Nyarè Èlmo

Gambar : Menuntut Ilmu

Para maos, è bâbâ ka’ḍinto bâḍâ sèttong carèta sè aropa drama. Bâḍâ ḍuwâ' bhâlâ, sè sèttong orèng soghi, dhinèng sèttongnga orèng mèskèn. Sè orèng soghi ta' parduli kaangghuy nyârè èlmo amarghâ orèng soghi ghâpanèka ghâdhuwân arta sakalangkong bânnyâ'. Dhinèng orèng mèskèn, sanaos orèng mèskèn pottrana èbulâng sopajâ bhâjheng kaangghuy nyârè èlmo. Pongkasan carètaèpon, sè pottrana orèng mèskèn dhâddhi orèng pojhur, dhinèng sè pottrana orèng soghi dhâddhi orèng palang.

Asmaèpon sè amaèn

Orèng soghi:

  1. Hartono mènangka rama
  2. Linda mènangka èbu
  3. Herman mènangka pottra
  4. Lasmini mènangka dhunor

Orèng mesken:

  1. Nurdin mènangka eppa'
  2. Sitti mènangka emma'
  3. Sucipto mènangka pottra
  4. Erni mènangka pottra

Carètaèpon akadhi ka'ḍinto:

$ads={1}

Hartono : (marèksanè ḍâ’ rajina). Lè', molaè ghella' bulâ ma' ta' nangalè Herman sakalè?

Linda : Herman ghella' amèt ca'èpon ajhâr aghâlimpo' ciâ' compo'na kancana.

Hartono : aghâlimpo' bâramma, nèko sampè' marè maghrib ghi' ta' dâteng.

Bit-abit Herman ḍâteng, lajhu maso' ḍâ’ kamarra.

Hartono : Herman, (Herman ta' nyâot)

Ramana jhâghâ lajhu mokka' labâng kamarra Herman.

Hartono : “Hèrman, molaè ghellâ’ bâ’na èntar ḍâ’ emma bhâi, teng-ḍâtengnga pas malèmpo kanṭa jârèyâ.”

Herman : "Kaul â èntar aghâlimpo' ḍâ’ kanca, rama! Ghellâ' ghuru aparèng lalakon (tugas) cè' bânnyâ'na."

Hartono : "lyâ, maskè bânnyâ' lalakonna, mènangka orèng Islam, ta' ollè adhina'aghi sholat."

Linda : "Dhingghâl mak, jhâ' lako dhukanè bisaos Herman ghâpanèka."

Hartono : "Dhika ta' ollè mara ghânèko ka Herman. Bulâ sè ghighir nèko seḍḍheng bân salana."

Linda : (ta' nyâot)

Orèng Sè mèskèn.

Para maos: Sanaos bhâlâ ka'ḍinto orèng mèskèn nangèng oḍi'na taremtem. Pottra sè kaḍuwâ samè toro' oca' sadhâjâ ka orèng seppo ḍuwâ'na. saka'ḍinto jhughân è sakola'anna segghut èyâlem sareng ru-ghuruwèpon.

Nurdin : "Cong, bhing, bâ'na panarèma yâ oḍi’ bân sèngko' ḍâlem kabâḍâ'ân malarat kanṭa rèyâ."

Sitti : "lyâ na', mara paḍâ pasabbhâr bhâi ajhâlanè oḍi' sè kanṭa rèyâ. Sèyâng malem sèngko' nyo'on ka Allah mandhâr bâḍâ'â Ii'-bâli'na è buḍi arè."

Sucipto "Èngghi pa', ma', bhâdhân kaulâ sareng alè' ampon narèma kabâḍâ'ân ka'ḍinto. Sadhâjâ ka'ḍinto ampon paparèng ḍâri Allah sè Maha Kobâsa."

Erni : (Nonḍu') "Lerres pa', ma' ḍhâbuna kaka' ka'ḍinto. Malar mandhâr paghi' bhâdhân kaulâ sareng kaka' bisa'a masenneng eppa' sareng emma'. Amin!"

Sitti : "Sèngko' bân eppa'na cè' bhungana anḍi' ana' akanṭa bâ'na, kabbhi paḍâ toro' oca' ḍâ' reng towa."

È bâkto-bâkto lagghâng kong-langkong manabi arè Ahad sè kaḍuwâ cè' bhâjhengnga sè nolongè lalakonna orèng seppona. Sucipto nolongè eppa'na alanḍu’ tegghâl, dhinèng Èrni nolongè emma'na alalakon è po'-compo'.

Sucipto : "Pa', kaulâ noro'a panjhennengngan ka tegghâl, nyopprè bisa nolongè lalakon panjhennengngan."

Nurdin : "Aḍu, ella cong, dhina sèngko' bhâi sè ka tegghâla. Sengko' cè' ta' mangghâna mon bâ'na nolongè alanḍu’. Bâ'na jhâr-ajhârân bhâi neng bengko."

Sucipto : "Eppa' ta' mabi aḍhâbu kadhi ka'ḍinto, bhâdhân kaulâ wajib abhânto lalakonna eppa'."

Nurdin : "lyâ ta' arapa mon kanṭa jarèyâ."

Saamponna sè kaḍuwâ palèman ḍâri tegghâl, Erni nolongè emma'na sè alalakon.

Erni : "Dhingghâl ma' bhâdhân kaulâ sè ara'-kora'a. emma' bagiyân amassa' è ḍâpor."

Siti : "Bhing, bâ'na rèyâ cè' ngartèna mon bâḍâ lalakon ta' ambhu soro."

Erni : "Èngghi ma', pong-pong bhâdhân kaulâ ta' rèpot sareng pangajhârân."

Para maos... Herman sareng Sucipto samè kellas 3 SMP, dhinèng Èrni kellas 1 SMP. Sè katello asakola è sèttong sakola'an.

Herman : (ḍâteng ḍâri sakola'an, ettassa èsaba' sarombân, nyâbâ' sapatu èyontallaghi, pas ngoca') "Sèngko' ngakana bhi' (ngolok Lasmini dhunorra)."

Lasmini : "Èngghi dhin, mangkèn ḍhimèn ghi' asaḍiyâ’â.

Herman : "Bâ'na rèyâ bârâmma, apa bhâi ra sè èlakonè."

Lasmini : (ta' nyâot)

Herman : "Bârâmma bâ'na amassa' ma' ghun-pagghun bhâi apa taḍâ’ resep laèn. Mon kanṭa rèyâ sèngko' ta' kenceng sè ngakana." (Herman ngontallaghi jhuko'na, pas nyèngla).

Hartono : "Ghânèko Lè', ollèna dhika sè mamanjâ Herman. Bulâ coma kobatèr bhâ' dhâddhiyâ napè Herman ghânèko paghi'."

Linda : "Panjhennengngan ta' osa kobatèr ka Herman. Kaulâ sareng panjhennengngan panèka orèng soghi. Èkaandi'â pasèra manabi bannè Herman."

È nalèka arè pongkasan èngghi ka’ḍinto lulussâ red-mored kellas 3 (arè perpisahan), Sucipto maca puisi.

Sucipto :

Tangèssa Atè

Aḍu, ngennes ongghu rassana
Dhâddhi orèng mèskèn arta
Bilâ ènga' ta' kennèng tambhâ' aèng mata
Oḍi’ kabadâ'ân nyângsara
Sabbhân arè sabbhân bâkto
Ta' sen-bhusen sè alako
Kembhâng nyâmplong nyârè sango
Bhândhâna nyârè èlmo
Yâ Allah, Junandhâlem Maha Kobasa Ghustè
Ḍâ’ junandhâlem abdhi dhâlem pasra
Tangèssa atè moghâ kapèyârsa
Sapora'aghi sadhâjâ dhusa

Para maos:

Sapolo taon ampon èjhâlânè. Bhâ' ponapa sè kadhâddhiyâ? Sucipto ampon lulus kedokteran, Erni alako neng Bank. Dhinèng Herman ètangkep polisi mèlaèpon bu'-mabu'an narkoba.

Sucipto : "Yâ Allah, abdhi dhâlem asokkor, junandhâlem ampon aparèng kamoljâ'ân."

Erni : "Yâ Allah, abdhi dhâlem jhughân asokkor, junan dhâlem ampon aparèng kalakowan.”

Sucipto + Erni : "Pa', ma', mator sakalangkong panjhennengngan ampon mertè pottrana."

Nurdin : "Jarèyâ pajhât kawâjibhânna sèngko' bân emma'na. sèngko' coma maènga'a jhâ' sampè' loppa ḍâ' asalla jhâ' bâ'na orèng mèskèn."

Sitti : "Ḍhâbuna eppa'na jârèyâ teppa'. Mara parajâ sokkorra ḍâ' ka Allah sè ella aparèng kamoljâ'ân ḍâ’ bâ'na bân sèngko' kabbhi."

Sucipto + Erni : "Ḍhâbuna eppa' sareng emma' bhâḍhi èèstowaghiyâ sarengngan bhâḍhi èbhuntèl è ḍâlem atè.”

***

Hartono : "Lè', napè sè èkakobâtèrè bulâ sanonto empon dhâddhi kanyata’an. Tanḍhâna bulâ bân dhika ta’ asèl sè aburuk Herman.”

Linda : "Enggi mak, kaulâ samangkèn bhuru apangrasa kasta ḍâ’ pan-ponapan sè ampon èlakonè."

Hartono : "Bhenḍer ongghu ḍhâbuna rèng seppo. Taḍâ’ tabu’na bettès bâḍâ è aḍâ’, masṭè bâḍâ è buḍi. Taḍâ’ kasta èrèya bâḍâ è yaḍâ’, ghi' kasta è buḍi kèyâ."

Lobâr...

Apa Komentarmu?

Komentar yang dirasa merugikan situs ini akan dihapus. Terima kasih telah berkunjung

Lebih baru Lebih lama