KACA KEBBHANG

Kaca Kebbhâng

Carèta ka'ḍinto bâḍâ kaètanna sareng matèri Lalampa'an 2 sareng Lalampa'an 3

$ads={1}

È sèttong dhisa bâḍâ sèttong ranḍhâ sè asmaèpon emma'na Sarinten, nyama dhâghingnga Marinti. Emma'na Sarinten asmaèpon sè èponḍhut ḍâri nyamana pottrana sè sarèyang sè anyama Sarinten sè ampon taḍâ’ omor. Emma'na Sarinten ngaghungè pottra lakè' anyama Samsul. Samsul èdhingghâl eppa'na ngabidhi omor 15 taon (sèdhâ). Dhâddhi oḍi'na Emma'na Sarinten namong wâ'-ḍuwâ'ân sareng Samsul.

Carètaèpon kadhi ka'dinto:

Emma'na Sarinten : “Cong, bâ'na pasabbhâr ajhâlânè oi'nâ kanṭa rèya, oḍi’ malarat ta' akanṭa tatangghâ sè laèn.

Samsul : “Èngghi Ma', sanajjân oḍi malarat kaulâ senneng ajhâlânè. Kaulâ èmot ḍâ’ dhâbuna ghuru. manabi parkara dhunnya ta' kèngèng abhânḍhing ḍâ’ sè asoghiyân

Emma'na Sarinten : “Emma' bhunga cong, anḍi’ ana' akanṭa bâ’na. Ta' tao rassana mapegghellân ḍâ' rèng towa

Samsul : “kaulâ jhughân bhunga ghâḍhuwân rèng soppo okadhi emma’, Ta' onèng rassana lesso sè alako sanaos ampon taḍâ’ eppa’"

Emma'na Sarinten : (nonḍu' ta' acaca. Aèng socana aghârâbhâs èmot ḍâ’ sè lakè’)

Samsul : “paghi' mandhâr onènga kaulâ masenneng emma’”

Emma'na Sarinten : “amin....!

 

Para maos, Samsul ampon kellas 3 SMP. È sèttong arè, Samsul èdhikanè Pa' Agus (Lora Sakola'anna)

Pa' Agus : “Sul, bâ'na mon lulus ujiyânna nerrossaghiyâ ka sakolaan apa?

Samsul :          (Ta' nyaot, namong nonḍu'. Abâna ènga'        kabâḍâ’ânna emma'na).

Pa' Agus : (Ngoladhi rèng seppona Samsul ta' marèksanè polè, salèrana ngaghâli jhâ' rèng seppona Samsul ta' mampo).

 

Sabellunna mangkat ka sakola'an, Samsul nolongè emma'na ta-maranta jhâmo sè èjhuwâlâ.

Emma’na Sarinten : “Dhina cong, bâ'na ta' osa ro'-noro' kalakowânna emma', ḍâgghi' bâ'na tellat sè asakola'a.”

Samsul : “Dhingghâl ma', kaulâ kan nolongè amarghâ ghi' bâḍâ bâkto sè mangkadhâ ḍâ’ sakola'an”

Emma'na Sarinten : Ella Sul, kat-mangkat sè asakola'a

Samsul : (nyongkem) Èngghi ma'. Assalamu alaikum..

Emma'na Sarinten : Waalaikum salam..... (Pas mangkat aèddher jhâmo)

 

Bu Romlah (langghânan jhâmo) : Bhi' Sarinten, jhâmona!

Emma'na Sarinten : Èngghi Bu. Jhâmo ponapa Bu?

Bu Romlah : Jhâmo sondhep, Bhi'

Emma'na Sarinten : “Èngghi, Bu!”

Bu Romlah : “Èngghi..(ngènom jhâmo). Samsul pon kalowar sakola'anna ghi, Bhi?

Emma'na Sarinten : “Bhunten. Ghi' kalowara samangkèn ka'ḍinto, Bhu!

Bu Romlah : Èngghi, mandhâr kantosa kalowar ghi, Bhi'!

Emma'na Sarinten : Amin....!

 

Kabhârrâ ujiyân (pengumuman ujian/ pelulusan)

È bâkto kabhârrâ ujiyân, rèd-morèd paḍâ tako' sè èntara ka sakola'an.

Amir + Toni : “Sul, bâ'na ta' èntara ka sakola'an?

Samsul : “Enjâ', Mir.

Amir : “Arapa? Satèya kan panantowan lulus enjâ'na ujiyân?

Samsul : “Sèngko' sè èntara iyâ bhâi, tapè sèngko' tako' ta' lulus”

Toni : “mon bâ'na ta' èntara, dhina sèngko' sè nèngghuwâghiyâ nomerra bâ'na. Tapè insya Allah bâ'na lulus”

Samsul : “Amin...!”

 

Saamponna rèd-morèd paḍâ nèngghu nomerra bâng-sèbâng, Amir, Toni sareng Samsul bisa lulus. Morèd sè ta' lulus bâḍâ kalèma orèng. Pamolèna ḍâri sakola'an, Amir bân Toni nyepper polè ḍâ’ compo'na Samsul.

Toni : Sul, bâ'na lulus, sè ta' lulus bâḍâ kalèma orèng

Samsul : “Alhamdulillah, sakalangkong yâ, bâ'na abhânto sèngko'” (Sè katello paḍâ ghântèng ghellu', nandhâ'âghi jhâ' bhunga)

Amir : “O, iyâ ongghu Sul, bâḍâ ḍhâbuna Pa' Agus, bâ'na bân emma'na lagghuna èpakon ka sakola'an”

Samsul : “Bâḍâ apa yâ?”

Amir : Ta' tao sèngko’. Èntar bhâi la!.

 

Kacatora arè kalagghuwânna, Emma'na Sarinten sareng Samsul mèyos ḍâ’ sakola'anna Samsul tor acabis ka Pa' Agus.

Pa' Agus : “Bhi' Sarinten, nèka' ka'anto, ajhâk Samsul!

Emma'na Sarinten : “Ènghi ka'dinto Pa'

PaAgus : “Samsul panèka palèng bhâghus ujiyânna. Molana ètarèma neng SMA sarta sadhâjâ bârâghâddhâ, ngabidhi maso' kantos kalowar ètangghung pamarènta

Emma'na Sarinten : “Mator sakalangkong Pa', panjhennengngan sareng ru-ghuru ampon aparèng bâburughân kantos Samsul dhâddhi na'-kana' sè pènter”

Pa’ Agus : “Èngghi, ghânèka ampon tanggung jâwâbbhâ kaulâ sareng rughuru sadhâjâna”

Samsul : “Nyo'on sapora Pa', sadhâjâ sala lopot sareng tendhâk tandhuk sè ta' sondhuk pangghâliyânnèpon panjhennengngan sareng ḍâ’ sadhâjâ Bâpa' Èbhu ghuru”

Pa’ Agus : “lyâ, tapè bâ'na ta' tao agahâbây kasala'an ka sapa'a bhâi sè bâḍâ è sakola'an ḍinna'. Mala sabhâligghâ, sèngko' sakalangkong ḍâ’ bâ'na, lantaran nyamana bâ'na, sakola'an rèya bisa kalonta sakabupatèn, mala saprovinsi”

Samsul : (Samsul nonḍu', ta' nyaot. Namong aèng tèngal sè ghâgghâr mènangka jâwâbhânna).

 

Saḍâpa'na ḍâ' compo'na:

Emma'na : “Ya Allah, junandhâlem Maha Kobâsa Ghustè ḍâ’ sadhâjâ ommaddhâ sè ta' ghâdhuwân kamampowan kadhi abdhi dhâlem

Samsul : “Alhamdulilah, junandhâlem Maha Bellâs yâ Allah, sè ampon aparèng kamampowan ka abdhi dhâlem sareng emma’”

Para maos, tello taon ampon èjhâlânè. Samsul ampon lulus ḍâri SMA. Emma'na Sarinten aèddher jhâmo ka dhâlemma Pa' Camat.

Bu llham (rajina Pa' Camat) : Bi' Sarinten, nèko' ḍâ’ânto bulâ mellèya jhâmona

Emma'na Sarinten : “Èngghi ka'ḍinto, Bu

Pa' llham : “Samsul pon lulus ujiyânna ghi, Bhi'?

Emma'na Sarinten : “Èngghi, alhamdulillah ampon lulus ka'ḍinto, Pa'

Pa' llham : “Mon dhika bân Samsul rampa, dhina Samsul èpalakowa è kacamadhân bân bulâ”

Emma'na Sarinten : “Insya Allah, manabi bhâdhân kaulâ sareng Samsul cè' rampana ka'ḍinto, Pa'

Pa' llham : “Mon bârinto molaè lagghuna Samsul soro maso' ka kacamadhân, ghi!

Emma'na Sarinten : “Èngghi, mator sakalangkong ka'ḍinto, panjhennengngan nyangkolè lako ka Samsul, mandhâr dhâddhiyâ amallèpon panjhennengngan, Pa’!”

 

Para maos, sanaos orèng mèskèn ta' ghâḍhuwân pa-ponapa akadhi Samsul, nangèng manabi salèrana anteng Sè asakola, asakola kalabân tarongghu, toro' oca' ḍâ rèng seppo jhughân ngartè kabâḍâ'ânnèpon rèng seppo, pongkasannèpon dhâddhi orèng sè ontong/ sukses.

Lobâr....!

Apa Komentarmu?

Komentar yang dirasa merugikan situs ini akan dihapus. Terima kasih telah berkunjung

Lebih baru Lebih lama