Cara Menulis Kalimat dengan Carakan

PANGAJHÂRÂN 4
Tèma : Lingkungan
CARAKAN
Lalampa’an 2
Indikator
4.4.1 Menulis kalimat menggunakan aksara carakan Madura sesuai kaidah
4.4.2 Menulis paragraf menggunakan aksara carakan Madura sesuai kaidah
4.4.3 Mengalih tulisan paragraf beraksara latin ke aksara carakan Madura sesuai kaidah

Caraèpon Nyerrat Paragraf Carakan Madhurâ (Teknik Menulis Paragraf Carakan Madura)

Nyerrat carakan sè aropa paragraf gher-ogherrèpon akadhiyâ jhughân nyerrat tolèsan latèn sè aropa paragraf. Sè parlo èkaghâli èngghi ka'ḍinto ḍâlem sèttong paragraf namong bâḍâ sèttong pèkkèran poko' (pokok pikiran). Pekkèran poko' ka’ḍinto tanto bisaos parlo ètoro'è sareng pan-saponapan okara sè ajhârna'aghi pèkkèran poko' ka'ḍinto. È bhân-sabbhân pamokka'na paragraf kodhu parèngè tanḍhâ dhek-adhek bânnè è sabbhân lastarèna tité', karana saparagraf panèka kèngèng èparèngè langkong ḍâri sèttong tité'.

$ads={1} 

Contowèpon akadhi ka'ḍinto:

꧋ꦧ ꦤ꧀ꦱ ꦧ꧀ꦧ ꦤ꧀ꦩꦺꦴ ꦱꦺ ꦩ꧀ꦤꦺ ꦩ꧀ꦧ ꦫꦃ ꦲꦺ ꦩ ꦤ꧀ꦏꦃ ꦣꦶ ꦩ꧀ꦩ ꦤ꧀ꦏꦼ ꦤ꧀ꦤꦼꦁ ꦔ ꦤ꧀ꦱꦼ ꦒ꧀ꦒꦸ ꦠ꧀ꦏ ꦥꦺ ꦪꦂ ꦱ ꦧ ꦣ ꦧ ꦤ꧀ꦗꦶꦂ꧉ ꦱ ꦲꦺ ꦲꦺ ꦠ ꦤ ꦗ ꦨ꧈ ꦯꦸ ꦩ ꦠ꧀ꦠꦿ꧈ ꦑ ꦭꦶ ꦩ ꦤ꧀ꦠ ꦤ꧀ꦱ ꦉꦁ ꦱ ꦭ ꦲꦺ ꦤ꧀ꦤꦺ ꦥꦺꦴ ꦤ꧀꧈

꧋ꦩ ꦤ ꦧꦶ ꦧ ꦤ꧀ꦗꦶꦂ ꦱ ꦏ ꦭꦁ ꦏꦺꦴꦁ ꦫ ꦗ ꦲ ꦩ꧀ꦥꦺꦴ ꦤ꧀ꦠ ꦤ꧀ꦠꦺꦴ ꦧꦶ ꦱ ꦲꦺꦴ ꦱ꧀ꦧ ꦤ꧀ꦚꦃ ꦩ ꦣ ꦠꦼꦁ ꦏ ꦱꦺꦴ ꦱ꧀ꦱꦃ ꦲ ꦤ꧀ꦝꦃ ꦱ ꦢ ꦗ ꦤ ꦲꦺꦴ ꦩ꧀ꦩ ꦠ꧀꧈

꧋ꦢꦶ ꦤꦺꦁ ꦧ ꦣ ꦤ ꦧ ꦤ꧀ꦗꦶꦂ ꦏꦃ ꦣꦶ ꦤ꧀ꦠꦺꦴ ꦲ ꦕꦼ ꦩ꧀ꦩ ꦕꦼ ꦩ꧀ꦭ ꦤ꧀ꦠ ꦫ ꦤ꧀ꦤꦺ ꦥꦺꦴ ꦤ꧀꧈ ꦧ ꦣ ꦱꦺ ꦭ ꦤ꧀ꦠ ꦫ ꦤ꧀ꦠ ꦤ ꦲꦺ ꦥ ꦒꦸ ꦤꦺꦴ ꦔ ꦤ꧀ꦒꦸ ꦤ꧀ꦝꦸ ꦭ꧀‌ ꦧ ꦣ ꦗꦸ ꦒ ꦤ꧀ꦱꦺ ꦲ ꦭ ꦤ꧀ꦠ ꦫ ꦤ꧀ꦧ ꦤ꧀ꦚꦃ ꦲꦺꦴ ꦫꦺꦁ ꦱꦺ ꦩꦺꦴ ꦮꦁ ꦧꦸ ꦫꦺꦴ ꦩ꧀ꦧꦸ ꦣꦃ ꦱꦺꦴ ꦔ ꦪ꧀꧈

꧋ꦩꦺ ꦭ ꦲꦺ ꦥꦺꦴ ꦤ꧀ꦔꦺ ꦫꦺꦁ ꦱꦺꦴ ꦥ ꦗ ꦏꦃ ꦧꦸꦁ ꦏꦃ ꦲ ꦤ꧀ꦱꦺ ꦧ ꦣ ꦲꦺ ꦠ ꦤ ꦥ ꦒꦸ ꦤꦺꦴ ꦔ ꦤ꧀ꦧꦶ ꦱꦃ ꦲ ꦲꦺ ꦥꦺ ꦪ ꦫ꧉ ꦱ ꦏꦃ ꦣꦶ ꦤ꧀ꦠꦺꦴ ꦗꦸ ꦒ ꦤ꧀ꦗꦃ ꦏ ꦤ꧀ꦠꦺꦴ ꦱ꧀ꦩꦺꦴ ꦮꦁ ꦧꦸ ꦫꦺꦴ ꦩ꧀ꦧꦸ ꦣꦃ ꦱꦺꦴ ꦔ ꦪ꧀꧈

Caraèpon Nyalèn/Ngobâ Tolèsan Laten Tolèsan Carakan Madhurâ (Teknik Mengalihtuliskan Paragraf Beraksara Latin ke Carakan Madura)

Manabi nyalèn paragraf ḍâri aksara latèn ḍâ' aksara carakan Madhurâ ta' kèngèng lajhu atoro' paragraf aksara laten kasebbut. Nyerrat paragraf sè aghuna'aghi carakan Madhurâ bâḍâ pan-saponapan atoran sè kodhu ètoro'.

È antaraèpon èngghi ka’ḍinto:

  • È mamolanna okara manabi bannè nyamana koṭṭa, kennengngan, bânnè nyamana ghunong, banne asmaèpon orèng sareng salaènna ta’ mabi aksara rajâ. Nangèng cokop aghuna'aghi aksara kènè' bisaos.
  • Manabi nyerra’ titik ngangghuy paddhâ longsè manabi pongkasan oca’na oḍi’, nangèng kodhu ngangghuy paddhâ lèngsa manabi èyakhèrè sareng pangkon.

Contowèpon:

꧋ꦯꦸꦕꦶꦥ꧀ꦠꦺꦴꦲꦺꦤ꧀ꦠꦂꦏꦗꦑꦂꦠ꧉
Sucipto èntar ka Jakarta.
꧋ꦧꦏ꧀ꦠꦺꦴꦒꦸꦤꦺꦴꦁꦑꦼꦭ꧀ꦭꦸꦢ꧀ꦊꦢ꧀ꦢꦸꦃꦧꦤ꧀ꦚꦃꦩꦏꦭꦺꦴꦮꦂꦲꦧꦸ꧉
Bâkto Ghunong Kelud leddhu' bânnya' makalowar abu.
꧋ꦨꦭꦶꦏꦭꦺꦴꦤ꧀ꦠꦱꦲꦤ꧀ꦠꦺꦫꦺꦴꦤꦒꦫ꧉
Bhâli kalonta saantèro naghârâ.
꧋ꦫꦩꦲꦺꦤ꧀ꦠꦂꦏꦯꦺꦴꦂꦧꦗꦤꦺꦠꦺꦤꦺꦱꦥꦺꦣꦲꦺꦴꦤ꧀ꦛꦺꦭꦭ꧀꧈
Rama èntar ka Sorbhâjâ nètènè sapèḍa onṭèl.
Baca juga cara menggunakan Tanda Baca Aksara Carakan

Apa Komentarmu?

Komentar yang dirasa merugikan situs ini akan dihapus. Terima kasih telah berkunjung

Lebih baru Lebih lama