Menjelaskan Tingkatan Bahasa dalam Teks Drama

PANGAJHÂRÂN 1
Tèma : Tatakrama
Onḍhâgghâ Bhâsa
Lalampa'an 3
Indikator
3.1.4 Menjelaskan isi teks drama
4.1.1 Menulis teks percakapan sesua kaidah

Kaangghuy nambâi pangaonèngan carana ngangghuy bhâsa ḍâlem kaoḍi’ân rè saarè, è bâbâ panèka bhâḍhi kaatora carèta ḍâlem drama sè ngangghuy onḍhâgghâ bhâsa manḍhâp, tengga’an bân tèngghi.

Èyatorè maos bâca'an drama bâbâ ka'ḍinto sè aghuna'ahi onḍhâgghâ bhâsa!

SANGKOLAN

È settong dhisa bâḍâ sèttong bhâlâ (keluarga). Sè lakè' (rakana) asmaèpon Suwarno, dhinèng sè binè' (rajina) asmaèpon Sattiyâ. Suwarno ngaghungè sèttong pottra lalakè' asmaèpon Mahrito. Mahrito ampon alâ-bhâla asmaèpon Sudhiyâ.

Suwarno sareng Sattiyâ samangkèn ampon samè seppo. Mèlaèpon è sèttong bâkto adhikanè pottrana èngghi ka'ḍinto Mahrito kaangghuy abhâk-rembhâk parkara sangkolan sè aropa tegghâl. 

$ads={1}

Carètaèpon akadhi ka'ḍinto.

Suwarno :
(Rèn-sarènan sambi abâto'an ta' bu-ambu).
 
Sattiyâ :
(Kalerresan bâḍâ è ḍâpor, nyandher) "Obhât sè ḍâri dokter ponapa ampon lastarè èḍhâ'âr, Ka'?"
 
Suwarno :
"Engghi pon marè, Lè'. Tape ma' ta' dhuli bârâs?"
 
Sattiyâ :
"Èngghi pajhât sapanèka. Panyakèt abit sè bârâsa. Dhingghâl pasabbhâr, amarghâ ghi' ta' napa' ka bâktona bârâs. Sampèyan sareng kaulâ abânnya'an saèna ètèmbhâng songkanna."
 
Suwarno :
“èkamangmang bulâ tako' pon panyakèt èkasango matè.”
 
Sattiyâ :
"Ampon jhâ' aḍhâbu kadhi ghâpanèka. Mandhâr ghi' lanjhânga omor, lanjhâng partobhâdhân."
 
Suwarno :
"Amin...! dhika pasabbhâr ghi sè ngaladhinè bulâ kè'-sakè'en mara nèko."
 
Sattiyâ :
"Èngghi Ka', ampon kawâjibhânna kaulâ mènangka orèng binè' kaangghuy ngaladhinè sampèyan.”
 
Sudhiyâ :
(nolongè emma'na è ḍâpor) "Eppa' molaè ghu-lokkè’ ta' aḍhâ’âr sakalè,
 
Sattiyâ :
"Ta' jârèya, eppa'na ta' kasokan aḍhâ'âr sakalè. Coma kopi sè èḍhâ'âr.”
 
Sudhiyâ :
"Dhingghâl sareng kaulâ èbhâḍhiyâghiyâ tajhin, pola kasokan."
 
Sattiyâ :
"lyâ ta' arapa mon bâ'na ta' kaso.”
 
Suwarno :
(mèyarsa sowarana Sudhiyâ, Sè rèn-sarènan lajhu jhâghâ pas alongghu). "Bâ'na cè' bhâjhengnga sè ngaladhinè sèngko', Bhing! Sanajjân bâ'na manto, tapè kanṭa ana' dhibi’
 
Sudhiyâ :
"Èngghi Pa', kaulâ ta' ngangghep mattowa, nangèng ngangghep mènangka rèng seppo dhibi’.”
 
Suwarno :
(Nonḍu', salèrana asokkor ngaghungè manto binè' sè paratèn, sambi aḍhâ'âr tajhin sè èyatorraghi Sudhiyâ). "Alhamdulillah, bâ'na ta' karè rèpot aola tajhin, tang bhâdhân sè sakè' satèya ella seggher.”
 
Sudhiyâ :
(pèrak pangghâliyânna, cocok ka eppa'na). "Pa', samangkèn kaulâ ngèrèma Ka' Mahrito sè nyèram cabbhi è tegghâl."
 
Suwarno :
"Iyâ, kassa' kaka'na tanto reb-arebbhân bâ'na.”
***
 
Sudhiyâ :
(samarèna amèt ka emma'na pas mangkat, abâ'na abhâkta bâdhâng/ segghâ’ân kaangghuy sè lakè'). "Saporana ka', kaulâ abâk abân sè ngèrèma"
 
Mahrito :
"Enten ta' anapè Lè', bulâ ngartè jhâ' dhika rèpot è buḍi."
 
Sudhiyâ :
"Èngghi Ka', jhâ' eppa' molaè ghellâ' ghu-lokkè’ abâto'an terros jhughân ta' kasokan aḍhâ'âr. Dhâddhi kaulâ aola tajhin ḍhimèn."
 
Mahrito :
"Marèna bârâmma, kasokan ka tajhinna?"
 
Sudhiyâ :
"Èngghi kasokan, alhamdulillah ngorangè bâto'na."
 
Mahrito :
"Engghi sakalangkong ghi, dhika pajhât binèna bulâ sè paratèn"
 
Sudhiyâ :
(ta' nyaot, namong mèsem).
***
Saamponna abâk abân, Sè kaduwâ atong-rontong palèman ḍâri tegghâl. Sar-asar mabâ, Suwarno adhikanè rajina.
 
Suwarno :
“Lè’, nèko' ḍâ'ânto bulâ bâḍâ èkarembhâghâ ka dhika.”
 
Sattiyâ :
(nyandher). "Arembhâghâ ponapa, Ka'? masè cè' parlona.”
 
Suwarno :
“Bârinto, bulâ arembhâghâ parkara tegghâl."
 
Sattiyâ :
(ta' ngartè). "Aponapa tegghâllâ Ka'? Ponapa èjhuwâlâ?"
 
Suwarno :
"Bânnè cara ghânèko. Bulâ bân dhika sanonto pon sajân towa."
 
Sattiyâ :
“Ponapa kaèdhânna sareng tegghâl Ka'? Kaulâ ta' ngartè."
 
Suwarno :
"Maksod bulâ, pong-pong bâḍâ omorra bulâ bân dhika, tegghâl ghârowa terro esangkollaghiyâ ka Mahrito bân sè binè'."
 
Sattiyâ :
“Samangkèn kaulâ bhuru ngartè ka rembhâgghâ."
 
Suwarno :
“Mon dhika rampa, Sudhiyâ bân bulâ èpamèlowa kèya sangkolan."
 
Sattiyâ :
"Èngghi ka', kaulâ cè rampana, marghâ Sudhiyâ cè' paratènna sè ngaladhinè kaulâ sareng sampèyan."
 
Suwarno :
"Mon dhika pon cè' rampana ongghu, kassa' Mahrito soro ḍâ'ânto!"
 
Sattiyâ :
(Kalowar ngolok Mahrito). "Mahrito......!"
 
Mahrito :
(Nyandher). "Ponapa Ma'?"
 
Sattiyâ :
"Rèya' dâ'ânna', eppa'na bâḍâ parlona."
 
Mahrito :
(Nyandher). Bâḍâ ponapa, Pa' ?"
 
Suwarno :
"Rèya' ḍâ'ânna' cong, sèngko' bâḍâ parlona."
 
Mahrito :
"Èngghi, parlo ponapa Pa', Èyatorè ḍhâbuwâghi."
 
Suwarno :
"Sèngko' bân emma'na la padâ towa. Molana pong-pong ghi' bâḍâ omorra sèngko' bân emma'na, sèngko' terro arembhâghâ parkara tegghâl"
 
Mahrito :
"Aponapa parkara tana Pa'? ponapa èjhuwala?”
 
Suwarno :
"Enjâ' cong ta' èjhuwâlâ, sabâb tegghâl jârèya aropa pangorèbhânna sèngko' sabhala.”
 
Mahrito :
"Manabi ta' saka'ḍinto, ponapa maksoddhâ eppa'?"
 
Suwarno :
"Maksod sèngko' terro esangkollaghiyâ ka bâ'na bân binèna."
 
Sattiyâ :
"Ḍhâbuna eppa'na jârèya teppa' cong, pong-pong sèngko' bân eppa'na ghi' paḍâ bâḍâ."
 
Mahrito :
"Manabi saka'ḍinto kasokanna eppa' sareng emma' èyatorè!"
 
Suwarno :
"Kassa' binèna bâ'na olok, soro ḍâ'ânna' kèya!"
 
Mahrito :
(Kalowar ngolok binèna). "Lè'.....“
 
Sudhiyâ :
(Kalowar ḍâri pangkèngnga). "Ponapa Ka'?"
 
Mahrito :
"Ḍâ'ânto Lè', eppa' bâḍâ sè èkarembhâghâ."
 
Sudhiyâ :
(Nyandher).
"Bâḍâ ponapa Pa'? Masè cè' parlona."
 
Suwarno :
"Rèya' ḍâ'ânna' bhing, sèngko' bâḍâ sè èkarembhâghâ."
 
Sudhiyâ :
(takerjhât sambi mator). "Èyatorè Pa', ḍhâbuwâghi ponapa sè èkarembhâghâ!"
 
Suwarno :
"Sèngko' bân emma'na la paḍâ rampa jhâ' tegghâl sè Ièma lokkè’ èsangkollaghi ka Mahrito bân ka bâ'na."
 
Sudhiyâ :
"Ma' ampon èsangkollaghiyâ samangkèn Pa', jhâ' ghi' bâḍâ eppa' sareng emma’?”
 
Suwarno :
"Polana ghi' paḍâ bâḍâ rèya ghi'ân Bhing, sopajâ ta' dhâddhi parkara è buḍi arè.”
 
Sattiyâ :
"Ḍhâbuna eppa'na jârèya teppa' Bhing, taḍâ' salana."
 
Sudhiyâ :
"Manabi ampon saka'ḍinto èyatorè ḍhâbuwâghi, kadhi ponapa rembhâgghâ!"
 
Suwarno :
“Tegghâl è pamengkang sè lèbârrâ tello lokkè’ rèya bân sèngko' èsangkollaghiyâ ka Mahrito. Dhinèng tegghâl è lao'anna sè Lèbârrâ ḍulokkè’ bân sèngko' esangkollaghiyâ ka bâ'na, Bhing."
 
Sudhiyâ :
(takerjhât amarghâ abâ'na kèngèng sangkolan jhughân, pas mator).
"Aponapa kaulâ ma' kèngèng sangkolan jhughân, Pa'? langkong saè sangkollaghi ḍâ’ Ka' Mahrito sadhaja.”
 
Suwarno :
"Enjâ' ta' akanṭa rowa. Sèngko' bân emma'na ta' ngangghep manto, tapè èyangghep ana' dhibi'."
 
Sattiyâ :
"Ḍhâbuna eppa'na jârèya teppa'. Serrèna bâ'na èyangghep ana' dhibi',
molana bâ'na ollè sangkolan kèya.”
 
Sudhiyâ :
(nonḍu’ mèreng pangangghebbhâ eppa' bân emma'na, pas mator).
"Manabi ampon sakaḍinto kasokanna eppa' sareng emma', bhâdhân kaulâ ta' nola', nangèng manabi bâḍâ karampa'an bâḍâ pamator ka'ḍinto."
 
Suwarno :
"O, iyâ mara koca'aghi pong-pong ghi' arembhâk."
 
Sudhiyâ :
"Nyo'ona sapora manabi pamator bhâdhân kaulâ ta' sondhuk ḍâ’
pangghâliyânnèpon eppa', emma' sareng ka' Mahrito."
 
Suwarno :
"Enjâ' mon rembhâgghâ bâ'na jârèya bhâghus, tanto paḍâ rampa kabbhi."
 
Sudhiyâ :
(nonḍu’ sakejjhâ', pas mator). "Tana sangkolan sè lèbârrâ ḍulokkè’ sareng bhâdhân kaulâ terro èpadhâddhiyâ tana wakaf kobhurân, insya Allah eppa', emma', ka' Mahrito sareng bhâdhân kaulâ insya Allah samè mèlo ghânjhârânnèpon."

Para maos, mèreng pamatorra Sudhiyâ ḍâlem rembhâk ka'ḍinto, sadhâjâ samè takerjhât ta' nyangka jhâ' Sudhiyâ ghâḍhuwân pamangghi kadhi ka'ḍinto.

Suwarno :
"Sèngko' pèrak bhing anḍi’ manto akanṭa bâ'na, sèla raddhin, potè atèna."
 
Sudhiyâ :
(Nonḍu', abâ'na pèrak amarghâ karaddhu ka mattowana, pas mator), "Kaulâ jhughân pèrak ghâḍhuwân mattowa kadi eppa' sareng emma' jhughân ghâḍhuwân bhâlâ (lakè) akadhi ka' Mahrito ta' onèng rassana dhuka otabâ mapegghellân ḍâ’ kaulâ."
 
Mahrito :
(Aghellu' Sudhiyâ sambi asokkor ḍâ' Allah). "Abdhi dhâlem asokkor yâ Allah, junandhâlem ampon aparèng bhâla (binè) akadhi Sudhiyâ sè karaddhu ḍâ’ eppa' sareng emma'."
 
Sattiyâ :
(ta' metto oca', namong aèng socana aghârâbhâs ta' èkarassa nanḍhâ'âghi ngennes acampor bhunga, ngoladhi tèngka lako pottrana sè kaḍuwâ).
 
Suwarno :
"Mon bârinna', mara dhuli panyama bâng-sèbâng tegghâl jârèya."
 
Sattiyâ :
"Ḍhâbuna eppa'na jârèya bhenḍer. Tegghâl sè tello lokkè’ panyama Mahrito, dhinèng tegghâl sè ḍulokkè’ panyama wakaf kobhurân."
 
Mahrito + Sudhiyâ :
"Èngghi ma’....!” 
 

Lobâr....!


Ca'-oca' sè malarat.

Èkamangmang : èkakobâtèr
panyakèt ḍi-buḍina : panyakèt sè dhâddhi matèna
lanjhâng partobhâdhân : bisa atobhât terros
mènangka : dhâddhi (sebagai)
manto : binèna otabâ lakèna ana'
salèrana : abâ'na
paratèn : omes
gheddhur : lèmpo
rèpot : èmo’
atong-rontong : arèng-èrèng
èpamèlowa : èbherri'âna kèya
ghi' bâḍâ omor : ghi' oḍi'
pangorèbhânna : pangaselanna
lèma lokkè’ : lèma koṭak, sabbhân koṭak èpèsa kalabân tabun
nangèng : tapè
ta' sodhuk : ta' cocok, ta’ karaddhu
pangghâliyân : pèkkâran
pamangghi : panemmo (pendapat)
potè atena : sabbhâr, jhujhur
agahârâbhâs : aghâgghârân

Ajhârbâ'âghi Èssâ'èpon Bâca'an Drama (Menjelaskan Isi Teks Drama)

Manabi bhâḍhi ajhârbâ'âghi èssè'èpon drama tanto sabellunnèpon kodhuna ngaghâli/ paham ḍâ’ drama sè bhâḍhi èjhârbâ'âghi. Drama è attas manabi èjhârbâ'âghi èssè'èpon saka'ḍinto; nyarèta'aghi sakalowargâ èngghi ka'ḍinto rèng seppo sareng pottrana jhughân potra mantona sè paḍâ ngartè tor prèatèn ḍâ’ kabdâ'an kalowargâna.

È sèttong bâkto, bâkto ghi' samè saè/ sèhat rèng seppowâpon nyangkollaghi pa-ponapa ka'aghunganna rèng seppona sè aropa tegghâl otabâèpon tana. Pottra sareng pottra mantona sarnè èparèngè amarghâ ḍâ’ mantona ta' nganghep manto anangèng nganghep pottra. Sangkolan sè èparèngngaghi ḍâ’ mantona, sareng mantona pas èpadhâddhi tana wakaf saamponna sakalowarghâ samè saroju'.

2 Komentar

Komentar yang dirasa merugikan situs ini akan dihapus. Terima kasih telah berkunjung

Posting Komentar

Komentar yang dirasa merugikan situs ini akan dihapus. Terima kasih telah berkunjung

Lebih baru Lebih lama