyalasè = Nyèkkar
Nyalèrbet = Nyambhellut
Nyalèssè = Nalèktèghi
Nyalko' = Nyambhit
Nyalsal = Abârâksak
Nyambhâdhi = Ngatowaè
Nyambi = Nyangkèng
Nyamnyam = Cammay
Nyampo = Nyambhughel
Nyampolèyaghi = Mabâli oca'
Nyampor = Aracèk
Nyangka = Napsèr
Nyangkabel = Pegghel
Nyangkarem = Ngarkar
Nyangkèḍâ’ = Mancella'
Nyapcap = Nètès
Nyapsąp = Ngabbher
Nyaram = Possa'
Nyaranḍâng = Ngombâr
Nyarap = Nyegghâ
Nyarbhu = Aghurâ’
Nyarbi = Arèken
Nyarèngè’ = Nyengngèr
Nyarenggi = Mareḍḍeng
Nyar-ngalanyar = Èdân
Nyasak = Marèksa
Nyas-nganyas = Ghus-bhâghus
Nyata = Terrang
Nyatana = Bhuktèna
Nyaṭot = Motong
Nyebbhul = Nyerrop
Nyebbit = Nyobi
Nyedḍhâ'i = Abujâi
Nyeḍḍhek = Nyellek
Nyekkel = Nyangkella'
Nyekket = Napeł
Nyelcel = Merdhi
Nyèlèp = Nyèmpè
Nyèllem = Karem
Nyello’ = Nèmbâ
Nyèlo = Nyo'nyo'
Nyembhâ = Nyongkem
Nyèmbhâl = Maddhung
Nyembhur = Nyemprot
Nyèmpen = Nyèlèngè
Nyènganyè = Ngalem
Nyèngghâ = Nyèngla
Nyèngkap = Nyongka'
Nyèngnyèng = Birnyè
Nyènnyè = Bheccer
Nyè'nyè'l = Para' bhedḍhâ'â
Nyepnyep = Manès
Nyeppè = Atirakat
Nyepsep = Nyeḍḍot
Nyerrang = Nyerbu
Nyerrot = Arao'
Nyèsè = Nyèmpang
Nyèṭok = Nyèro'
Nyoba' = Ngoddhi
Nyoḍhuk = Nyongkol
Nyoḍu = Nyènḍo'
Nyogo' = Nyoghu
Nyokel = Nonḍu'
Nyokor = Molka
Nyolek = Nyeṭṭo'
Nyombhâng = Abhânto
Nyompet = Nopowè
Nyongsang = Tabhâlik
Nyopplek = Nongko'
Nyopprèya = Sopajâ’â
Nyorek = Ngoker
Nyornyor = Durdur
Nyortèr = mèlè
Nyoso' = Nambâ
Nyoṭok = Nyorong
     O
Obâ = Salèn
Obâi = Ghântè'è
Obat = Tambhâ
Obbhâr = Solet, tongngo'
Obheng = Kalènglèng
Obher = Oser
Obhur = Colok
Ocel = Ghuser, Ghumer
Ocol = Leppas
Oddhâk = Ojâk
Odi' = Orèp
Ojhung = Okol
Ojhup = Sombong
Okoran = Takerran
Okos = Asep
Olakè = tabuwân
Olangè = Bâli'i
Olbâ' = Sombher
Oleng = Ghuleng
Oles = Orong
Olo’ = Lèca', lemmes
Olok = Cellok
Olor = Larlar
Ombâ' = Aros
Ombhâl = Sogo', opa
Ombhut = Alas kènè'
Omes = Opèn, paratèn
Ommat = Kaom
Omom = Kappra,
Omor = Juswa
Ompan = Bhânè
Ompay = Daun
Omplong = Blèk
Ompos = Popos
Onḍem = Renḍeng
Onḍhek = Ghunḍhek
Ondhuri = Jhâuwi
Onga' = Aḍânga
Onges = Nyèom,
Ongghâ = Naè’
Ongghuwân = Ghumatè, ongghu
Ongkat = Mopakat
Ong-ko'ong = Lèk-kolèk
Onjhep = Èncè'
Ontalan = Paberri'
Ontol = Pèkat
Ontong = Bhâjjhrâ
Opa = Ongkos
Opas = polisi
Opèn = Paratèn,
Oper = Paorop
Orak = Èra'
Orem = Mèlè'
Orèng = Manossa
Orèngè = Toghuwi
Ormos = Teppo, Alpo'
Ornyat = Nyatyat
Oro' = Pècet
Orodhân = Sosonan
Osap = Ellap
Osè’ = Ghuli
Osong = Rojhung
Ossowè = Bhersè'è
Oterrè = Lèng-lèngè
Otos = Soro
     P
Pabecce' = Pateppa'
Pacal = Lokaè
Pacar = Ghitek
Pacaran = Bur-lèburan
Pacca' = Ghâmparan
Pacca' = Ghâmparan
Pacol = Lanḍu'
Paḍâ = Patṭès, ca'bur, beḍḍu
Paḍḍhâng = Palasdhâ
paè' = Pakker
Pagghun = Teptep
Pajhâghâ = Pamanjheng
Pajhârna' = Paterrang
Pajhât = Lakar
Pajhudhun = Pèk-ampèk
Pakarangan = Pamengkang
Pakèbu = Rèpot
Palang = Apes, kalèr
Palongan = Ronjhângan
Palopor = Watowa
Paman = Encèng
Panalaran = Panjherrân
Panangghung = Nga-satenga
Pancer = Kamoddhi
Pancet = Pagghun
Pandhuwan = Palanggherrân
Pangalaman = Panabân
Pangghung = Paghellârân
Pangkèng = Kamar
Pangrasana = Romasana
Panjurid = Sarḍâḍu
Panneng = Dhina
Pantangan = Larangan
Pantes = Aḍḍhu
Panyèttong = Pakompol
Papan = Serap
Parabhut = Pakakas
Parcoma = Tada' ghunana
Parèkas = Bhâjheng
Parembhâghân = Mosawara
Parjhânjhiân = Somajâ’ân
Parnata = Atoran, Tatakrama
Parsekot = Panjher
Partanḍhingan = Addhuwân
Pas = Seḍḍheng
Pasang = pobu
Pasarèyan = Asta, Makam
Pasèrènan = Tètèbhân
Paspas = Palpal
Pata = Kèra
Patao = Padhudhu
Patar = Tèrtèr
Patemmon = Campowan
Paṭeng = Addreng
Payang = Patoghu
Paypay = Kèpak
Pegghel = Caremmet
Pekpek = Possa'
Pelka' = Arjhâng
Peltong = Gârunju
Pendâl = Pental
Pèngghir = Nènggil
Pèngkong = Bilu'
Pèngngor = Pedḍhes
Pentèng = Parlo
Pènter = Mengka, Tarbhuka
Pèppè' = Gheppèng
Pèrak = Senneng, Bhunga
Perret = Rusu
Persèn = Opa
Pessen = tètèbhân
Pèyara = Romat, Rabadhi
Pocet = Pellay
Pojhur = Ontong
Pokol = Ghebbhu
Polang = Pèngo
Polas = Eccèt
Pona = Lonas
Ponca = Konco'
Pongkasan = Ḍi-buḍi
Porè' = Terro
Poret = Panḍâ'
Posang = Bhingong
Possa' = Ngalowa, ngalompay
Poter = Enter, Poler
Prappa'na = Bâktona
     Q
Qodâ' = Aghântè sholat
Qonnot = Du'a sholat sobbhu
Qori' = Sè maca Qor’an
Qur’an = Kora’an
     R
Rabâk = Ngobhâl, ngolap
Rabâk = Rebbhâng
Rabâs = Rancap
Rabât = Romat
Rabek = Campor
Raca = Lamsam, Lèrè
Raceng = Kotoran, tae
Raghât = Bhânḍhâ
Rajâ = Ghâsar, Guduk
Rajjhâ = Moljâ
Rama = Mama', Eppa'
Rambhis = Jârimbun
Rames = Panyokor
Rammè = Ènger
Ramot = Omessè, Pèyara
Rampa = Saroju'
Rampak = Jhâjhâr, jhijhir
Rampè = Rampet
Rampet = Ampen
Rancap = Rancong
Ranèng = Nyaraḍâng, onyèng
Rangkoman = Kompolan
Rangrang = Ḍhâng-kaḍhâng
Ranta = Marè
Rantang = Ellang
Rantas = Pegghâ'
Rantep = Pobu, Pasang
Rasras = Tompol
Rassana = Romasana
Rata = Atang
Rateng = Ṭekṭek
Rèbâ = Pangko
Rèbhut = Kaco
Rèjhâng = Na'na', Jhârna'
Rè-karè = Rèd-korèdhân
Rekkès = Mènta, alamar
Rèmè = Ghâmpang
Rencana = Pangara
Rèngkes = Singkat
Rengkos = Tengkes
Rèngrèng = Mèrèng,
Rènta' = Berrâ'
Rèpot = Ghimeng
Rèyot = Robbhuwâ
Robâ = Ropa, Raè
Robbhu = Rempa'
Robi = Sebbhit
Rocè = Ta' jhujhur
Roco = Pakandhâ
Roghâ = Lèso
Rokon = Akor, rokon, atong
Rokrak = Bhungkar
Roma = Bengko
Rombu = Sarpa
Romet = Malarat,
Ro-moro = Otao
Roncè = Rèntèk
Ro-nèro = Lata
Ronggâng = Ghumbâng
Rongkang = Lobâng
Rongkè' = Congkè', ḍungkèl
Rongrong = Kerrong, kerro’
Rontè = Pèntè, Pèntel
Rontok = Parèṭèlè
Ronyè' = Ghettas
Ropèt = Sempèt
Rorro = Ngalotor
Rotos = Cacèng
     S
Saabây = Sakèjhâng
Saalam = Sadhunnya
Sa'at = Bâkto
Sabâi' = Sabhighi
Sabbhâr = Ayem
Sabbhrâng = Tenggâng, pohong
Sabhâlâ = Satarètanan
Sabhâris = Sabhiri
Sabhuḍhâk = Sabhâlâkbhâk
Sabin = Tanḍhâ
Sabur = Saronding
Saḍâ' = Arè’
Saghârâ = Tasè'
Saghukè' = Saghâlunḍung
Sajân = Tambâ
Sajhumbi' = Sajhujjhu'
Saka' = Nangghâlâ
Sakalènglèng = Sakobheng
Sakè' = Anglo
Sakèng = Sènga'
Sakonè' = Sakuti', Sabiddhi'
Sakora' = Sakongkong
Salambân = Satongghâl
Salbut = Salsal
Salebbâr = Kaṭo'
Samar = Bureng
Samarèna = Saellana
Sambhidhi = Jâwâb
Sambhidhi = Sangghemmè
Sampan = Parao jhukong
Sampè' = Kantos, Kangsè
Sanajjân = Maskè, Tekka'a
Sanḍal = Tarompa
Sanḍhâng = Angghuy
Sangkolan = Dhâdhinan
Santa' = Bhânget
Santa' = Santer
Saongghuna = Sanyatana
Sapa = Sarbi
Saparo = Satoghel
Sara = Malarat, Angèl
Sarabhi = Apen
Sarambhâng = Ghu-tèngghu
Saranggem = Saperghem
Sar-ghâsar = Jâ-rajâ
Sarombân = Sabhârâng
Sasab = Tapla'
Sattrona = Mosona
Satuju = Saroju'
Sebbhul = Serrop
Sèhat = Seggher
Seksek = Serret
Sèlè' = Sèghel
Sellaè = Camporè
Semmo = Abâk
Sempèt = Copè'
Sèngkap = Bukka'
Sènter = Sentolop, Pattri
Sèram = Samsam
Serbit = Ellap
Sèsèp = Teppa', Bhender
Settèl = Cocok
Settor = Majâr
Settum = Semprong
Sobbhluk = Ḍângḍâng
Soccè = Bhersè
Soddhu' = Sojjhin
Soghi = Kaya
Soka' = Ghellem, enḍâ'
Solèt = Dhengghi
Solet = Tonowè
Solong = Ngaḍâ'
Sombhângan = Bhântowan
Sombher = Olbâ'
Somo'è = Patabâri
Songar = Anggâ'
Songka' = Songkar
Songko' = Kocca
Sopan = Anḍhap asor
Sorat kabar = Koran
Soro' = Bhucor
Sorok = Konci
Sorong = Soṭok
Sosol = Papak
Soson = Ator
     T
Ta' = Lo'
Ta' aḍḍhu = Ta' pantes, ta' lajâk
Ta' kabâgiân = Ta' mèlo
Ta' lomako = Ta' bâlujâ
Tabâng = Oser
Tabâr = Cèya
Tabhâlâccar = Tajilit
Tabhâlillu = Senneng, Trèsna
Tabhârângka' = Tabhârinḍing
Tabilâng = Tabitong
Tacakcak = Tacokcok
Taghennè = Tegghu'i
Tajhâ' = Tarè'
Tajhârungngep = Tasorsor
Takèco' = Tapèpèr, Takacèr
Takèpè' = Talèmpèt
Takerjhât = Takèḍâ'
Tako' = Kettèr
Talaghâ = Taman
Talam = Baki
Talèbât = Talambhâs
Talorḍu' = Taghâluno'
Talot = Kancèng,
Talpos = Ancor
Tama' = Ḍâkka, Angkara
Tambhuruân = Curiga
Tamènta = Lamès
Tampèng = Pajâgâ
Tanḍhâ = Tora
Tandhuk = Ḍâpa', Ḍâteng
Tanèngker = Lèker
Tangghinas = Parèkas,
Tanongker = ola'
Tanoro' = Taghibâ
Tapakpak = Tagheppok
Tapalghâ' = Tatanḍung
Tapèngsor = Èdân, Ghilâ
Tapet = Tekket
Tapok = Tamper, Tampèlèng
Tara = Atang
Taras = Boros, Ta' bherkat
Tarèk = Loros, Tanyeng
Tarèma = Tampanè
Tasalèp = Salèbsèbhân
Tasèllem = Tacabbhur
Tasellep = Talèplap
Tasèngsal = Èlang
Tatabbrak = Tabhentor
Tatak = Bângal
Tatèngkan = Bâbâtek
Tato = Loka
Tattalo = Atang-tangan
Tebbâ' = Bhungkar
Tebbel = Kandhel
Tebbhâk = Tapsèr
Tebbhâsân = Bhurungan
Tèbhâ = Sampè'
Tèḍung = Aḍhekkok
Tegghessi = Artè’è
Tèghâr = Tebbhâ, Sèrḍâng
Tekka = Katorodhân
Tèlang = Lèrang
Tellak = Pèsa
Tènḍhâ = Tèro
Tèngghina = Tèngghângan
Tèngkadân = Orodhân
Tennar = Lettè'
Tèpos = Sèpèt
Teppa' = Masṭe, Bhenḍer
Teptep = Pagghun
Tèrès = Bânnya', Lebbhur
Tètèp = Patoro'
Tobâng = Rangrang
Tobuk = Tobu, Menggâ
Tobung = Basi
Toḍus = Malo
Togur = Ghârḍu
Tokar = Padhu
Tola = Bhâlâi, Bâlâ'
Tolak = Abâli
Tolghes = Toghel, potong
Toma = Koto
Toman = Biyasa, segghut
Tombu = Merkè'
Tombu = Tonas
Tomos = Addhreng, Bhâjheng
Tompes = Matè, Taḍâ'
Tona = Korang, Ta' ghenna'
Tongghâlân = Lambanna
Tongngo' = Tono, obbhâr
Topèng = Topong
Topo = Sompet
Tora = Paṭṭok, Rajhek
Toro' = Toltol
Toron = Conto, Nokèl.
Totok = Tammat, Hatam
Totop = Èntep
Totta' = Sèlèn
Towa = Seppo, ḍhâpplok
     U
Ub-ghâlâubhân = Ngab-engngabhân
Ur-dhu'ur = Ḍhu'-soḍḍhu'
Urusan = Masala
Urut = Soson
Urutan = Sosonan
Usaha = Alako
Usul = Patanya
     V
Viadik = Ghâlâḍhâk
Vitsin = Mècin
     W
Wâ'-ḍuwâ' = Jhijhir ḍuwâ'
Wâ'gâwâ' = Pangaco
Wa'kowa' = ola'
Wâl-bhuwâl = Ḍhâ-beḍḍhâ
Wângghuwâng = Torbu'
Wârghuwâr = Ḍhâjung
Wa-towa = Katowa
Wèl-cowèl = Kè'-congkè'
Wer-lowerran = Mandhellik
Wèr-ngalowèr = Nyacèng
Wèṭ-ṭowètan = Ngacèrèt
Wil-ghuwilân = Ṭek-oṭegghân, oghâ
     Y
Yâ = Iyâ
Yakèn = Parcajâ
Yâs-bhiyâsân = Tako'
Yâ-tayâ = On-laon
Yok-kèyokan = Ngakèyok
Yu'-liyu'ân = Yol-kèyolan
     Z
Zakat = Pèttra
Zaman = Kabâḍâ’ân
Zamrut = Soca
Zamzam = Aèng ḍâri Mekka

papadanna oca', papadenna oca', arti papadanna oca'

Apa Komentarmu?

Komentar yang dirasa merugikan situs ini akan dihapus. Terima kasih telah berkunjung

Lebih baru Lebih lama