UPACARA ADAT SUKU MADURA

PANGAJHÂRÂN 2
Tèma : Kebudayaan
Lalampa'an 2
Indikator
3.2.2 Menyebutkan contoh budaya daerah yang berupa kegiatan upacara adat setempat.
3.2.3 Mengidentifikasi karakteristik salah satu kegiatan upacara adat.
3.2.4 Menganalisis struktur kegiatan upacara adat sesuai karakteristik.
3.2.5 Menjelaskan pesan moral dalam upacara adat.

Upacara adat memiliki makna tersendiri di kalangan masyarakat Madura, ia mempunyai derajad yang sangat sakral bagi mereka, ia juga merupakan aturan-aturan yang harus dilaksanakan bagi setiap individu, keluarga ataupun masyarakat Madura.

Cem-macemma Kabhuḍhâjân Madhurâ Sè Aropa Lalampan Upacara Adhât

Upacara èngghi ka'ḍinto saparadhek lalampan otabâ kalakowan sè manot ḍâ’ gher-ogher (atoran-atoran) kalabân apandhuman adhât/ kabiyâsa'an, aghâma tor kaparcajâ'ân. Dhinèng upacara adhât èngghi ka'ḍinto upacara sè kalampan è sèttong kennengngan (daerah), èlampa'aghi sareng para seppo, ètoronnaghi ka ana' poto nyopprè ana' poto tep-tep alampa'aghi upacara adhât kasebbhut. Mèla ḍâri ka'ḍinto, sanèyap kennengngan (daerah) ghâḍhuwân upacara adhât bâng-sèbâng.

Sala sèttong upacara adhât sè bâḍâ neng è maghârsarè Madhurâ èngghi ka'ḍinto Pèlèt Kandung/ Pèlèt Betteng. Dhinèng jhâjhârbâ’ânnèpon panjhennengan kèngèng maos artikel SELAMATAN 7 BULANAN.

Upacara adhât sè laèn sè bâḍâ neng maghârsarè Madhurâ akadhi :
 • Upacara adhât Temmo Jhuḍhu/ Pangantan Madhurâ
 • Upacara adhât Sandur
 • Upacara adhât Pangantan Ngèka' Sanggher
 • Upacara adhât Mapar Ghighi
 • Upacara adhât Nyadhâr
 • Upacara adhât Nyanyonnat
 • Upacara adhât Rokat tana, mengkang, kebbhun, pakarangan, sabâ sareng salaènnèpon
$ads={1}

Èyatorè maos upacara adhât Pèlèt Kanḍung sè abhul-ombul SELAMATAN 7 BULANAN panèka.

Baca upacara adat SELAMATAN 7 BULANAN di sini

Saamponna panjhennangnan ngaghâli ponapa sè èmaksod tor kadhi ponapa cara ngalampaaghi upacara adhât Pèlèt Kanḍung/ Pèlèt Betteng, panjhennengngan èyarep bisa nalèktèghi bâtegghâ upacara adhât Pèlèt Kanḍung, rèntèngan upacara adhât Pèlèt Kanḍung. jhughân nalèktèghi tor nyarè pamertè beccè' (pesan moral) ḍâlem lampa upacara adhât. Mènangka conto bhâḍhi èjhârbâ'âghi è bâbâ ka'dinto.

Bâtegghâ Upacara Adhât (Karakteristik Upacara Adat)

Sabbhân-sabbhân upacara adhât ka'ḍinto bâḍâ bâtegghâ. Dhinèng bâtegghâ upacara adhât ka’ḍinto acem-macem. Ta’ samè/ bidhâ antara upacara adhât sè sèttong sareng upacara adhât sè laèn. Akadhi upacara adhât Pèlèt Kandung/ Pèlèt Betteng sè ampon èjhârna'aghi è yattas ka’ḍinto ghâḍhuwân bâtek, bâkto alampaaghi Pèlèt Kanḍung ka'ḍinto è nalèka kanḍungan omor pèttong bulân. bâḍâ ḍuwâ’ nyèyor ghâḍḍhing, bâḍâ tellor, aèng kembhâng, labun bân laddhing.

Rèntèngan/ Sosonan Lalampaan Upacara Adhât (Struktur Acara Upacara Adat)

Manabi ètalèktèghi. conto bâca'an upacara adhât è yattas ghâpanèka bâḍâ rèntèngan/ sosonannèpon akadhi upacara-upacara sè laèn. Dhinèng rèntèngan/ sosonannèpon upacara adhât Pèlèt Kanḍung èngghi ka'ḍinto:

 1. Ḍhukon bhâji' mècet paḍhâ'ârân èbhu sè bhubhut
 2. Pamaosan Al-Qur'an
 3. Sè bhubhut sareng rakaèpon ngabidhi èsèram
 4. Èbhu maghâgghâr tellor
 5. Raka ngerra' rambây sè ètalèyaghi ḍâ' sè bhubhhut

Saka'ḍinto rèntèngnan/ sosonan upacara adhât Pèlèt Kanḍung. Dhinèng rèntèngan/ sosonan upacara adhât sè laèn tanto ta' samè, ghumantong ḍâ' upacara adhâttèpon.

Pamertè Beccè' Upacara Adhât (Pesan Moral Upacara Adat)

Sabbhân-sabbhân upacara adhât masṭè aghânḍhu' pamertè beccè' (pesan moral) sè patot èkaonèngè bhâdhân kaulâ sareng panjhennengngan. Akadhi pamertè beccè' sè bâḍâ neng upacara adhât Pèlèt Kanḍung, èngghi ka'ḍinto kabhuḍhâjân kasebbhut kodhu èpèyara tor èpalanggheng, amarghâ kabhuḍhâjân kasebbhut aropaaghi dhâdhinggghâlân para seppo sè bânnya' aghânḍhu' babulângan-bâbulangan beccè'. Bâbulângan beccè' sè èmaksod èngghi ka'ḍinto bhâdhân kaulâ sareng panjhennengngan kodhu ta' ghâ'-pegghâ' aparnyo'onan ḍâ' se Maha Kobâsa. akadhi nyo'on kasalameddhânnèpon bhâji' sè bâḍâ è ḍâlem kanḍungan nyopprè bhâji' kasebbhut bhâbhâr/ lahir kalabân salamet tor ghâmpang jhughân nyo'on kasalameddhân èbhuna.


Apa Komentarmu?

Komentar yang dirasa merugikan situs ini akan dihapus. Terima kasih telah berkunjung

Lebih baru Lebih lama