Doa Walimatul Hamli

Doa Walimatul Hamli dan Dalil Melaksanakan Acara Selamatan 4 Bulanan atau 7 Bulanan

Masyarakat Madura sampai saat ini masih setia melaksanakan selamatan kandungan 4 bulan atau 7 bulan, dan mereka merasa tidak sempurna jika tidak melaksanakannya. Hal ini sudah mengakar di kalangan masyarakat Madura. Lantas bagaimana menurut Islam? adakah dalil yang bisa dibuat pedoman untuk hal ini? seperti apakah doa walimatul hamli itu?

Akadhi sè ampon kaator è jhâjhârbâân lalampan nyalameddhi kanḍung bâḍâ pan-saponapan sè kodhu èlampaaghi nyopprè sampornana parnyo’onan tor pangaterro hajhâd ḍâ’ ka sè nganḍung bân bhâji’ sè ghi’ bâḍâ è ḍâlem tabu’ èngghi panèka lalampa’an adhuwâi bhâji’ bân èbhuna. Salamettan ka’ḍinto èsambhât jhughân lalapa’an wâlimatul hamli otabâ wâlimana rèng bhubhut.

Baca SELAMATAN 7 BULANAN di sini

Salamettan ka’ḍinto kèngèng èlampa’aghi bilâ omor kanḍungan ampon 4 bulân, nangèng kabânnya’an orèng Madhurâ alampa’aghi salamettan panèka manabi omor kanḍungan ampon 7 bulân, èngghi panèka omor èka’ḍimma bhâji’ ka’ḍinto ampon siyap otabâ sanat bhâbhâr ka dhunnya.

Dhâlillâ Salamettan Pèlèt Kanḍung ( dalil selamatan kandungan 4 bulan atau 7 bulan)

Dhinèng katerrangan ḍhâbu sè akanṭè’ sareng parkara panèka èngghi ḍhâbuwèpon Ghustè Kanjing Nabi Muhammad ﷺ:

إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، ثُمَّ يَكُونُ فِي ذَلِكَ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ فِي ذَلِكَ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يُرْسَلُ الْمَلَكُ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ، وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ: بِكَتْبِ رِزْقِهِ، وَأَجَلِهِ، وَعَمَلِهِ، وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ

Tegghessânnèpon :

Saongghuna bhân-sabbhân orèng è antarana dhika kabbhi nèko cèptaanna èpakompol ḍâlem tabu’na èbhuna abiddhâ pa’ polo arè (aropa manni), pas aropa ḍârâ sakeppel abiddhâ pa’ polo arè kèya, bârinto kèya aropa dhâghing ḍâlem pa’ polo arè, pas lajhunè è konkon (è otos) sèttong Malaèkat kaangghuy nyerrop roh ka dhâghing ghellâ’ bân èparènta kaangghuy nolès empa’ parkara: rajhekkèna, omorra, amalla bân apa dhibi’na bhâkal dhâddhi orèng ontong otabâ calaka’.

Mètorot hadits ka’ḍinto proses dhâddhina bhâji’ ḍâri molaè aropa manni kantos dhâddhi dhâghing samporna tor kèngèng narèma roh otabâ bhâji’ panèka èkoca’aghi oḍi’ abiddhâ 40 are kalè 3 èngghi panèka 120 arè paḍâ sareng 4 bulân. Mèlaèpon èstona salamettan sè langkong saè bilâ kanḍungan panèka ampon aomor 4 bulân. Ḍâlem bâjâ panèka teppa’ ghânep 4 bulân para bânga seppo ḍhimèn makon nyalameddhi karana è bâkto panèka panantowanna carèta oḍi’ bân takdirrâ bhâji’ ghâpanèka. Kalabân mabânnya’ adhuwâ ka Allah tor pamaosan al-Qur’an pola tolèssa carètana bhâji’ panèka dhâddhi beccè’na èngghi èparèngè omor sè lanjhâng, berkat, aghuna ka bhâlâ bân tatangghâna bi-lebbi ka Naghârâna, rajhekkèna lomanjhâr, lèbur ngalakonè parkara-parkara sè bhâghus, ècaṭet dhâddhi orèng sè ontong dhunnya kantos ka akhèratta.

Nangèng kabânnya’an rèng Madhurâ ka’ḍinto nyalameddhi kanḍungan panèka bilâ ampon aomor 7 bulân, ka’ḍinto jhughân dhâdhingghâlânna bânga seppo ḍhimèn. Terros sè panèka atoro’ lampana pasèra. Manabi ètalèktèghi jhughân ta’ sambhârângan bânga seppo ḍhimèn aparèng lalampan ḍâ’ ka ana’ potona, panèka jhughân tantona bâḍâ pandhumanna. Dhinèng pandhumannèpon èngghi ḍhâbuna Ghustè Allah è ḍâlem al-Qur’an sorat al-A’raf ayât 189 :

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ

Tegghessânnèpon :

Allah dzât sè la nyèpta bâ’na kabbhi ḍâri sèttong abâ’ (bhâpa’ Adâm) bân ḍâri abâ’ jârèya Allah nyèpta binèna (èbhu Hawâ) sopajâ aromasa tennang (senneng) ka binèna. Bilâ pas dhibi’na (bhâpa’ Adâm) nyamporè binèna, mèla binèna lajhu nganḍung kalabân kanḍungan sè ḍhâmmang bân terros dhibi’na (èbhu Hawâ) aghinḍu’ kanḍungan jârèya. Dhilâ pas dhibi’na (èbhu Hawâ) aromasa berrâ’ kanḍunganna, sè kaḍuwâ lajhu adhuwâ aparnyo’onan ka Allah Pangèranna; “Manabi Ajunan Ghustè, aparèng ḍâ’ abdhina ana’ sè shalèh masṭè abdhina tamaso’ ka orèng sè asokkor”.

Manabi è ghi’-ghighi’ omor kanḍungan sè èromasa ampon berra’ panèka manabi ampon maso’ omor 7 bulân ḍâ’ attas. Mèla ḍâri ka’ḍinto mètorot ḍhâbuna Allah è yattas saamponna èbhu Hawâ ampon aromasa berrâ’ kanḍunganna lajhu pas bhâpa’ Adâm sareng èbhu Hawâ adhuwâ aparnyo’onan ka Allah nyopprè Allah aparèng ana’ sè shalèh, tor bhâpa’ Adâm ajhânjhi ka Allah manabi èparèngè ana’ sè shalèh masṭè asokkor sè cè’ rajâna.

Dhâddhi bânga seppo ḍhimèn ta’ sambhârângan ngalampa’aghi paponapa masṭè bâḍâ rosèyana, masṭè bâḍâ pandhumanna, masṭè bâḍâ dhâlillâ. Bân ka’ḍinto parlo ètoro’ tor èpalanggheng sareng ana’ poto kantos ka arè kèyamat, bânnè mala lajhunè ngoca’ nèka lalakonna rèng bhuddhâ. Manabi bâḍâ sè aḍhâbu akadhi ka’ḍinto masṭè ngajhina ghun pèra’ è lèsan ta’ ḍâpa’ ka atè.

Dhuwâ Salamettan Pèlèt Kanḍung ( doa walimatul hamli dan artinya )

Sa’bellunnèpon adhuwâ akadhi sè ampon èlampa’aghi sareng bhâpa’ Adâm ḍâ ka bhâji’na langkong ḍhimèn èmaos pan-saponapan sorat ḍâri rat-soratan al-Qur’an akadhi sè èbirjhi’ è bâbâ panèka.

Dhinèng rat-soratan al-qur’an sè kodhu è maos antaraèpon èngghi panèka:

  1. Sorat Yâsin
  2. Sorat Wâqi’ah
  3. Sorat Arrahman
  4. Sorat Yusuf
  5. Sorat Maryâm
  6. Sorat Tabârak
  7. Sorat Luqman
  8. Sorat Fath
  9. Sorat Kahfi

Manabi ta’ èmaosa sadhâjâ ta’ aponapa sanaos Sorat Arrahman, Sorat Yusuf, Sorat Maryâm.

Lastarè maos sorat-sorat al-qur’an akadhi sè ampon kasebbhut è yattas lajhu pas adhuwâ akadhi è bâbâ panèka :

اَلْحَمْدُ للهِ رَبِّ اْلعَالَمِيْنَ ۝ اَللّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ۝ اَللّهُمَّ احْفَظْ وَلَدَ .... مَا دَامَ فِيْ بَطْنِ اُمِّهِ وَاَشْفِهِ مَعَ اُمَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ نَبِيِّكَ وَرَسُوْلِكَ .... اَنْتَ شَافٍ لَا شِفَاءَ اِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً عَاجِلًا لَا يُغَادِرُ سَقَمًا ۝ اَللّهُمَّ صَوِّرْهُ فِيْ بَطْنِ اُمِّهِ .... صُوْرَةً حَسَنَةً جَمِيْلَةً وَثَبِّتْ قَلْبَهُ إِيْمَانًا بِكَ وَرَسُولِكَ وَكُتُوْبِكَ وَاْليَوْمِ اْلآخِرِ ۝ اَللّهُمَّ اخْرِجْهُ مِنْ بَطْنِهَا وَقْتَ وِلَادَتِهَا سَهْلًا وَسَلِيْمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۝ وَتَقَبَّلْ دُعَائَنَا كَمَا تَقَبَّلْتَ دُعَاءَ نَبِيِّكَ وَرَسُوْلِكَ مُحَمَّدٍ ﷺ اَللّهُمَّ احْفَظْ وَلَدَ .... اَلَّذِيْ اَخْرَجْتَ مِنْ عَالَمِ الظُّلْمِ اِلَى عَالَمِ النُّوْرِ ۝ وَاجْعَلْهُ صَحِيْحًا كَامِلًا عَاقِلًا لَطِيْفًا شَاكِرًا صَابِرًا شُجَاعًا لِطَاعَتِكَ صَالِحًا نَافِعًا لِوَالِدَيْهِ وَقَرَابَتِهِ وَجِوَارِهِ ۝ وَنَوِّرْ قَلْبَهُ بِنُوْرِ هِدَايَتِكَ كَمَا نَوَّرْتَ اْلأَرْضَ بِنُوْرِ شَمْسِكَ وَقَمَرِكَ اَبَدًا اَبَدًا ۝ اَللّهُمَّ اجْعَلْهُ شَهِيْدًا وَمُبَارَكًا وَعَالِمًا وَحَافِظًا مِنْ كَلَامِكَ اْلمَكْنُوْنِ وَكِتَابِكَ اْلمَحْفُوْظِ ۝ اَللّهُمَّ ارْزُقْهُ رِزْقًا وَاسِعًا حَلَالًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ بُكْرَةً وَعَشِيًّا ۝ وَزُرْهُ اِلَى اْلمَكَّةَ اْلمُكَرَّمَةِ وَاْلمَدِيْنَةَ اْلمُنَوَّرَةِ مَرَّاتٍ ۝ وَطَوِّلْ عُمُرَهُ وَصَحِّحْ جَسَدَهُ وَافْصَحْ لِسَانَهُ لِقِرَأَةِ اْلحَدِيْثِ وَاْلقُرْآنِ ۝ اَللّهُمَّ انْصُرْ وَلَدَ .... كَمَا نَصَرْتَ يُوْسُفَ لِيَعْقُوْبَ وَمُحَمَّدًا لِأُمَّتِهِ ۝ اَللّهُمَّ اجْعَلْهُ صَبْرًا مِنَ اْلمَرَضِ وَاْلإِنْتِقَامِ وَاْلعَطْسِ بِبَرَكَةِ مُحَمَّدٍ ﷺ وَجَمِيْعِ اْلأَنْبِيَاءِ وَاْلمُرْسَلِيْنَ وَاْلمَلَائِكَةِ اْلمُقَرَّبِيْنَ ۝ إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ يَآاَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ۝ وَآخِرُ دَعْوَهُمْ اَنِ اْلحَمْدُ للهِ رَبِّ اْلعَالَمِيْنَ ۝ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ اْلعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلَامٌ عَلَى اْلمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ للهِ رَبِّ اْلعَالَمِيْنَ ۝

Tegghessânnèpon :

Kalabân nyebbhut asmaèpon Ghustè Allah Sè Maha bellâs tor Maha Asè.

Sadhâjâ pojhi panèka kaaghungan Pangèran sadhâjâ alam. Ḍu Ghustè Allah, mogâ ajunan aparèng rahmat tor kasalmettan attas Kanjing Nabi Muhammad ﷺ sareng bhârunḍuttèpon.

Ḍu Ghustè Allah, nyo’on jâgâ’âghi pottrana .... salagghi’ bâḍâ è ḍâlem tabu’na èbhuna, parèngè bârâs salamet asareng ommatta Kanjing Muhammad ﷺ Nabi tor otosanna ajunan. Ajunan sè Maha mabârâs salamet sè ka’ḍimma sobung obhât kajhâbhâ obhâddhâ Ajunan sè mandhi tor lekkas mabârâs, sè ta’ adhingghâllâghi rassa sakè’ sakalè.

Ḍu Ghustè Allah, cèṭa’ bhâji’ panèka sè ghi’ bâḍâ è ḍâlem tabu’na èbhuna kalabân cèṭa’an sè bhâghus tor èndhâ. Pacekka’ imanna ḍâlem atèna kalabân iman ḍâ’ Ajunan tor ḍâ’ ka Kanjing Nabi Muhammad ﷺ.

Ḍu Ghustè Allah, moghâ Ajunan ajâgâ pottrana .... è bâjâ Ajunan makalowar ḍâri alam sè petteng (tabu’) nojjhu ḍâ’ alam sè tèra’ (dhunnya). Padhâddhi bhâji’ panèka bhâghus samporna, ghâḍhuwân akkal, bâtek alos, pènter asokkor, sabbhâr, tarbhuka, taat ḍâ’ Ajunan, shalèh bân aghuna ḍâ’ ka rèng seppo ḍuwâ’na, tan-tarètanna tor tatangghâna. Bân patèra’ atèna kalabân nurra pètodhuna Ajunan akadhi Ajunan ampon matèra’ bhumè kalabân tèra’na arè bân bulân saros-terrossa. Ḍu Ghustè Allah, moghâ Ajunan abhâḍhi bhâji’ panèka nyaksènè ajunan, bherkat tor alèm, apal ḍâri ḍâbuna Ajunan sè èndhâ tor kètab sè èjâgâ (apal al-qur’an).

Ḍu Ghustè Allah, moghâ Ajunan aparèng rajhekkè sè lèbâr, halal, bhersè tor bâḍâ kabherkatan è ḍâlem rajhekkè ghâpanèka è bâjâ lagghu kantos malem. Tor paḍâpa’ ka tana soccè Makka sè moljâ, bân koṭṭa Madina sè tèra’ kantos li-bâliyân. Palanjhâng omorra, pabârâs bhâdhânna bân palancar lèsanna maos Hadits sareng Al-Qur’an.

Ḍu Ghustè Allah, moghâ Ajunan nolong ḍâ’ ka pottrana .... kadhiyâ Ajunan nolong Nabi Yusuf ḍâ’ Nabi Ya’qub sareng Nabi Muhammad ḍâ’ ommattèpon.

Ḍu Ghustè Allah, moghâ Ajunan aparèng kasabbhârân ḍâ’ bhâji’ ghâpanèka è nalèka sakè’, è nalèka pegghel bân è nalèka kalèsmaan kalabân bherkatta Nabi Muhammad ﷺ sareng sadhâjâ Nabi, sadhâjâ otosan, sadhâjâ Malaèkat sè semma’. Saongghuna Allah bân para malaèkatta arèya asalawât ḍâ’ ka Nabi Muhammad ﷺ. È... rèng sè iman, asalawâdhâ bân ngatorraghiyâ salam bâ’na kabbhi. Bân pongkasanna dhuwâ sadhâjâ pojhi panèka ka’aghunganna Allah pangèran sadhâjâ alam. Maha soccè bân Maha moljâ Pangèran ḍâri ca’-oca’na rèng kapèr. Kasalamettan attas para otosanna Allah bân sadhâjâ pojhi pèra’ ka’aghunganna Allah malolo Pangèran sadhâjâ alam.

Dhinèng tè’-titè’ ka’ḍissa sebbhut asmana rèng seppona èngghi asmana eppa’na, manabi eppa’na ampon sobung èngghi asmana èbhuna.

Langkong otama otabâ saèna, sè adhuwâ ka’ḍinto bânnè rèng laèn nangèng rèng seppona èngghi eppa’ bân emma’na bhâji’ panèka akadhi lalampan sè èlakonè sareng bhâpa’ Adâm tor èbhu Hawâ ka’ḍissa. Dhâddhi dhuwâna ta’ malolo èpasra’aghi ka Kyaè bhunten.

Keterangan : Doa walimatul hamli ini saya dapat ijazah dari Guru saya ustadz Isma'il Salma orang Sumenep Madura alumni Pondok Pesantren Annuqoyah Guluk Guluk Sumenep sekaligus alumni Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan. Dan saat ini saya ijazahkan kepada para pembaca, siapapun yang ingin mengamalkan doa ini dipersilahkan. Jangan lupa ucapkan/tulis qobiltu di kolom komentar.
Anda bisa mengunduh naskah aslinya di sini

2 Komentar

Komentar yang dirasa merugikan situs ini akan dihapus. Terima kasih telah berkunjung

Posting Komentar

Komentar yang dirasa merugikan situs ini akan dihapus. Terima kasih telah berkunjung

Lebih baru Lebih lama